Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: GIẢI TÍCH 1 - VIỆT NGA

- Mô tả nội dung môn học:

 

Mã lớp môn học: 01AF

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
01AF Nguyễn Thị Thu Hương 02/10/2017 14/12/2017 Viết 01/01/1753
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về