Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: GIẢI TÍCH

- Mô tả nội dung môn học:

Sinh viên sẽ được giới thiệu về: 
- Giới hạn, 
- Liên tục của hàm 1 biến, 
- Đạo hàm và vi phân,  
- Tích phân bất định, 
- Tích phân xác định, 
- Chuỗi.
Môn học sẽ có một thời lượng nhất định giới thiệu về ứng dụng của Giải tích trong tin học.

Mã lớp môn học: 121021529

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
121021529 Nguyễn Thị Thu Hương 18/01/2016 14/05/2016 S1 0107,S1 0107 Viết 01/01/1753
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: link

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về