Giới thiệu

1.      Mục tiêu và định hướng chiến lược

Khoa CNTT xác định nghiên cứu là một trong những hoạt động trọng tâm của Khoa. Các định hướng nghiên cứu của Khoa tập trung vào những nội dung sau : Tối ưu hóa và ứng dụng, Khai phá dữ liệu, Hệ hỗ trợ quyết định, Trí tuệ tính toán, xử lý ảnh, Nhận dạng, Công nghệ phần mềm, và An ninh mạng. Mục tiêu của khoa là duy trì nghiên cứu ở đẳng cấp quốc tế và hợp tác thường xuyên với các cơ sở đào tạo/nghiên cứu khác. 

 

2.      Các hướng nghiên cứu chính

2.1 Tính toán thông minh và Ứng dụng trong Hỗ trợ ra quyết định

Tính toán thông minh (TTTM) đang trở thành một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực tính toán với nhiều ứng dụng quan trọng. Đặc biệt, các kỹ thuật của TTTM không còn giới hạn với các mô hình như fuzzy computing, neural networks, or genetic algorithms. Mà đã mở rộng cho tất các các mô hình mà dữ trên các quá trình thích nghi như artificial life, multi-agent systems, swarm intelligence, or evolutionary games. Các chủ đề chính của chúng tôi:

1. Nghiên cứu cơ bản về TTTM: genetic algorithms, stochastic optimization, neural networks, fuzzy computing, parallel genetic algorithms, and evolutionary algorithms for multi-objective optimization.

2. Ứng dụng trong hỗ trợ ra quyết định, lập kế hoạch tác chiến, lập lịch, và điều khiển sân bay.

3. Ứng dụng trong xử lý ảnh và nhận dạng mẫu

4. Ứng dụng trong công nghệ phần mềm: software project scheduling, software testing.

 

2.2 Xử lý ảnh và thị giác máy tính

Xử lý ảnh là kỹ thuật áp dụng trong việc tăng cường các ảnh thu nhận từ các thiết bị như camera/sensors. Một số kỹ thuật liên quan tơi xử lý ảnh bao gồm image formation, image display, image compression, and image analysis. Bên cạnh những nghiên cứu cơ bản về xử lý ảnh, chúng tôi quan tâm đến các lĩnh vực ứng dụng của xử lý ảnh sau:

1. Quân sự (xử lý và nhận dạng ảnh quân sự)

2. Robot/ thị giác máy

3. Giao tiếp người máy: nhận dạng ảnh, xử lý âm thanh, đồ họa

4. Nén ảnh.

5. An toàn: nhận dạng đám cháy

6. Trong lĩnh vực giải trí như game

7. Xử lý ảnh y tế

 

Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là tạo ra các hệ thống thông minh với các khả năng như cảm nhận, và suy nghĩ.

 

2.3 An toàn thông tin:

Chúng tôi chọn tập trung vào các chủ đề sau:

 

1. Bảo đảm an toàn thông tin

2. An ninh mạng

3. Lập trình phần mềm an toàn

4. Mã hóa thông tin

 

2.3 Công nghệ Mạng máy tính:

Có thể nói, các kỹ thuật mạng máy tính rất đa dạng. Tuy nhiên, chúng tôi chọn tập trung vào các chủ đề sau:

 

1. Các công nghệ mạng hiện đại

2. Công nghệ mạng không giây

3. Các mô hình lập trình mạng mới

4. Internet of things

2.5 Khai phá dữ liệu

Khai phá dữ liệu (KPDL) hiện nay là một chủ đề nóng trong CNTT. KPDL có thể coi như là một trong 2 thành phần của xử lý dữ liệu: Quản trị CSDL và Khai Phá dữ liệu. Nếu quản trị CSDL thiên vè công nghệ lưu trữ, truy vấn và quản lý các dữ liệu hiện tại thì KPDL tập trung vào việc khai thác dữ liệu để tìm ra các mẫu, hay xu hướng điển hình ẩn trong dữ liệu. Chủ đề:

1 Các kỹ thuật khai phá như phân cụm, phân loại

2 Khai phá dữ liệu lớn

3 Text Mining