Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Giới thiệu Bộ môn Công nghệ phần mềm
 
Thông tin bộ môn
 
Thông tin
Định hướng nghiên cứu
Danh sách một số giáo viên tiêu biểu
Xuất bản
Đề tài
Giảng dạy
 
Phương pháp nghiên cứu IT
Ngôn ngữ lập trình 2
Công nghệ phần mềm
Thực tập nhóm CNTT
Thực tập CNTT
Quản lí dự án phần mềm
Khai phá dữ liệu - Data mining
Công nghệ tác tử và phát triển phần mềm - Agent Technology and software development
Mạng Nơron - Neural networks
CÔNG NGHỆ CLIENT/SERVER
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
LẬP TRÌNH CƠ BẢN
LẬP TRÌNH NÂNG CAO(.NET)
LẬP TRÌNH NÂNG CAO (JAVA)
LẬP TRÌNH NHÚNG
MẠNG NEURON
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1 (LẬP TRÌNH JAVA)
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2 (.NET)
PHÂN TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA PHẦN MỀM
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM
THỰC TẬP CÔNG NGHIỆP
THỰC TẬP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
THỰC TẬP NHÓM CNTT
CHUYÊN ĐỀ JAVA NÂNG CAO
LẬP TRÌNH JAVA
LẬP TRÌNH DOTNET
TIN HỌC 1 (LỚP VIỆT NGA)
LẬP TRÌNH VISUAL BASIC
NHẬP MÔN LẬP TRÌNH WINDOWS FORMS+BTL
ĐỒ ÁN HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG + BTL
Công nghệ phần mềm
Lập trình nâng cao (Android)
Công nghệ phần mềm
Công nghệ lập trình tích hợp
Đạo đức Nghề nghiệp
Cấu trúc dữ liệu nâng cao
Đảm bảo chất lượng phần mềm
Mô hình hóa phần mềm nâng cao
Hệ điều hành trong hệ thống nhúng
 
Tin tức bộ môn
   
 
CÁC XUẤT BẢN
Sách, tài liệu tham khảo
1. Kỹ thuật lập trình, Đào Thanh Tĩnh and Hà Đại Dương and Nguyễn Mậu Uyên, 2012
2. Nhập môn xử lý ảnh, , 2012
3. Lập và quản trị dự án công nghệ thông tin, Hà Đại Dương, 2011
4. Tin học đại cương, Đào Thanh Tĩnh, Hà Đại Dương, 2003
Tạp chí, báo cáo hội nghị
1. Tu Minh Nguyen, Khanh Quoc Nguyen, Kotani Kazunori, Prarinya Siritanawan{, Facial expressions recognition techniques applying in discriminating genuine and fake smiles from a sequence of images}{, The 11th IEEE International Conference On Knowledge and Systems Engineering (KSE 2019)}{, pp. }{, 6/2019} {[Liên kết]}.
2. Phan Nguyên Hải, Nguyễn Xuân Chiêm and Nguyễn Thế Hùng{, An energy saving method of stable control of inverted pendulum system when affected by external interference using auxiliary pendulum}{, Energy efficiency and energy saving in technical systems - MATEC Web of Conferences}{, pp. }{, 5/2019} {[Liên kết]}.
3. Phan Nguyên Hải, Nguyễn Xuân Chiêm, Trương Đăng Khoa, Hoàng Đức Long, Lê Kiên and Phạm Thủy{, Building quasi-time-optimal control laws for ball and beam system}{, SigTel2019}{, pp. }{, 3/2019} {[Liên kết]}.
4. Phan Nguyên Hải, Nguyễn Xuân Chiêm, Trương Đăng Khoa, Hoàng Đức Long, Trần Công Phan and Đỗ Ngọc Sơn{, Advance in the efficiency of type 2 fuzzy controller in embedded systems and application for control two-wheel self balancing robot}{, Inzherniy vestnik Dona}{, pp. }{, 10/2018} {[Liên kết]}.
5. Phan Nguyên Hải and Nguyễn Xuân Chiêm{, Design controller of the quasi-time optimization approach for stabilizing and trajectory tracking of inverted pendulum}{, MATEC Web of Conferences}{, pp. }{, 10/2018} {[Liên kết]}.
6. Phan Nguyên Hải, Nguyễn Xuân Chiêm, Trương Đăng Khoa, Hoàng Đức Long, Trần Công Phan and Đỗ Ngọc Sơn{, Design of real-time embedded system using block type-II fuzzy controller on two-wheel self-balancing robot}{, VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - SYSTEM ANALYSIS, CONTROL AND INFORMATION PROCESSING }{, pp. 36-40}{, 9/2018} {[Liên kết]}.
7. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae, Bing Xue and Lam Thu Bui{, An effective and efficient approach to classification with incomplete data}{, Knowledge-Based Systems}{, pp. 1-16}{, 8/2018} {[Liên kết]}.
8. Phan Nguyên Hải và Phạm Đức Toàn{, Một cách tiếp cận trong giải quyết bài toán tự động hóa sinh dữ liệu kiểm thử phần mềm}{, Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải}{, pp. 64-68}{, 4/2018} {[Liên kết]}.
9. Phan Nguyên Hải, Nguyễn Thanh Tùng, Hà Xuân Tùng và Phạm Đức Toàn{, Nghiên cứu bài toán sinh đề thi sát hạch tự động}{, Giao thông Vận tải}{, pp. 128-131}{, 4/2018} {[Liên kết]}.
10. Anh VietPhan, Phuong NgocChau, Minh LeNguyen and Lam ThuBui{, Automatically classifying source code using tree-based approaches}{, Data & Knowledge Engineering}{, pp. 12-25}{, 3/2018} {[Liên kết]}.
11. Lam Thu Bui, Vu Van Truong and Dinh Thi Thu Huong{, A novel evolutionary multi-objective ensemble learning approach for forecasting currency exchange rates}{, Data & Knowledge Engineering}{, pp. 40-66}{, 3/2018} {[Liên kết]}.
12. Hugn Nguyen, Matthew Garratt, Lam Thu Bui and Hussein Abbass{, Supervised deep actor network for imitation learning in a ground-air UAV-UGVs coordination task}{, Computational Intelligence (SSCI), 2017 IEEE Symposium Series on, ISBN: 978-1-5386-2726-6}{, pp. 1-8}{, 11/2017} {[Liên kết]}.
13. Van Truong Vu, Lam Thu Bui and Trung Thanh Nguyen{, A modified dual-population approach for solving multi-objective problems}{, The 21st Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems (IES), ISBN: 978-1-5386-0743-5.}{, pp. 88-94}{, 11/2017} {[Liên kết]}.
14. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae, Bing Xue and Lam Thu Bui{, An ensemble of rule-based classifiers for incomplete data}{, The 21st Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems (IES), pp 7-12, 11/2017, ISBN: 978-1-5386-0743-5.}{, pp. 7-12}{, 11/2017} {[Liên kết]}.
15. Phan Nguyên Hải and Nguyễn Xuân Chiêm{, Building embedded quasi-time-optimal controller for two-wheeled self-balancing robot}{, MATEC Web of Conferences}{, pp. }{, 31/10/2017} {[Liên kết]}.
16. Phan Nguyên Hải, Nguyễn Xuân Chiêm, Trương Đăng Khoa and Hoàng Đức Long{, Building embedded control systems of inverted pendulum using type-2 fuzzy sets}{, VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - SYSTEM ANALYSIS, CONTROL AND INFORMATION PROCESSING }{, pp. }{, 10/2017} {[Liên kết]}.
17. Anh Viet Phan, Minh Le Nguyen and Lam Thu Bui{, SibStCNN and TBCNN+ kNN-TED: New Models over Tree Structures for Source Code Classification}{, International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, pp 120-128, Springer, 10/2017.}{, pp. 120-128}{, 10/2017} {[Liên kết]}.
18. Nguyen Quoc Khanh, Cao Tuan Anh{, Efficient string searching algorithm based on combination of hash function and binary search tree in the application of building a thesis anti-plagiarism system}{, International Journal of Computer Application}{, pp. 54-63}{, 15/07/2017} {[Liên kết]}.
19. Phan Nguyen Hai and Nguyen Xuan Chiem{, SYNTHESIZING NONLINEAR CONTROL LAW FOR TWOWHEELED SELF-BALANCING ROBOT}{, XXX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ ММТТ-30}{, pp. }{, 6/2017} {[Liên kết]}.
20. Ha Chi Trung, Trung Thanh Nguyen, Lam Thu Bui and Ran Wang{, An Online Packing Heuristic for the Three-Dimensional Container Loading Problem in Dynamic Environments and the Physical Internet}{, EvoApplications}{, pp. 140-155}{, 4/2017} {[Liên kết]}.
21. Đào Khánh Hoài, Hồ Nhật Quang, Nguyễn Văn Phương{, Phát hiện bất thường trên ảnh hàng không ứng dụng trong tìm kiếm cứu nạn.}{, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự (Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự)}{, pp. 137-145}{, 04/2017} {[Liên kết]}.
22. Nguyen Thi Hien, Nguyen Quang Uy, Nguyen Xuan Hoai and Nguyen Thị Quyen{, An empirical study of early stopping in genetic programming}{, Journal of Science and Technology}{, pp. 24-40}{, 12/2016} {[Liên kết]}.
23. Pham Van Viet{, Test Data Generation for Path Coverage using Mean Variance Mapping Optimization}{, Progress in Intelligent Computing and Applications}{, pp. 14-22}{, 12/2016} {[Liên kết]}.
24. Vu Van Truong, Dinh Thi Thu Huong and Lam Thu Bui{, A multi­objective ensemble learning approach based on the non­ dominated sorting differential evolution for forecasting currency exchange rates}{, International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2016)}{, pp. }{, 10/2016} {[Liên kết]}.
25. Viet Anh Phan, Le Minh Nguyen and Lam Thu Bui{, Feature weighting and SVM parameters optimization based on genetic algorithms for classification problems}{, Applied Intelligence (ISI journal)}{, pp. }{, 9/2016} {[Liên kết]}.
26. Nguyen Long, Nguyen Xuan Hung, Nguyen Thi Hien and Bui Thu Lam{, A new balanced direction for multi-objective evolutionary algorithms}{, Research, Development and Application on Information & Communications Technology, E-3(9)}{, pp. 63-73}{, 8/2016} {[Liên kết]}.
27. Lam Thu Bui and Huynh Thi Thanh Binh{, Survivable Design of Last Mile Communication Networks using Multi-objective Genetic Algorithm}{, Memetic Computing (ISI Journal)}{, pp. 97–108}{, 6/2016} {[Liên kết]}.
28. Luu Hong Dung, Le Dinh Son, Ho Nhat Quang and Nguyen Duc Thuy{, DEVELOPING DIGITAL SIGNATURE SCHEMES BASED ON DISCRETE LOGARITHM PROBLEM}{, The 8th National Conference on Fundamental and Applied IT Research (FAIR 2015). ISBN: 978-604-913-397-8.}{, pp. 8}{, 05/01/2016} {[Liên kết]}.
29. Phạm Văn Việt{, Cải thiện tốc độ sinh dữ liệu kiểm thử đường dẫn sử dụng kỹ thuật siêu heuristic}{, Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ - Lần 11}{, pp. }{, 10/12/2015} {[Liên kết]}.
30. Đinh Thị Thu Hương, Đỗ Thị Diệu My, Vũ Văn Truờng, Bùi Thu Lâm{, Forecasting of Currency Exchange Rates with Multi-Objective Evolutionary Ensemble Learning (In Vietnamese)}{, Journal of Development and Application on Information and Telecommunication Technology}{, pp. 98-109}{, 12/2015} {[Liên kết]}.
31. Nguyễn Quốc Khánh, Bùi Thu Lâm, Cao Tuấn Anh{, Nghiên cứu thuật toán so khớp văn bản, ứng dụng trong xây dựng hệ thống quản lý và chống sao chép luận văn}{, Hội nghị Khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XI năm 2015}{, pp. 1-6}{, 15/11/2015} {[Liên kết]}.
32. Huong Le Thanh, Luan Tran Van, Hoai Nguyen Xuan and Hien Nguyen Th{, Optimizing Genetic Algorithm in Feature Selection for Named Entity Recognition}{, SoICT 2015}{, pp. }{, 11/2015} {[Liên kết]}.
33. Long Nguyen, Hung Xuan Nguyen and Lam Thu Bui{, Performance Measurement for Interactive Multi-objective Evolutionary Algorithms}{, Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015)}{, pp. 302-305}{, 10/2015} {[Liên kết]}.
34. Dinh Huong, Vu Truong and Lam Thu Bui{, Forecasting of Consumer Price Indexusing the ensemble learning model with multi-objective evolutionary algorithms: Preliminary results}{, The International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2015)}{, pp. }{, 10/2015} {[Liên kết]}.
35. Phan Nguyen Hai và Mạc Văn Viên{, Vấn đề mô phỏng hành vi đám đông trong xã hội và ứng dụng}{, Hội thảo khoa học “Sự phát triển của Công nghệ thông tin và ứng dụng trong công tác Công an - những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND”}{, pp. }{, 30/9/2015} {[Liên kết]}.
36. Bùi Thu Lâm, Nguyễn Quốc Khánh{, Ứng dụng công nghệ đồ họa 3D phục vụ thiết kế các sản phẩm mô phỏng trong huấn luyện tác chiến điện tử}{, Hội thảo khoa học Nghiên cứu và ứng dụng mô phỏng trong huấn luyện tác chiến điện tử, cục Tác chiến điện tử, Bộ tổng tham mưu. – Hà Nội, 2015. – Tr. 54-65}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
37. Nguyễn Đức Thụy, Hồ Nhật Quang and Lưu Hồng Dũng{, Phát triển lược đồ chữ ký số trên bài toán logarit rời rạc}{, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự (Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự), số 37 06/2015}{, pp. }{, 01/06/2015} {[Liên kết]}.
38. DINH TRONG QUANG, LE VINH HA, NGUYEN DUC THIET, HO NHAT QUANG{, Asymptotic Analysis For Transmitted Gaussian Beam Through A Plane Dielectric Interface}{, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự (Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự), số 37 06/2015}{, pp. }{, 06/2015} {[Liên kết]}.
39. Hoai Anh Nguyen, Cong Long Vu, Minh Phuong Tu and Thu Lam Bui{, DISCOVERY OF PATHWAY IN PROTEIN-PROTEIN INTERACTION NETWORKS USING A GENETIC ALGORITHM}{, Data & Knowledge Engineering}{, pp. 19 - 31}{, 05/2015} {[Liên kết]}.
40. Long Nguyen, Quang Anh Tran, Lam Thu Bui{, DMEA-II and its application on spam email detection problems}{, In proceeding of Seventh IEEE Symposium on Computational Intelligence for Security and Defense Applications (IEEE CISDA 2014)(Accepted), Hanoi, Vietnam, 2014}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
41. Phan Nguyen Hai và Dao Anh Thu{, NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ SINH VIÊN}{, Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 21 trường Đại học Mỏ Địa chất}{, pp. }{, 11/2014} {[Liên kết]}.
42. Phan Nguyen Hai and Dao Anh Thu{, SERVICE ORIENTED APPROACH IN DEVELOPMENT OF UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEMS}{, Системный анализ, управление и обработка информации Труды 5-го Международного научного семинара (п. Дивноморское, 2 – 6 октября 2014 г.)}{, pp. }{, 10/2014} {[Liên kết]}.
43. Nguyen Quoc Khanh, Nick Ivanov{, Web services sharing in batch service composition}{, International Journal of Computer Application (JICA). – 2014. – Vol. 1, № 4. – P. 208–219}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
44. Нгуен Куок Хань, Н.Н. Иванов{, Алгоритмы построения расписания обработки на элементарном сервисе в задаче пакетной композиции сервисов}{, Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. – С. 25–34}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
45. Long Nguyen, Lam Thu Bui{, The effects of different selection schemes on the direc- tion based multi-objective evolutionary algorithm}{, In proceeding of The first NAFOSTED Conference on Information and Computer Science 2014 (NICS14),pp.428-437,Hanoi, Vietnam, 2014}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
46. Long Nguyen, Lam Thu Bui, Anh Quang Tran{, Toward an Interactive Method for DMEA-II and Application to the Spam-Email Detection System}{, VNU Journal of Computer Science and Communication Engineering(to appear), February 2014}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
47. Нгуен Куок Хань, Н.Н. Иванов{, Задача композиции веб сервисов при пакетном запросе}{, Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6. – С. 1–8}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
48. Нгуен Куок Хань{, Архитектура учебной виртуальной лаборатории как расширение системы PACS}{, Актуальные проблемы экономики, управления, образования и права: материалы VII Международной научно-практической конференции, Коломна, Россия, 30 ноября 2012 г. – Коломна, 2012. – С. 117–123}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
49. Long Nguyen, Lam Thu Bui{, A New Selection Strategy for the Direction-based Multi-objective Evolutionary Algorithm}{, Journal of Development and Application on Information and Telecommunication Technology, pp. 35--48, Volume E-2, No.6 (10), October 2013}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
50. Long Nguyen, Lam Thu Bui{, A Ray Based Interactive Method for Direction Based Multi-objective Evolutionary Algorithm}{, In proceeding of The fifth International Conference on Knowl- edge and Systems Engineering (KSE 2013), Volume 2, pp 173-184.,Hanoi, Vietnam,2013, Springer- Verlag}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
51. Long Nguyen, Lam Thu Bui, Hussein Abbass{, DMEA-II: the Direction-based Multi-objective Evolutionary Algorithm - II Soft Computing}{, Journal of Soft Computing (ISI Journal), October 2013, Springer-Verlag}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
52. Phan Nguyen Hai{, Công nghệ mô hình hóa và mô phỏng đám đông}{, Tạp chí KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT-Học viện KTQS Số 157}{, pp. }{, 10/2013} {[Liên kết]}.
53. Nguyen Quoc Khanh, Nick Ivanov{, Extension of picture archiving and communication system on the base of SOA}{, Journal of Information and Communication Technology (JICT). – 2013. – Vol. 3, № 1. – P. 32–42}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
54. Нгуен Куок Хань, Н.Н. Иванов{, Архитектура виртуальной обучающей лаборатории, интегрированной с системой архивации и передачи изображений (PACS)}{, интегрированной с системой PACS , Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 4. – С. 1–8}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
55. Нгуен Куок Хань{, Новые компоненты консилиум и консультант в системе архивации и передачи изображений PACS}{, Современные информационные компьютерные технологии mcIT-2013: материалы научно-практической конференции, Гродно, Беларусь, 22–25 апреля 2013 г. – Гродно, 2013. – С. 47–50}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
56. Long Nguyen, Lam Thu Bui, Hussein Abbass{, A new niching method for the direction-based multi-objective evolutionary algorithm}{, In proceeding of Computational Intelligence in Multi- Criteria Decision-Making (MCDM),IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, Vol- ume 1, No.8, pp 16-19.,Singapore, April 2013, IEEE}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
57. Нгуен Куок Хань{, Расширение системы PACS архивации и передачи изображений методами архитектуры СОА}{, Нейрокомпьютеры: разработка, применение. – 2013. – № 4. – С. 48–54}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
58. Нгуен Куок Хань{, Учебная виртуальная лаборатория на основе новых компонент системы PACS и СОА-подхода}{, Алгоритмические и программные средства в информационных технологиях, радиоэлектронике и телекоммуникациях: материалы I Международной научно-технической конференции, Тольятти, Россия, январь 2013 г. – Тольятти, 2013. – С. 194–200}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
59. Hoai Anh Nguyen, Cong Long Vu, Minh Phuong Tu and Thu Lam Bui{, A GENETIC-BASED APPROACH FOR DISCOVERING PATHWAYS IN PROTEIN-PROTEIN INTERACTION NETWORKS}{, IEEE SocPar 2013}{, pp. }{, 2013} {[Liên kết]}.
60. {, Thuật toán song song tìm tập phổ biến có trong số với một lần duyệt}{, Hội thảo quốc gia: Những tiến bộ của kỹ thuật máy tính, điện-điện tử, công nghệ thông tin trong khoa học và cuộc sống, ACEIT2012}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
61. {, Thuật toán song song song khai phá mẫu phổ biến có trọng số theo chiều dọc}{, Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông- Hà Nội, 03-04/12/2012}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
62. Нгуен Куок Хань{, Модуль обмена информации экспертами в расширенной системе архивации и передачи изображения}{, Компьютерные системы и сети: материалы 48-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, Беларусь, 7–11 мая 2012 г. – Минск, 2012. – С. 15–16}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
63. Нгуен Куок Хань{, Модель обеспечения безопасности для расширенной системы архивации и передачи изображений на основе СОА}{, Актуальные вопросы современной информатики: материалы Международной заочной научно-практической конференции, Коломна, Россия, 11–15 апреля 2012 г. – Коломна, 2012. – С. 113–116}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
64. Нгуен Куок Хань{, Методы интеграции модуля тестирования знаний в автоматизированную систему управления учреждением высшего образования}{, Содружество наук. Барановичи-2012: материалы Международной научно-практической конференции, Беларусь, 2012. – С. 108–115}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
65. Bui V., Pham V.V., Iorio A.W., Tang J., Alam S. and Abbass H.A. (2012){, Bio-Inspired Robotics for Air Traffic Weather Information Management}{, The Transactions of the Institute of Measurement and Control, Sage, 34(2-3), 291-317}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
66. Long Nguyen, Lam Thu Bui{, A Decomposition-Based Interactive Method for Multi-Objective Evolutionary Algorithm}{, Journal of Development and Application on Information and Telecommunication Technology, pp. 17--24, Volume E-2, No.5 (9), September 2012}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
67. Long Nguyen, Lam Thu Bui{, A Multi-Point Interactive Method For Multi-objective Evolution- ary Algorithms}{, In proceeding of The fourth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2012), Volume 1, pp 107-112.,Da nang, Vietnam,2013, IEEE}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
68. {, Learning in Stages: A Layered Learning Approach for Genetic Programming}{, Proceedings of the 9th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies - 2012}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
69. Manuel Abello, Zbignew Michalewicz, and Lam Thu Bui{, A Reactive-Proactive Approach for Solving Dynamic Scheduling with Time-varying Number of Tasks}{, IEEE Congress on Evolutionary Computation, Australia, 2012}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
70. {, Robustness Against the Decision-Maker’s Attitude to Risk in Problems With Conflicting Objectives}{, IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Vol16, No 1,pp 1-19, 2012 [ISI journal]}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
71. Bui, L.T., Michalewicz, Z. Parkinson, E., and Abello, E.M.{, Adaptation in Dynamic Environments: A Case Study in Mission Planning}{, IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Newly published online DOI:10.1109/TEVC.2010.2104156. [ISI Journal]}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
72. Barbosa, B.H.G. and Bui, L.T. and Abbass, H.A. and Aguirre, L.A. and Braga, A.P.{, The use of coevolution and the artificial immune system for ensemble learning}{, Soft Computing, Springer, Volume 15, Issue 9 (2011), pp 1735-1747 [ISI journal]}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
73. Phan Nguyên Hải, Nguyễn Ngọc Phu và Phùng Thị Minh Hồng{, Ứng dụng kiến trúc SOA trong phát triển phần mềm quản lý}{, Tạp chí Đại học sư phạm Hà nội I, số chuyên san CNTT, 2011}{, pp. }{, 12/2011} {[Liên kết]}.
74. Нгуен Куок Хань{, Сервисы удаленной обработки биомедицинских изображений}{, Информационные технологии и системы (ИТС 2011): материалы Международной научной конференции, Минск, Беларусь, 26 ноября 2011 г. – Минск, 2011. – С. 218–219}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
75. Phan Nguyên Hải{, Tổng hợp luật điều khiển phi tuyến cho hệ thống cầu trục}{, Kỷ yếu hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2011, 11/2011, tr. 479-485}{, pp. 5}{, 11/2011} {[Liên kết]}.
76. {, Một phương pháp khai phá luật kết hợp hiệu quả trong môi trường phân tán}{, Journal of Science of HNUE, Vol 56, 2011}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
77. Phan Nguyen Hai và Nguyen Thi Bich Nga{, PARALLELIZATION OF CRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS AND IMPLEMENTATION ON COMPUTER CLUSTER}{, II Международный научный семинар “Системный анализ, управление и обработка информации”, 10/2011, pp. 349-352}{, pp. 4}{, 10/2011} {[Liên kết]}.
78. {, Fast two-dimensional packet classification using splay tree}{, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, Đồng Nai, 2011}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
79. Nguyễn Long, Bùi Thu Lâm{, Phương pháp tối ưu đa mục tiêu tương tác sử dụng giải thuật di truyền}{, Hội nghị 5th FAIR - Fundamental and Applied IT Research. Đại học Lạc Hồng- Đồng Naoi 2011}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
80. Нгуен Куок Хань{, Security requirements for SOA on the base of security standards of Web-service}{, Proceedings of the International Conference on Pattern recognition and information processing (PRIP'2011), May 18–20, 2011, Minsk, Belarus. – Minsk, 2011. – P. 280–282}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
81. Нгуен Куок Хань{, Основные фазы проектирования системы сервисно-ориентированной архитектуры}{, Содружество наук. Барановичи-2011: материалы VII Международной научно-практической конференции, Барановичи, Беларусь, 19–20 мая 2011 г. – Барановичи, 2011. – С. 144–145}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
82. Нгуен Куок Хань{, Вопросы построения интегрированной системы на основе принципов сервис-ориентированной архитектуры}{, Доклады БГУИР. – 2011. – № 3(57). – С. 63–66}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
83. Nguyen Quoc Khanh{, Problems in machine control knowledge and possible methods of test assessment}{, Junior researchers conference European and national dimension in research. – 2011. – Vol. 2, № 1. – P. 18–26}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
84. Phan Nguyen Hai{, Synthesis of e-parametric quasi-time-optimal control law for bridge cranes}{, I Международный научный семинар “Системный анализ, управление и обработка информации”, 2010, pp. 122-127}{, pp. 6}{, 12/2010} {[Liên kết]}.
85. Pham V.V., Tang J., Alam S., Lokan C., and Abbass H.A. (2010){, Aviation Emission Inventory Development and Analysis}{, Environmental Modelling & Software, Elsevier, 25(12), 1738-1753}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
86. Phan Nguyan Hai, Phan Van Tu and Нейдорф Р.А{, Синтез алгоритма нечёткой адаптивной настройки коэффициентов усиления для повышения эффективности управления одноканальными летательными аппаратами}{, IX Международная научно-техническая конференция «Инновация, экология и ресурсосберегающие технологии на предприятиях машиностроения, авиастроения, транспорта и сельского хозяйства» «ИнЭРТ-2010», Ростов-на-Дону, 2010, рр 331-335}{, pp. }{, 10/2010} {[Liên kết]}.
87. Phan Nguyên Hải{, Triển vọng của các phương pháp xấp xỉ trong việc giải các bài toán điều khiển tối ưu theo tác động nhanh}{, Tạp chí Khoa học và kỹ thuật, Đại học kỹ thuật Lê Quý Đôn, số chuyên san 2010}{, pp. }{, 10/2010} {[Liên kết]}.
88. {, MỘT SỐ CẢI TIẾN THUẬT TOÁN SONG SONG PHÂN CỤM DỮ LIỆU LỚN, NHIỀU CHIỀU DỰA TRÊN LƯỚI THÍCH NGHI PMAFIA}{, NHIỀU CHIỀU DỰA TRÊN LƯỚI THÍCH NGHI PMAFIA, Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền thông, Hưng Yên, 2010}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
89. Pham V.V., Bui L., Alam S., Lokan C. and Abbass H.A. (2010){, A Pittsburgh Multi-Objective Classifier for User Preferred Trajectories and Flight Navigation}{, IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE-CEC), Barcelona, Spain}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
90. Phan Nguyên Hải{, Phương pháp tổng hợp luật điều khiển cận tối ưu theo tác động nhanh cho các hệ động học nhiều đầu vào}{, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ V, 5/2010}{, pp. }{, 5/2010} {[Liên kết]}.
91. Phan Nguyên Hải{, Phân tích tổng quát những dấu hiệu của dạng Jordan ở hệ động học đa chiều}{, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ V, 5/2010}{, pp. }{, 5/2010} {[Liên kết]}.
92. {, Định hướng lựa chọn chuyên ngành trong đào tạo tín chỉ sử dụng thuật toán song song khai phá luật kết hợp}{, Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền thông, Biên Hòa, 2009}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
93. Lam T. Bui, Hussein A. Abbass, Daryl Essam (2009){, Local Models – An approach to Distributed Multi-objective Optimization}{, Computational Optimization and Applications Journal, Springer, Vol 42, No 1, pp 105-139 [ISI journal]}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
94. Phan Nguyên Hải{, Обобщённый анализ динамической системы на наличие признаков жордановой формы}{, Вестник Дон.гос.техн.ун-та.-2008.№3.}{, pp. }{, 12/2008} {[Liên kết]}.
95. Нгуен Куок Хань, Нгуен Чунг Тин{, Автоматическая генерация контрольных мероприятий учебного плана в группах путем импорта учебного плана в системе Деканат}{, Теоретические вопросы вычислительной техники и программного обеспечения. – 2008. – № 1. – С. 24–37}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
96. Phan Nguyen Hai{, Программное обеспечение синтеза квазиоптимального по быстродействию управления}{, Сб. трудов XX Международ. нау. конф.: В 10 т. Т.2. Секция 2. Саратов, –2008, –С.171-173}{, pp. }{, 6/2008} {[Liên kết]}.
97. Lam Thu Bui, Hussein A. Abbass, Daryl Essam:{, Localization for Solving Noisy Multi-Objective Optimization Problems}{, Evolutionary Computation 17(3): 379-409 [ISI journal]}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
98. Lam T. Bui, Kalyanmoy Deb, Hussein A. Abbass, and Daryl Essam{, Interleaving Guidance in Evolutionary Multi-objective Optimization}{, Journal of Computer Science and Technology, Vol. 23, No. 1, pp 44 – 66, 2008 [ISI journal]}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
99. {, Multi-Objective Optimization in Computation Intelligence: Theory and Practice (Eds}{, ), Information Science Reference, IGI Global, ISBN 9781599044989}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
100. {, Nghiên cứu thử nghiệm các phương pháp chống overfitting cho lập trình gen}{, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về CNTT - Đại Lải, VN, 2008}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
101. Phan Nguyên Hải{, Алгоритм нахождения частной производной математического выражения}{, Системный анализ, управление и обработка информации: сборник научных статей/ Под общ. ред. проф. Р.А. Нейдорфа – Ростов-на-Дону: ДГТУ, Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007.–С.330-334.}{, pp. 5}{, 6/2007} {[Liên kết]}.
102. Phan Nguyên Hải{, Алгоритмы символьных вычислений на основе динамического двоичного дерева}{, Системный анализ, управление и обработка информации: сборник научных статей/ Под общ. ред. проф. Р.А. Нейдорфа – Ростов-на-Дону: ДГТУ, Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007.–С.325-329.}{, pp. 5}{, 6/2007} {[Liên kết]}.
103. Phan Nguyên Hải{, Программная реализация символьных вычислений на основе «польской записи»}{, Системный анализ, управление и обработка информации: сборник научных статей/ Под общ. ред. проф. Р.А. Нейдорфа – Ростов-на-Дону: ДГТУ, Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007.–С.319-324.}{, pp. 5}{, 6/2007} {[Liên kết]}.
104. {, Kiến trúc của hệ thống thông tin dựa trên Ontology - Ontology Based Architecture Information System (OntoSys)}{, ITMATH06 – HVKTQS, Hà nội, Việt Nam, 2006}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
105. {, ORDERTREE: A New Test Problem for Genetic Programming}{, Proceedings of Genetic and Evolutionary Computation (GECCO’2006), ACM Press, USA}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
106. Nguyễn Long, Lê Công Trung, Nguyễn Huy Văn{, Mô hình lập lịch trong hệ thống tính toán lưới do Buyya đề xuất}{, Tài liệu Hội nghị Khoa học lần thứ tám - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Khoa học Kỹ thuật bưu điện - Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam, Trang 442-449, 11.2006}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
107. Nguyễn Mạnh Hùng{, Thesaurus Implementation in Integrated System of Information Resources (ISIR)}{, Programming and Computing Software, Volume 30 Issue 4, 2004}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
108. Nguyễn Mạnh Hùng{, Описание и использование тезаурусов в информационных системах, подходы и реализация}{, }{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
109. Nguyễn Mạnh Hùng{, Подходы к описанию и использованию тезаурусов в информационных системах}{, Нгуен Мань Хунг, Аджиев Алим Сапарович. Труды 5ой Всероссийской научной конференции «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции» - RCDL2003, с. 191-200, Санк-Пертербург, Россия, 2003}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
110. Nguyễn Mạnh Hùng{, Подход к реализации сложных систем классификации в информационных системах. Реализация подхода на примере классификатора УДК}{, }{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
111. {, A Study on Genetic Programming with Layered Learning and Incremental Sampling}{, Proceedings of World Congress on Evolutionary Computation (CEC), IEEE Press, 2011}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
112. {, Improving the Generalisation Ability of Genetic Programming with Semantic Similarity based Crossover}{, Lecture Notes in Computer Science, 2010, Volume 6021/2010, 184-195, DOI: 10.1007/978-3-642-12148-7_16}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
113. {, Brief Overview of Population Diversity Measure in Genetic Programming}{, Proceedings of Third Asian-Pacific Workshop on Genetic Programming (ASPGP'06), Vietnam}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search