Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: GIẢI TÍCH 1 - VIỆT NGA

- Mô tả nội dung môn học:

 

Mã lớp môn học: 01AF-KSDS15-7

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
01AF-KSDS15-7 Nguyễn Thị Thu Hương 26/09/2016 16/12/2016 S1-0908 Viết 01/01/1753
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về