Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: Mạng máy tính

- Mô tả nội dung môn học:

 Điều kiện tiên quyết: Cấu trúc máy tính, LT Xác suất thống kê

Tóm tắt nội dung:
Nhằm xây dựng những kiến thức cơ bản về các hoạt động trên mạng – networks bao gồm các chủ đề liên quan đến LANs, WANs, service providers, packets, hubs, routers, switches, Internet protocols. Cụ thể :
- Các kiến thức nền tảng của mạng máy tính: như các chuẩn IEEE, cấu trúc OSI, LAN, WAN, và Internet
- Kỹ thuật chuyển mạch và tìm đường 
- Cấu trúc tầng vật lý
- An ninh mạng 
- Quả trị mạng 
- Các lĩnh vực ứng dụng
Môn học có nội dung thực hành về xây dựng mạng LANs

Mã lớp môn học: CDTH16

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
CDTH16 Nguyễn Trung Thành 22/01/2016 29/04/2016 H9 Vấn đáp 13/05/2016
- Đề cương môn học: Chưa có
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về