GVC TS Nguyễn Thị Thu Hương

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn Toán
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email: huong23875@yahoo.com

Thông tin cá nhân

 

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 01AF GIẢI TÍCH 1 - VIỆT NGA 1 2017 - 2018
2 KSDS15-5-01AD GIẢI TÍCH II 2 2016 - 2017
3 KSDS15-6-01AD GIẢI TÍCH II 2 2016 - 2017
4 KSDS15-9-01AD GIẢI TÍCH II 2 2016 - 2017
5 01AF-KSDS15-5 GIẢI TÍCH 1 - VIỆT NGA 1 2016 - 2017
6 01AF-KSDS15-6 GIẢI TÍCH 1 - VIỆT NGA 1 2016 - 2017
7 01AF-KSDS15-7 GIẢI TÍCH 1 - VIỆT NGA 1 2016 - 2017
8 01AF-KSDS15-8 GIẢI TÍCH 1 - VIỆT NGA 1 2016 - 2017
9 121021529 GIẢI TÍCH 2 2015 - 2016
10 1210215111 GIẢI TÍCH II 2 2014 - 2015
11 1210215112 GIẢI TÍCH II 2 2014 - 2015
12 01AK - CDTH16 GIẢI TÍCH II 1 2014 - 2015
13 01AK - CDVT16A GIẢI TÍCH II 1 2014 - 2015
14 01AK - CDDK15 GIẢI TÍCH II 1 2014 - 2015

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Nguyen Thi Thu Huong, Jen-Chih Yao, and Nguyen Dong Yen, Connectedness structure of the solution sets of vector variational inequalities , Optimization , pp 889–901, 18/05/2017, [ link]
2. , Nguyen Thi Thu Huong, Jen Chih Yao, and Nguyen Dong Yen, Polynomial vector variational inequalities under polynomial constraints and applications , SIAM J. OPTIM. , pp 11, May 2016, [ link]
3. , Nguyen Thi Thu Huong and Nguyen Dong Yen, The Adaptive Parameter Control Method and Linear Vector Optimization , Vietnam Journal of Mathematics , pp 471-486, June 2015, [ link]
4. , N.T.T. Huong and N.D. Yen, The Pascoletti–Serafini Scalarization Scheme and Linear Vector Optimization , Journal of Optimization Theory and Applications , pp 559–576, Aug 2014, [ link]
5. , N.T.T. Huong, P.D. Khanh and N.D. Yen, Multivalued Tikhonov Trajectories of General Affine Variational Inequalities , Journal of Optimization Theory and Applications , pp 85–96, July 2013, [ link]
6. , N.T.T. Huong, T.N. Hoa, T.D. Phuong and N.D. Yen, A property of bicriteria affine vector variational inequalities , Applicable Analysis , pp 1867–1879, October 2012, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái

Chia sẻ