Hội thảo khoa học

Công nghệ tri thức và ứng dụng


Danh sách các báo cáo

STT Tên báo cáo Tác giả Chi tiết
1 Sparse coding and Deep learning in Computer Vision TS.Nguyễn Thị Thủy Chi tiết
2 Evolutionary Computation in the Real World: Successes and Challenges GS Graham Kendall Chi tiết
3 Thích nghi người nói trong tổng hợp tiếng nói tiếng Việt NCS Phan Thanh Sơn Chi tiết
4 Incorporating Anatomical Side Infromation into PET Resconstruction USing Nonlocal Regularization TS. Nguyễn Văn Giang Chi tiết
5 Some new inequalities for complex polynomials and their derivatives with restricted in Hardy spaces Phạm Tiến Dũng Chi tiết
6 Nghiên cứu các kỹ thuật học máy cho Lập trình Gien Nguyễn Thị Hiền Chi tiết
7 Một số nghiên cứu về phân cụm dữ liệu mờ Ths.Nguyễn Đình Dũng Chi tiết

Intelligent Information System


Danh sách các báo cáo

STT Tên báo cáo Tác giả Chi tiết
1 Incorporating Anatomical Side Infromation into PET Resconstruction USing Nonlocal Regularization TS. Nguyễn Văn Giang Chi tiết