Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Giới thiệu Bộ môn Công nghệ mạng
 
Thông tin bộ môn
 
Thông tin
Định hướng nghiên cứu
Danh sách một số giáo viên tiêu biểu
Xuất bản
Đề tài
Giảng dạy
 
Kĩ thuật lập trình
Mạng máy tính
Xây dựng,quản trị và bảo trì hệ thống
Đồ án TN phần 1
Kĩ thuật liên mạng
Thiết kế mạng – Network Design
Network Security – An ninh mạng
Truyền thông đa phương tiện - Multimedia Communications
KỸ THUẬT LIÊN MẠNG
MẠNG MÁY TÍNH
AN NINH MẠNG
CÔNG NGHỆ LẬP TRÌNH TÍCH HỢP
LÝ THUYẾT THÔNG TIN
MÃ HÓA
QUẢN TRỊ MẠNG
TRUYỀN DỮ LIỆU
TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
XÂY DỰNG, QUẢN TRỊ VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG
AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN MẠNG MÁY TÍNH
THỰC TẬP THIẾT BỊ MẠNG MÁY TÍNH
 
Tin tức bộ môn
   
 
CÁC XUẤT BẢN
Tạp chí, báo cáo hội nghị
1. Phuong Thi Nha and Ta Minh Thanh{, A new block selection strategy from LU decomposition domain for robust image watermarking}{, Multimedia Tools and Applications }{, pp. }{, 27/07/2023} {[Liên kết]}.
2. Do Tien Quyet and Ta Minh Thanh{, Performance analysis of Ethereum smart contracts: A Study on Gas cost and block size impact}{, IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP) 2023}{, pp. }{, 14/07/2023} {[Liên kết]}.
3. Dat Van Nguyen, Son Trung Nguyen, Thi Hong Anh Pham, Van Toan Pham, Thao Thu Hoang and Ta Minh Thanh{, A Hybrid End-to-End Approach Integrating Online Learning into Face Identification System}{, The Computer Science Journal (ISSN: 1508-2806; e-ISSN: 2300-7036)}{, pp. }{, 03/02/2023} {[Liên kết]}.
4. Nguyễn Kim Tuấn, Nguyễn Vĩnh Thái and Lưu Hồng Dũng{, A NEW CONSTRUCTION METHOD OF DIGITAL SIGNATURE SCHEME BASED ON THE DISCRETE LOGARITHM COMBINING FIND ROOT PROBLEM ON THE FINITE FIELD}{, Journal of Military Science and Technology, ISSN 1859 - 1043}{, pp. 7}{, 15/12/2022} {[Liên kết]}.
5. Bùi Thế Truyền, Nguyễn Đức Thụy, Lưu Hồng Dũng and Đào Khắc Huân{, A NEW METHOD FOR CONSTRUCTING DIGITAL SIGNATURE SCHEME BASED ON NEW HARD PROBLEM}{, Journal of Science and Technique - ISSN 1859-0209}{, pp. 11}{, 15/12/2022} {[Liên kết]}.
6. Lưu Hồng Dũng, Tống Minh Đức and Bùi Thế Truyền{, SOME VARIANTS OF THE SCHNORR SIGNATURE SCHEMA ON THE FINITE FIELD AND THE ELLIPTIC CURVE}{, Journal of Science and Technique - ISSN 1859-0209}{, pp. 15}{, 15/12/2022} {[Liên kết]}.
7. Lưu Hồng Dũng{, A METHOD FOR CONSTRUCTING PUBLIC-KEY BLOCK CIPHER SCHEMES BASED ON ELLIPTIC CURVES}{, Journal of Military Science and Technology, ISSN 1859 - 1043}{, pp. 7}{, 15/12/2022} {[Liên kết]}.
8. Le Danh Tai, Nguyen Van Thanh and Ta Minh Thanh{, Blockmarking: Hybrid model of blockchain and watermarking technique for copyright protection}{, SoICT 2022: The 11th International Symposium on Information and Communication Technology}{, pp. }{, 01/12/2022} {[Liên kết]}.
9. Nguyễn Kim Thanh, Ta Minh Thanh and Lưu Hồng Dũng{, A HIGH PERFORMANCE AUTHENTICATION - ENCRYPTION SCHEME}{, Journal of Science and Technique - ISSN 1859-0209}{, pp. }{, 24/06/2022} {[Liên kết]}.
10. Huy Cuong Do, Thai Hung Pham and Minh Thanh Ta{, Reversible hiding method using secrets sharing of DNA-XNOR}{, Journal of Science and Technology (JST)}{, pp. }{, 24/06/2022} {[Liên kết]}.
11. Cao Thi Luyen, Nguyen Kim Sao, Le Quang Hoa and Ta Minh Thanh{, AN EFFICIENT REVERSIBLE DATA HIDING BASED ON IMPROVED PIXEL VALUE ORDERING METHOD}{, Journal of Computer Science and Cybernetics}{, pp. }{, 14/05/2022} {[Liên kết]}.
12. Le Danh Tai, Tong Minh Duc và Ta Minh Thanh{, Đánh giá hiệu quả kỹ thuật thuỷ vân bền vững trên những miền tần số kết hợp}{, Journal of Science and Technology on Information and Communications}{, pp. }{, 12/05/2022} {[Liên kết]}.
13. Pham Van Toan, Nguyen Tung Thanh, Doan Bao Linh and Ta Minh Thanh{, An evolution approach for pre-trained neural network pruning without original training dataset}{, 8th International Conference on Knowledge Engineering (ICKE 2022)}{, pp. }{, 09/04/2022} {[Liên kết]}.
14. Nguyễn Viết Cường, Nguyễn Đức Thụy và Lưu Hồng Dũng{, GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ/ SOLUTION IMPROVES SAFETY IN BUILDING DIGITAL SIGNATURE SCHEME}{, TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ISSN 1859-1531}{, pp. }{, 01/04/2022} {[Liên kết]}.
15. Toan Van Pham, Linh Bao Doan, Thanh Tung Nguyen, Quang Hung Nguyen, Duc Trung Tran and Ta Minh Thanh{, A new approach to image classification dataset privacy-preserving with deep neural network}{, 2022 International Conference on Intelligent Systems Design and Engineering Applications (ISDEA 2022)}{, pp. }{, 23/02/2022} {[Liên kết]}.
16. Phuong Thi Nha, Nguyen Tuan Phong and Ta Minh Thanh{, Consideration of A Robust Watermarking Algorithm for Color Image Using Improved $QR$ Decomposition}{, Soft Computing, ISI, Q1, IF = 3.643}{, pp. }{, 18/01/2022} {[Liên kết]}.
17. Luu Xuan Van, Doan Van Hoa and Luu Hong Dung{, Constructing Digital Signature Algorithm Based on a New Key Scheme}{, ICT Analysis and Applications }{, pp. 10}{, 07/01/2022} {[Liên kết]}.
18. Ta Minh Thanh and Giang Ngoc Dan{, Pseudo Zero-watermarking Technique based on Non-blind Watermarking and VSS}{, Multimedia Tools and Applications, ISI, Q1, IF = 2.757}{, pp. }{, 04/01/2022} {[Liên kết]}.
19. Le Danh Tai và Ta Minh Thanh{, KỸ THUẬT THỦY VÂN ẢNH SỐ SỬ DỤNG ROI VÀ EXTRACTION VOTING TRÊN MIỀN TẦN SỐ TÍCH HỢP}{, Journal of Science and Technology on Information and Communications}{, pp. }{, 24/12/2021} {[Liên kết]}.
20. Toan Pham Van, Thanh Nguyen Tung, Linh Bao Doan and Thanh Ta Minh{, An evolution approach for pre-trained neuralnetwork pruning without original training dataset}{, 8th International Conference on Knowledge Engineering (ICKE 2022)}{, pp. }{, 20/12/2021} {[Liên kết]}.
21. Nguyen Vinh Thai, Doan Thi Bich Ngoc and Luu Hong Dung{, An encryption - authentication algorithms developed from the elgamal cryptosystem}{, Journal of Military Science and Technology, ISSN 1859 - 1043}{, pp. 10}{, 15/12/2021} {[Liên kết]}.
22. Nguyễn Đức Thụy và Lưu Hồng Dũng{, XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ TẬP THỂ DỰA TRÊN BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC KẾT HỢP KHAI CĂN TRÊN Zp}{, Tạp chí Khoa học công nghệ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, ISSN 2525 - 2224}{, pp. 10}{, 15/12/2021} {[Liên kết]}.
23. Tạ Minh Thanh, Đỗ Huy Cường và Phạm Thái Hưng{, Giấu tin thuận nghịch sử dụng phương pháp chia sẻ bí mật DNA - XNOR}{, Hội thảo Quốc gia "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông"}{, pp. }{, 13/12/2021} {[Liên kết]}.
24. Phuong Thi Nha and Ta Minh Thanh{, A Combination of DWT and QR Decomposition for Color Image Watermarking}{, International Conference on KNOWLEDGE AND SYSTEMS ENGINEERING}{, pp. }{, 10/11/2021} {[Liên kết]}.
25. Phạm Văn Hiệp, Đoàn Thị Bích Ngọc và Lưu Hồng Dũng{, Phương pháp xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên tính khó của bài toán logarit rời rạc trên vành Zn}{, Tạp chí Khoa học công nghệ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, ISSN 2525 - 2224}{, pp. }{, 15/10/2021} {[Liên kết]}.
26. Nguyen Van Dat, Nguyen Trung Son, Pham Thi Hong Anh, Hoang Thu Thao and Ta Minh Thanh{, A Novel Approach to End-to-End Facial Recognition Framework with Virtual Search Engine ElasticSearch}{, The 21st International Conference on Computational Science and Applications (ICCSA 2021)}{, pp. }{, 03/09/2021} {[Liên kết]}.
27. Phuong Thi Nha and Ta Minh Thanh{, A Novel Image Watermarking Scheme Using LU Decomposition}{, 2021 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF)}{, pp. }{, 14/08/2021} {[Liên kết]}.
28. Hoai Nguyen Viet, Linh Doan Bao, Hoang Trinh Viet, Hoang Phan Huy and Ta Minh Thanh{, MC-OCR Challenge 2021: Towards Document Understanding for Unconstrained Mobile-Captured Vietnamese Receipts}{, 2021 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF)}{, pp. }{, 14/08/2021} {[Liên kết]}.
29. Tran Nam Khanh, Nguyen Kim Thanh, Phung Vu Hanh My và Ta Minh Thanh{, NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT TẤN CÔNG DOS MẠNG ẢO HOÁ VÀ MẠNG DOCKER SỬ DỤNG TCP ACK-STORM}{, Journal of Science and Technology on Information and Communications}{, pp. }{, 11/06/2021} {[Liên kết]}.
30. Ta Minh Thanh and Giang Ngoc Dan{, Robust Watermarking Method using QIM with VSS for Image Copyright Protection}{, Journal of Research and Development on Information and Communication Technology}{, pp. 29-41}{, 31/05/2021} {[Liên kết]}.
31. Nguyen Van Dat, Pham Van Toan and Ta Minh Thanh{, Solving distribution problems in content-based recommendation system with gaussian mixture model}{, Applied Intelligence, ISI, IF = 5.086, Q1}{, pp. 13}{, 25/05/2021} {[Liên kết]}.
32. Le Danh Tai, Cao Thi Luyen and Ta Minh Thanh{, Pseudo Zero-watermarking Algorithm using Combination of Non-blind Watermarking and Visual Secret Sharing Scheme}{, EAI INISCOM 2021 - 7th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems}{, pp. }{, 22/04/2021} {[Liên kết]}.
33. Giang Ngọc Dân và Tạ Minh Thanh{, Giải pháp bảo vệ bản quyền ảnh số dựa trên kỹ thuật kết hợp thuỷ vân số và mã hoá trực quan}{, Journal of Science and Technology on Information and Communications}{, pp. }{, 31/12/2020} {[Liên kết]}.
34. Nguyen Duc Thuy , Bui The Truyen , Tong Minh Duc and Luu Hong Dung{, CONSTRUCTING DIGITAL SIGNATURE ALGORITHMS BASED ON NEW KEY SCHEMES/Xây dựng các thuật toán chữ ký số dựa trên các sơ đồ khóa mới}{, Journal of Science and Technique - Le Quy Don Technical University - No. 213 (12-2020)}{, pp. 12}{, 15/12/2020} {[Liên kết]}.
35. Luu Hong Dung , Tong Minh Duc and Bui The Truyen{, VARIANT OF OTP CIPHER WITH SYMMETRIC KEY SOLUTION/Biến thể của Mật mã OTP với Giải pháp Khóa đối xứng}{, Journal of Science and Technique - Le Quy Don Technical University - No. 213 (12-2020)}{, pp. 9}{, 15/12/2020} {[Liên kết]}.
36. Nguyễn Vĩnh Thái, Đỗ Anh Tuấn, Lưu Hồng Dũng và Đoàn Thị Bích Ngọc{, GIAO THỨC TRAO ĐỔI KHÓA AN TOÀN, HIỆU QUẢ CHO CÁC HỆ MẬT KHÓA ĐỐI XỨNG}{, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ, ISSN 1859 - 1043}{, pp. 6}{, 15/12/2020} {[Liên kết]}.
37. Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Ánh Việt và Đoàn Thị Bích Ngọc{, THUẬT TOÁN MÃ HÓA - XÁC THỰC THÔNG TIN PHÁT TRIỂN TỪ MẬT MÃ OTP}{, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ, ISSN 1859 - 1043}{, pp. 6}{, 15/12/2020} {[Liên kết]}.
38. Hoang Viet Trinh, Tung Tien Bui, Tam Minh Nguyen, Huy Quang Dao, Quang Huu Pham, Ngoc N. Tran and Ta Minh Thanh{, ReINTEL Challenge 2020: A Comparative Study of Hybrid Deep Neural Network for Reliable Intelligence Identification on Vietnamese SNSs}{, Proceedings of the 7th International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing}{, pp. }{, 04/12/2020} {[Liên kết]}.
39. Pham Van Toan and Ta Minh Thanh{, ALASSO - Improvement of Real Estate Pricing with Aggregation Features LASSO Regression}{, Applications of Artificial Intelligence in Transportation Conference - AITC2020}{, pp. }{, 01/12/2020} {[Liên kết]}.
40. Nguyen Van Dat, Pham Van Toan and Ta Minh Thanh{, Robust Content-Based Recommendation Distribution System with Gaussian Mixture Model}{, 12th International Conference on Computational Collective Intelligence }{, pp. }{, 30/11/2020} {[Liên kết]}.
41. Toan Pham Van, Son Trung Nguyen, Linh Bao Doan, Ngoc N. Tran and Ta Minh Thanh{, Efficient Palm-Line Segmentation with U-Net Context Fusion Module}{, 2020 International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP)}{, pp. }{, 27/11/2020} {[Liên kết]}.
42. Van Toan Pham, Linh Doan, Ngoc Tran, Tam Nguyen Minh, Hoai Nguyen Viet, Huy Dao Quang and Ta Minh Thanh{, Interpreting the Latent Space of Generative Adversarial Networks using Supervised Learning}{, The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP) - 2020 }{, pp. }{, 25/11/2020} {[Liên kết]}.
43. Minh Duc Vu, Chu Anh My, The Nguyen Nguyen, Anh Le, Ta Minh Thanh, Xuan Bien Duong, Tien Anh Nguyen, Chi Hieu Le and Duc Hoang Chu{, A Conceptual Digital Twin for Cost-Effective Development of a Welding Robotic System for Smart Manufacturing}{, The 2nd Annual International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS2020)}{, pp. }{, 15/11/2020} {[Liên kết]}.
44. Toan Van Pham, Ngoc Ngo Quang Tran, Hoang Minh Pham, Tam Minh Nguyen and Thanh Ta Minh{, Efficient Low-Latency Dynamic Licensing for Deep Neural Network Deployment on Edge Devices}{, The 3rd International Conference on Computational Intelligence and Intelligent Systems (CIIS 2020)}{, pp. }{, 13/11/2020} {[Liên kết]}.
45. Quang Huu Pham, Viet Anh Nguyen, Linh Bao Doan, Ngoc N. Tran and Ta Minh Thanh{, From Universal Language Model to Downstream Task: Improving RoBERTa-Based Vietnamese Hate Speech Detection}{, The 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2020)}{, pp. }{, 12/11/2020} {[Liên kết]}.
46. Nguyễn Văn Đạt và Tạ Minh Thanh{, Đề xuất thuật toán khuyến nghị theo phân bố dựa trên mô hình hỗn hợp Gaussian}{, Journal of Science and Technology on Information and Communications}{, pp. }{, 04/09/2020} {[Liên kết]}.
47. Phạm Văn Hiệp và Lưu Hồng Dũng{, PHÁT TRIỂN MỘT DẠNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ MỚI DỰA TRÊN BÀI TOÁN RSA}{, Tạp chí Khoa học công nghệ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, ISSN 2525 - 2224}{, pp. 6}{, 01/09/2020} {[Liên kết]}.
48. Le Danh Tai, Nguyen Kim Thang and Ta Minh Thanh{, Distributed Watermarking for Cross-domain of Semantic Large Image Database}{, EAI INISCOM 2020 - 6th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent System}{, pp. }{, 27/08/2020} {[Liên kết]}.
49. Tran Nam Khanh, Nguyen Kim Thanh and Ta Minh Thanh{, An Attempt to Perform TCP ACK-Storm on Virtual and Docker Network}{, EAI INISCOM 2020 - 6th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent System}{, pp. }{, 27/08/2020} {[Liên kết]}.
50. Lưu Xuân Văn, Nguyễn Lương Bình and Lưu Hồng Dũng{, A New Method forConstructing Digital Signature Algorithm based on a New Key Scheme}{, TEST Engineering & Management. ISSN: 0193-4120.}{, pp. 7}{, 15/06/2020} {[Liên kết]}.
51. Pham Quang Huy, Le Danh Tai, Ta Minh Thanh and Pham Van Toan{, Cross-domain using Composing of Selected DCT Coefficients Strategy with Quantization Tables for Reversible Data Hiding in JPEG image}{, the Fifth International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering (RICE 2020)}{, pp. }{, 03/06/2020} {[Liên kết]}.
52. Lưu Xuân Văn and Lưu Hồng Dũng{, A new digital signature scheme based on the hardness of some expanded root problems}{, Procedia Computer Science, Elsevier B.V}{, pp. 10}{, 01/06/2020} {[Liên kết]}.
53. Nguyễn Đức Thụy và Lưu Hồng Dũng{, LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ XÂY DỰNG TRÊN TÍNH KHÓ CỦA BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC KẾT HỢP KHAI CĂN TRÊN Zp }{, Tạp chí Nghiên cứu KH & CNQS. ISSN 1859 - 1043.}{, pp. 7}{, 29/04/2020} {[Liên kết]}.
54. Le Danh Tai, Ta Minh Thanh and Tong Minh Duc{, Digital image watermarking used QIM technique based on the combined frequency domain DCT-DWT}{, Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XV}{, pp. }{, 27/02/2020} {[Liên kết]}.
55. Pham Quang Huy and Ta Minh Thanh{, Multiple Quantization Tables based Cross-domain for JPEG Inversible Watermarking}{, The 8th International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT2020)}{, pp. }{, 05/02/2020} {[Liên kết]}.
56. Lưu Xuân Văn, Lưu Hồng Dũng and Đoàn Văn Hòa{, Developing root problem aims to create a secure digital signature scheme in data transfer}{, International Conference on Green and Human Information Technology 2020 (ICGHIT2020)}{, pp. 6}{, 01/02/2020} {[Liên kết]}.
57. Lưu Hồng Dũng và Nguyễn Ánh Việt{, MỘT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ MẬT KHÓA ĐỐI XỨNG}{, An toàn thông tin. ISSN 1859 - 1256}{, pp. 5}{, 10/01/2020} {[Liên kết]}.
58. Lưu Xuân Văn and Hồng Dũng{, A new digital signature scheme based on the hardness of some expanded root problems}{, Third International Conference on Computing and Network Communications (CoCoNet'19), Trivandrum, Kerala, India, 18 - 21/12/2019. }{, pp. }{, 20/12/2019} {[Liên kết]}.
59. Lưu Xuân Văn and Lưu Hồng Dũng{, CONSTRUCTING A DIGITAL SIGNATURE ALGORITHM BASED ON THE DIFFICULTY OF SOME EXPANDED ROOT PROBLEMS}{, 2019 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), September 10-12, 2019, Ha Noi, Việt Nam.}{, pp. 10}{, 12/12/2019} {[Liên kết]}.
60. Pham Van Toan, Tran Ngo Quang Ngoc and Ta Minh Thanh{, Deep learning approach for singer voice classification of Vietnamese popular music}{, the 10th International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2019)}{, pp. }{, 04/12/2019} {[Liên kết]}.
61. Pham Huu Quang, Hoang Dinh Thoi, Pham Van Toan and Ta Minh Thanh{, Deep Neural Networks Based Invisible Steganography for Audio-into-Image Algorithm}{, The 8th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE 2019) }{, pp. }{, 15/10/2019} {[Liên kết]}.
62. Pham Van Toan, Hoang Dinh Thoi, Do Hoang Thai Duong and Ta Minh Thanh{, Simultaneous convolutional neural network for highly efficient image steganography}{, The 19th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2019)}{, pp. }{, 27/09/2019} {[Liên kết]}.
63. Nguyễn Đức Thụy, Bùi Tất Hiếu và Lưu Hồng Dũng{, XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ DỰA TRÊN BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC KẾT HỢP KHAI CĂN TRÊN Zp}{, TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Vol. 17, No. 7, 2019. ISSN 1859 -1531.}{, pp. 6}{, 17/09/2019} {[Liên kết]}.
64. Trung Thanh Nguyen, Hong Anh Thi Pham, Toan Van Pham and and Tran Van An, Thanh Minh Ta{, Proposal of Feature Matching Technique Using Similarity Features Filtering for Image Alignment}{, Proceedings of the ISSAT International Conference on Data Science in Business, Finance and Industry (DSBFI 2019) }{, pp. }{, 03/07/2019} {[Liên kết]}.
65. Lê Văn Tuấn, Tạ Minh Thanh và Bùi Thế Truyền{, Phát triển lược đồ chữ ký số Elgamal trên vành ZN ngăn ngừa tấn công dựa vào tình huống lộ khóa phiên và trùng khóa phiên}{, Journal of Science and Technology of Le Quy Don University}{, pp. }{, 17/06/2019} {[Liên kết]}.
66. Giau Ho Kim, Son Hai Le, Trung Manh Nguyen, Vu Thi Ly, Thanh Nguyen Kim, Nguyen Van Cuong, Thanh Nguyen Trung and Ta Minh Thanh{, KVEFS: Encrypted File System based on Distributed Key-Value Stores and FUSE}{, International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA)}{, pp. 1-13}{, 30/04/2019} {[Liên kết]}.
67. Giau Ho Kim, Son Hai Le, Trung Manh Nguyen, Vu Thi Ly, Thanh Nguyen Kim, Nguyen Van Cuong, Thanh Nguyen Trung and Ta Minh Thanh{, KVEFS: Encrypted File System based on Distributed Key-Value Stores and FUSE}{, International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA)}{, pp. 1-13}{, 19/04/2019} {[Liên kết]}.
68. Ly Vu, Van Loi Cao, Quang Uy Nguyen, Diep N. Nguyen, Dinh Thai Hoang and Eryk Dutkiewicz{, Learning Latent Distribution for Distinguishing Network Traffic in Intrusion Detection System}{, IEEE International Conference on Communications, 2019}{, pp. }{, 19/04/2019} {[Liên kết]}.
69. Nguyễn Vĩnh Thái và Lưu Hồng Dũng{, XÂY DỰNG GIAO THỨC TRAO ĐỔI KHÓA AN TOÀN DỰA TRÊN TÍNH KHÓ CỦA VIỆC GIẢI ĐỒNG THỜI 2 BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC VÀ PHÂN TÍCH SỐ/KHAI CĂN CHO CÁC HỆ MẬT KHÓA ĐỐI XỨNG}{, Tạp chí NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ. ISSN 1859 - 1043}{, pp. 8}{, 15/04/2019} {[Liên kết]}.
70. Nguyễn Vĩnh Thái và Lưu Hồng Dũng{, XÂY DỰNG THUẬT TOÁN MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI DỰA TRÊN TÍNH KHÓ CỦA VIỆC GIẢI ĐỒNG THỜI 2 BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC VÀ PHÂN TÍCH SỐ/KHAI CĂN}{, Tạp chí NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ. ISSN 1859 - 1043}{, pp. 8}{, 15/04/2019} {[Liên kết]}.
71. Nguyễn Vĩnh Thái và Lưu Hồng Dũng{, MỘT LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ XÂY DỰNG TRÊN TÍNH KHÓ CỦA VIỆC GIẢI ĐỒNG THỜI 2 BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC VÀ PHÂN TÍCH SỐ/KHAI CĂN}{, Tạp chí NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ. ISSN 1859 - 1043}{, pp. 8}{, 15/04/2019} {[Liên kết]}.
72. Phạm Văn Hiệp, Vũ Sơn Hà, Lưu Hồng Dũng và Nguyễn Thị Lan Phương{, MỘT LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ TẬP THỂ XÂY DỰNG TRÊN TÍNH KHÓ CỦA VIỆC GIẢI BÀI TOÁN PHÂN TÍCH SỐ VÀ KHAI CĂN TRÊN Zn}{, Tạp chí NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ. ISSN 1859 - 1043}{, pp. 8}{, 15/04/2019} {[Liên kết]}.
73. Lưu Xuân Văn, Đoàn Văn Hòa và Lưu Hồng Dũng{, XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ DỰA TRÊN TÍNH KHÓ CỦA VIỆC GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN TRÊN Zp}{, Tạp chí NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ. ISSN 1859 - 1043}{, pp. 8}{, 15/04/2019} {[Liên kết]}.
74. Giau Ho Kim, Son Hai Le, Trung Manh Nguyen, Vu Thi Ly, Thanh Nguyen Kim, Nguyen Van Cuong, Thanh Nguyen Trung and Ta Minh Thanh{, KVEFS: Encrypted File System based onDistributed Key-Value Stores and FUSE}{, International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA) }{, pp. 55-66}{, 01/03/2019} {[Liên kết]}.
75. Lê Danh Tài, Tạ Minh Thanh và Tống Minh Đức{, Nghiên cứu phân tách và phục hồi dữ liệu ảnh số trên miền tần số DCT }{, Hội nghị NCKH lần thứ XIX Học viện Kỹ thuật Quân sự}{, pp. }{, 14/01/2019} {[Liên kết]}.
76. Thi Huong Chu, Quang Uy Nguyen and Van Loi Cao{, Semantics Based Substituting Technique for Reducing Code Bloat in Genetic Programming}{, The ninth International Symposium on Information and Communication Technology}{, pp. }{, 20/12/2018} {[Liên kết]}.
77. Thoi Hoang Dinh, Toan Pham Van, Thanh Ta Minh, Hau Nguyen Thanh and Anh Pham Hoang{, Large Scale Fashion Search System with Deep Learning and Quantization Indexing}{, The 9th International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2018)}{, pp. }{, 06/12/2018} {[Liên kết]}.
78. Lưu Hồng Dũng và Nguyễn Đức Thụy{, PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG THUẬT TOÁN CHỮ KÝ SỐ DỰA TRÊN MỘT DẠNG BÀI TOÁN KHÓ MỚI}{, Tạp chí Thông tin và Truyền thông. ISSN: 1859 - 3550}{, pp. 8}{, 01/12/2018} {[Liên kết]}.
79. Lưu Hồng Dũng và Nguyễn Vĩnh Thái{, HỆ MẬT KHÓA CÔNG KHAI DỰA TRÊN TÍNH KHÓ CỦA VIỆC GIẢI ĐỒNG THỜI 2 BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC VÀ PHÂN TÍCH SỐ/KHAI CĂN}{, Tạp chí Thông tin và Truyền thông. ISSN: 1859 - 3550}{, pp. 9}{, 01/12/2018} {[Liên kết]}.
80. Toan Pham Van, Hau Nguyen Thanh and Ta Minh Thanh{, Improving Phonetic Recognition with Sequence-length Standardized MFCC Features and Deep Bidirectional LSTM}{, The International Conference of National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) - 2018 }{, pp. }{, 28/11/2018} {[Liên kết]}.
81. Lưu Hồng Dũng và Nguyễn Tiền Giang{, PHÁT TRIỂN LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ MÙ DỰA TRÊN BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC}{, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, ISSN: 1859 - 1043}{, pp. 9}{, 26/11/2018} {[Liên kết]}.
82. Lưu Hồng Dũng và Phạm Văn Hiệp{, CHỮ KÝ SỐ TẬP THỂ VÀ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG}{, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, ISSN: 1859 - 1043}{, pp. 9}{, 26/11/2018} {[Liên kết]}.
83. Lưu Hồng Dũng và Nguyễn Đức Thụy{, XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ DỰA TRÊN MỘT DẠNG BÀI TOÁN KHÓ MỚI}{, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, ISSN: 1859 - 1043}{, pp. 8}{, 26/11/2018} {[Liên kết]}.
84. Ly Vu, Hoang V. Thuy, Quang Uy Nguyen, Tran N. Ngoc, Diep N. Nguyen, Dinh Thai Hoang and Eryk Dutkiew{, Time Series Analysis for Encrypted Traffic Classification: A Deep Learning Approach}{, 18th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2018)}{, pp. }{, 16/11/2018} {[Liên kết]}.
85. Le Van Tuan, Ta Minh Thanh and Leu Duc Tan{, A development of DSA digital signature scheme based on ring 𝒁𝐧}{, Vietnam Journal of Science and Technology (VJST)}{, pp. 13-18}{, 01/11/2018} {[Liên kết]}.
86. Phuong Thi Nha, Ta Minh Thanh and Ngoc-Tu Huynh{, An improved QR decomposition for color image watermarking}{, 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2018)}{, pp. 6}{, 01/11/2018} {[Liên kết]}.
87. Ta Minh Thanh, Nguyen Huu Thuy and Ngoc-Tu Huynh{, Key-value based data hiding method for NoSQL database}{, 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2018) }{, pp. }{, 01/11/2018} {[Liên kết]}.
88. Phạm Văn Hiệp và Lưu Hồng Dũng{, CHỮ KÝ SỐ - MÔ HÌNH ỨNG DỤNG VÀ THUẬT TOÁN}{, Hội nghị Quốc gia lần thứ XI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR '11)}{, pp. 8}{, 31/10/2018} {[Liên kết]}.
89. Nguyễn Lương Bình, Lưu Hồng Dũng và Tống Minh Đức{, MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ MẬT KHÓA CÔNG KHAI}{, Hội nghị Quốc gia lần thứ XI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR '11)}{, pp. 9}{, 31/10/2018} {[Liên kết]}.
90. Lưu Hồng Dũng , Tống Minh Đức và Lưu Xuân Văn{, PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ DỰA TRÊN TÍNH KHÓ CỦA VIỆC GIẢI ĐỒNG THỜI BÀI TOÁN PHÂN TÍCH SỐ VÀ BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC KẾT HỢP KHAI CĂN TRÊN Zn}{, Hội nghị Quốc gia lần thứ XI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR '11)}{, pp. 10}{, 31/10/2018} {[Liên kết]}.
91. Hoang Quan Nguyen and Quang Uy Nguyen{, An Ensemble of Shallow and Deep Learning Algorithms for Vietnamese Sentiment Analysis}{, The 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS)}{, pp. }{, 22/10/2018} {[Liên kết]}.
92. Le Van Tuan, Ta Minh Thanh and Leu Duc Tan{, A solution to improve the digital signature schemes DSA in field Z_p be secure from the situations of coinciding or revealing of session key (Accepted)}{, Journal of Science & Technology}{, pp. }{, 01/10/2018} {[Liên kết]}.
93. Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Hữu Mộng và Lưu Hồng Dũng{, MỘT THUẬT TOÁN CHỮ KÝ XÂY DỰNG DỰA TRÊN TÍNH KHÓ CỦA VIỆC GIẢI ĐỒNG THỜI HAI BÀI TOÁN PHÂN TÍCH SỐ VÀ LOGARIT RỜI RẠC }{, TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 7(128).2018. ISSN 1859-1531.}{, pp. 6}{, 15/08/2018} {[Liên kết]}.
94. Pham Van Toan, Ta Minh Thanh and Nguyen Thanh Hau{, Deep learning ASR-based approach to non-native learner mispronunciation detection}{, The 2018 Vietnam joint Conference on Artificial Intelligence for Life (AI4Life-2018)}{, pp. }{, 10/05/2018} {[Liên kết]}.
95. Lê Danh Tài và Tạ Minh Thanh{, Giải pháp khuếch tán thuỷ ấn trong bảo mật thông tin bản quyền sản phẩm số}{, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự. ISSN: 1859 - 1043}{, pp. }{, 01/05/2018} {[Liên kết]}.
96. Thi Huong Chu, Quang Uy Nguyen and Michael O’Neill{, Semantic tournament selection for genetic programming based on statistical analysis of error vectors}{, Information Sciences}{, pp. 15}{, 28/2/2018} {[Liên kết]}.
97. Lưu Hồng Dũng và Nguyễn Vĩnh Thái{, Phát triển thuật toán chữ ký số dựa trên hệ mã Pohlig - Hellman}{, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự. ISSN: 1859 - 1043.}{, pp. 6}{, 27/12/2017} {[Liên kết]}.
98. Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Vĩnh Thái và Bạch Nhật Hồng{, Phát triển giao thức thiết lập khóa an toàn cho các hệ mã khóa bí mật}{, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự. ISSN: 1859 - 1043.}{, pp. 9}{, 27/12/2017} {[Liên kết]}.
99. Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Đình Hữu, Lê Hải Trường và Nguyễn Hoàng Quân{, Phát triển hệ mật khóa công khai RSA}{, Hội thảo CNTT và Truyền thông 2017 (ICT 2017)}{, pp. }{, 22/12/2017} {[Liên kết]}.
100. Ly Vu, Cong Thanh Bui and Quang Uy Nguyen{, A Deep Learning Based Method for Handling Imbalanced Problem in Network Traffic Classification}{, Proceedings of the Eighth International Symposium on Information and Communication Technology}{, pp. }{, 10/12/2017} {[Liên kết]}.
101. Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Vĩnh Thái và Nguyễn Đức Thụy{, Phát triển hệ mật khóa công khai từ hệ mã Pohlig - Hellman }{, Hội thảo lần thứ II: Một số vấn đề chọn lọc về an toàn, an ninh thông tin (SoIS 2017)}{, pp. 6}{, 03/12/2017} {[Liên kết]}.
102. Ta Minh Thanh{, Distributed Redundant Image Storages and Reconstruction Algorithm to Contents Verification}{, The International Conference of National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED)}{, pp. }{, 24/11/2017} {[Liên kết]}.
103. Thi Huong Chu and Quang Uy Nguyen{, Reducing code bloat in Genetic Programming based on subtree substituting technique}{, Intelligent and Evolutionary Systems (IES), 2017 21st Asia Pacific Symposium on}{, pp. }{, 16/11/2017} {[Liên kết]}.
104. Pham Van Toan and Ta Minh Thanh{, Vietnamese News Classification based on BoW with Keywords Extraction and Neural Network}{, The 21st Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems (IES 2017) }{, pp. }{, 15/11/2017} {[Liên kết]}.
105. Lưu Hồng Dũng, Hồ Ngọc Duy, Tống Minh Đức, Bùi Thế Truyền và Đặng Hùng Việt{, Giao thức trao đổi khóa an toàn cho các hệ mật khóa đối xứng}{, Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR '10). ISBN: 978 - 604 - 913 - 614 - 6.}{, pp. 8}{, 30/10/2017} {[Liên kết]}.
106. Huy Van Nguyen, Trung Thanh Nguyen and Quang Uy Nguyen{, Sequential ensemble method for unsupervised anomaly detection}{, Knowledge and Systems Engineering (KSE), 2017 9th International Conference on}{, pp. }{, 15/09/2017} {[Liên kết]}.
107. Nguyen Duc Thuy, Nguyen Tien Giang, Le Dinh Son and Luu Hong Dung{, A Design Method of Digital Signature Scheme Based on Discrete Logarithm Problem}{, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 17 No. 2 pp. 214-218, February 2017. ISSN: 1738 - 7906.}{, pp. 6}{, 11/03/2017} {[Liên kết]}.
108. Ta Minh Thanh, Keisuke Tanaka, Luu Hong Dung, Nguyen Tuan Tai and Hai Nguyen Nam{, Performance Analysis of Robust Watermarking using Linear and Nonlinear Feature Matching}{, International Journal of Multimedia Tools and Applications (MTAP), ISSN: 1573-7721, Springer (IF = 1.331)}{, pp. }{, 20/01/2017} {[Liên kết]}.
109. Nguyen Duc Thuy and Luu Hong Dung{, A New Construction Method of Digital Signature Algorithms}{, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 16 No. 12 pp. 53-57, December 2016. ISSN: 1738 - 7906.}{, pp. 6}{, 13/01/2017} {[Liên kết]}.
110. Nguyen Thi Hien, Nguyen Xuan Hoai, Nguyen Quang Uy and Nguyen Thi Quyen{, An empirical study of early stopping in genetic programming}{, LQDTU-JICT is a special edition of the Journal of Science and Technology}{, pp. }{, 16/12/2016} {[Liên kết]}.
111. Ly Vu, Dong Van Tra and Quang Uy Nguyen{, Learning from imbalanced data for encrypted traffic identification problem}{, SoICT 2016}{, pp. }{, 15/12/2016} {[Liên kết]}.
112. Hoàng Văn Việt , Lưu Hồng Dũng, Bùi Thế Truyền và Tống Minh Đức{, Phát triển giao thức trao đổi khóa cho các hệ mật khóa đối xứng}{, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện KTQS, số 179 (10 - 2016), ISSN: 1859 - 0209.}{, pp. 8}{, 15/12/2016} {[Liên kết]}.
113. Hoàng Văn Việt, Bùi Thế Truyền, Lưu Hồng Dũng và Tống Minh Đức{, Phát triển giao thức xác lập khóa mới cho mạng thông tin VSAT}{, Hội thảo lần thứ I: Một số vấn đề chọn lọc về an toàn, an ninh thông tin (SoIS 2016)}{, pp. 6}{, 28/11/2016} {[Liên kết]}.
114. Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Đức Thụy, Nguyễn Văn Phúc và Đỗ Anh Tuấn{, Một phương pháp xây dựng thuật toán chữ ký số}{, Hội thảo lần thứ I: Một số vấn đề chọn lọc về an toàn, an ninh thông tin (SoIS 2016)}{, pp. 6}{, 28/11/2016} {[Liên kết]}.
115. Lưu Hồng Dũng, Hoàng Văn Việt, Tống Minh Đức và Bùi Thế Truyền{, Thuật toán thỏa thuận khóa an toàn cho các hệ mật khóa đối xứng}{, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện KTQS số 173 (Chuyên san CNTT và TT, số 8 - 6/2016)}{, pp. 10}{, 15/10/2016} {[Liên kết]}.
116. Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Đức Thụy, Lê Đình Sơn và Nguyễn Thị Thanh Thủy{, Một phương pháp xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên bài toán logarit rời rạc}{, Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ IX về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2016). ISBN: 978-604-913-397-8.}{, pp. 6}{, 01/10/2016} {[Liên kết]}.
117. Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Đức Thụy, Nguyễn Lương Bình và Tống Minh Đức{, Phát triển thuật toán mật mã khóa công khai dựa trên bài toán logarit rời rạc}{, Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ IX về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2016). ISBN: 978-604-913-397-8.}{, pp. 7}{, 01/10/2016} {[Liên kết]}.
118. Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Vĩnh Thái, Tống Minh Đức và Bùi Thế Truyền{, Giải pháp phát triển thuật toán mật mã khóa đối xứng từ các hệ mã lũy thừa và mã OTP}{, Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ IX về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2016). ISBN: 978-604-913-397-8.}{, pp. 8}{, 01/10/2016} {[Liên kết]}.
119. Phai Vu Dinh, Thanh Trung Nguyen and Quang Uy Nguyen{, An Empirical Study of Anomaly Detection in Online Games}{, Information and Computer Science (NICS)}{, pp. }{, 18/09/2016} {[Liên kết]}.
120. Thi Huong Chu, Quang Uy Nguyen and Michael O'Neill{, Tournament Selection Based on Statistical Test in Genetic Programming}{, Parallel Problem Solving from Nature 2016 - PPSN2016}{, pp. }{, 09/2016} {[Liên kết]}.
121. Nguyen Trung Thanh and Nguyen Hieu Minh{, Distributed and High Performance Big-File Cloud Storage Based On Key-Value Store}{, International Journal of Networked and Distributed Computing}{, pp. 1-14}{, 01/09/2016} {[Liên kết]}.
122. Ta Minh Thanh{, Image Feature based Zero-watermarking for copyright protection}{, Hội nghị NCKH lần thứ XVI Học viện Kỹ thuật Quân sự}{, pp. }{, 15/08/2016} {[Liên kết]}.
123. Ta Minh Thanh and Tanaka Keisuke{, An image zero-watermarking algorithm based on the encryption of visual map feature with watermark information}{, International Journal of Multimedia Tools and Applications (MTAP), ISSN: 1573-7721, Springer (IF = 1.331). }{, pp. }{, 01/07/2016} {[Liên kết]}.
124. Nguyen Trung Thanh and Nguyen Hieu Minh{, Forest of Distributed B+Tree Based on Key-Value Store for Big-Set Problem}{, DASFAA 2016 International Workshops: BDMS, BDQM, MoI, and SeCoP, Dallas, TX, USA, April 16-19, 2016, Proceedings}{, pp. 268-282}{, 12/04/2016} {[Liên kết]}.
125. Lưu Hồng Dũng và Nguyễn Đức Thụy{, Chữ ký số tập thể - Mô hình và thuật toán}{, Hội thảo quốc gia lần thứ XVIII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông - TP HCM, 05-06/11/2015. ISBN: 978 - 604 - 67 - 0645 - 8.}{, pp. 7}{, 08/04/2016} {[Liên kết]}.
126. Hoang Van Viet, Bui The Truyen, Tong Minh Duc and Luu Hong Dung{, Разработка алгоритма определения новых ключей для симметричной ключевой криптосистемы/ New key established algorithms for symmetric key cryptosystems}{, Журнал «Наукоемкие технологии» №1 за 2016 г. Издательство "Радиотехника": научно-техническая литература.}{, pp. 8}{, 01/03/2016} {[Liên kết]}.
127. Hoang Van Viet, Bui The Truyen, Luu Hong Dung and Tong Minh Duc{, A Novel Proposal of Exchanging Key for Symmetric Key Cryptosystems}{, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. VOL.16 No.2, February 2016 pp. 10-14. ISSN: 1738 - 7906}{, pp. }{, 29/02/2016} {[Liên kết]}.
128. Nguyen Quang Uy, Pham Tuan Anh, Nguyen Xuan Hoai and James McDermott{, Subtree Semantic Geometric Crossover in Genetic Programming}{, Genetic Programming and Evolvable Machines}{, pp. }{, 2/2016} {[Liên kết]}.
129. Hoàng Thị Mai và Lưu Hồng Dũng{, Một dạng lược đồ chữ ký xây dựng trên bài toán phân tích số và bài toán khai căn}{, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện KTQS số 172 (Chuyên san CNTT và TT, số 7 - 10/2015)}{, pp. 10}{, 21/01/2016} {[Liên kết]}.
130. Lưu Hồng Dũng, Hoàng Thị Mai và Nguyễn Hữu Mộng{, Một dạng lược đồ chữ ký xây dựng trên bài toán phân tích số}{, Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2015). ISBN: 978-604-913-397-8.}{, pp. 12}{, 05/01/2016} {[Liên kết]}.
131. Luu Hong Dung, Le Dinh Son, Ho Nhat Quang and Nguyen Duc Thuy{, DEVELOPING DIGITAL SIGNATURE SCHEMES BASED ON DISCRETE LOGARITHM PROBLEM}{, The 8th National Conference on Fundamental and Applied IT Research (FAIR 2015). ISBN: 978-604-913-397-8.}{, pp. 8}{, 05/01/2016} {[Liên kết]}.
132. Nguyen Van Huan, Vu Thi Ly, Nghiem Van Hung and Do Dang Viet Khoa{, Fast human action recognition using K-d tree to dense trajectory}{, International Conference on Electronics, Information and Communication 2016}{, pp. }{, Jan 2016} {[Liên kết]}.
133. Nguyen Tien Giang, Bui The Truyen and Luu Hong Dung{, Схема слепой цифровой подписи, основанной на задаче дискретного логарифмирования/ Blind signature scheme based on discrete logarithm problem}{, Журнал «Электромагнитные волны и электронные системы» №5 за 2015 г. Издательство "Радиотехника": научно-техническая литература.}{, pp. 8}{, 22/12/2015} {[Liên kết]}.
134. Hoàng Văn Việt, Nguyễn Đức Thụy, Bùi Thế Truyền và Lưu Hồng Dũng.{, Phát triển thuật toán xác lập khóa cho các hệ mật khóa đối xứng}{, Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (ECIT 2015)}{, pp. }{, 10/12/2015} {[Liên kết]}.
135. Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Đức Thụy, Lê Đình Sơn và Lưu Hồng Dũng.{, Phát triển lược đồ chữ ký số mù}{, Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (ECIT 2015)}{, pp. }{, 10/12/2015} {[Liên kết]}.
136. Thanh Trung Nguyen, Anh Nguyen, Ly Vu, Tuan Nguyen, Uy Quang Nguyen and Long Dao Hai{, Unsupervised Anomaly Detection in Online Game}{, The Sixth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2015)}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
137. Thanh Nguyen, Anh Nguyen, Ly Vu, Tuan Nguyen, Quang Uy Nguyen and Long Dao Hai{, Unsupervised Anomaly Detection in Online Game}{, Proceedings of the sixth symposium on Information and Communication Technology (SOICT2015)}{, pp. }{, 12/2015} {[Liên kết]}.
138. Nguyen Trung Thanh, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Ha Anh Tuan, Vu Thi Ly and Nguyen Quang Uy{, Unsuppervised anomaly detection in Online game}{, The Sympsion in Information and Communication Technology 2015}{, pp. }{, Nov 2015} {[Liên kết]}.
139. Thanh Ta Minh, Thanh Trung Nguyen{, Extended DCT Domain for Improving the Quality of Watermarked Image}{, Seventh international conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015)}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
140. Ta Minh Thanh, Nguyen Trung Thanh{, Extended DCT domain for improving the quality of watermarked image}{, The Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015), VIETNAM, 2015.}{, pp. }{, 08/10/2015} {[Liên kết]}.
141. Ta Minh Thanh, Keisuke Tanaka{, Comparison of Watermarking Schemes using Linear and Nonlinear Feature Matching}{, The Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015), VIETNAM, 2015.}{, pp. }{, 08/10/2015} {[Liên kết]}.
142. Hoàng Thị Mai, Nguyễn Hữu Mộng và Lưu Hồng Dũng{, Một dạng lược đồ chữ ký xây dựng trên bài toán phân tích số}{, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự. ISSN 1859 - 1403.}{, pp. 7}{, 01/10/2015} {[Liên kết]}.
143. Ta Minh Thanh, Keisuke Tanaka{, Image watermarking based on the nonlinear scale spaces feature}{, The 32nd Symposium on Cryptography and Information Security (SCIS2015), Fukuoka, Japan, 4D2-1, 2015}{, pp. }{, 12/09/2015} {[Liên kết]}.
144. Ta Minh Thanh, Keisuke Tanaka{, Blind watermarking using the quantized q-logarithm SVD domain}{, The 32nd Symposium on Cryptography and Information Security (SCIS2015), Fukuoka, Japan, 4D2-2, 2015}{, pp. }{, 12/09/2015} {[Liên kết]}.
145. Ta Minh Thanh, Keisuke Tanaka{, Blind watermarking using QIM and the quantized SVD domain based on the q-logarithm function}{, Proceeding of the 10th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications - (VISAPP), ISI Conference, Berlin, Germany, pp. 14--25, 2015. (DOI: 10.5220/0005291900140025)}{, pp. }{, 01/09/2015} {[Liên kết]}.
146. Thu Trang Nguyen and Quang Uy Nguyen{, An Analysis of Persuasive Text Passwords}{, Proceedings of the Second NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2015)}{, pp. }{, 9/2015} {[Liên kết]}.
147. Tạ Minh Thanh, Keisuke Tanaka{, The novel and robust watermarking method based on q-logarithm frequency domain}{, International Journal of Multimedia Tools and Applications (MTAP), ISSN: 1573-7721, Springer. [ISI Journal, IF=1.346] (DOI: 10.1007/s11042-015-2836-6)}{, pp. }{, 27/08/2015} {[Liên kết]}.
148. I. Munetoshi, Tạ Minh Thanh{, Fragile watermarking based on incomplete cryptography for copyright protection}{, EURASIP Journal of Applied Informatics, ISSN 2196-0089, Springer, 2015. [ISI Journal] (DOI: 10.1186/s40535-015-0012-8)}{, pp. }{, 08/07/2015} {[Liên kết]}.
149. Tạ Minh Thanh, I. Munetoshi{, Fragile Watermarking with Permutation Code for Content-Leakage in Digital Rights Management System}{, Journal of Multimedia System, ISSN 1432-1882, Springer, 2015. [ISI Journal, IF=0.73] (DOI: 10.1007/s00530-015-0472-7)}{, pp. }{, 30/06/2015} {[Liên kết]}.
150. Nguyễn Đức Thụy, Hồ Nhật Quang and Lưu Hồng Dũng{, Phát triển lược đồ chữ ký số trên bài toán logarit rời rạc}{, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự (Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự), số 37 06/2015}{, pp. }{, 01/06/2015} {[Liên kết]}.
151. Thanh Trung Nguyen, Tin Khac Vu, Minh Hieu Nguyen{, BFC: High-performance distributed big-file cloud storage based on key-value store}{, 16th IEEE/ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD 2015)}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
152. Thu Huong Dinh, Thi Huong Chu and Nguyen Quang Uy{, Tranfer Learning in Genetic Programming}{, Proceedings of IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2015}{, pp. }{, 5/2015} {[Liên kết]}.
153. Thanh Trung Nguyen, Minh Hieu Nguyen{, Zing Database: high-performance key-value store for large-scale storage service}{, Vietnam Journal of Computer Science - Springer }{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
154. Thi Huong Chu, Quang Uy Nguyen{, A new implement to speed up Genetic Programming}{, Proceedings of The 11th IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF 2014)}{, pp. }{, 1/2015} {[Liên kết]}.
155. Vu Thi Ly, Nguyen Van Cuong, Nguyen Kim Thanh, and Nguyen Hieu Minh{, Interval type-2 fuzzy logic C-means clustering algorithm on GPU for instrusion detection problem}{, International conference on Green and Human Information Technology 2015}{, pp. }{, Jan 2015} {[Liên kết]}.
156. Thi Ly Vu, Trung Dung Do, Cheng-Bin Jin, Shengzhe Li, Van Huan Nguyen, Hakil Kim*, and Chongho Lee{, Improvement of accuracy for human action recognition by histogram of changing points and average speed descriptors}{, JCSE, 2015}{, pp. pp.29-38}{, Jan 2015} {[Liên kết]}.
157. Thi Anh Le, Thi Huong Chu, Quang Uy Nguyen and Xuan Hoai Nguyen{, Malware Detection using Genetic Programming, }{, In the Proceedings of the Seventh IEEE Symposium on Computational Intelligence for Security and Defense Applications}{, pp. }{, 12/2014} {[Liên kết]}.
158. Truong Son Pham, Quang Uy Nguyen and Xuan Hoai Nguyen{, Generating Artificial Attack Data for Intrusion Detection Using Machine Learning}{, Proceedings of the fifth symposium on Information and Communication Technology}{, pp. }{, 12/2014} {[Liên kết]}.
159. Tạ Minh Thanh, Pham Thanh Hiep, Ta Minh Tam, Keisuke Tanaka{, Robust Semi-blind Video Watermarking based on Frame-patch Matching}{, International Journal of Electronics and Communications (AEU), ISSN: 1434-8411, vol. 68, issue 10, pp. 1007--1015, Elsevier, 2014. [ISI Journal, IF=0.696] (DOI: 10.1016/j.aeue.2014.05.004)}{, pp. 1007-1015}{, 01/10/2014} {[Liên kết]}.
160. Ta Minh Thanh, Keisuke Tanaka{, A proposal of novel q-DWT for blind and robust image watermarking}{, Proceeding of IEEE 25th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications - (PIMRC), Washington D.C., pp. 2066--2070, 2014. (DOI: 10.1109/PIMRC.2014.7136511)}{, pp. }{, 02/09/2014} {[Liên kết]}.
161. Ta Minh Thanh, I. Munetoshi{, Incomplete Encryption Based on Multi-channel AES Algorithm to Digital Rights Management}{, The Fifth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2013), Vol. 244, 2014, pp. 199-211, Springer, Hanoi, VIETNAM, 2013. (DOI: 10.1007/978-3-319-02741-8_18)}{, pp. }{, 01/09/2014} {[Liên kết]}.
162. Hoàng Văn Việt, Lưu Hồng Dũng and Phan Thanh Sơn{, Xây dựng hệ mật khóa công khai dựa trên giao thức trao đổi khóa Diffie-Hellman và hệ mật ElGamal}{, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin, 09-2014}{, pp. 8}{, 01/09/2014} {[Liên kết]}.
163. Ta Minh Thanh, Ta Minh Tam{, A Robust DWT Watermarking for Image using Quantized Domain Based on q-logarithm Function}{, IEICE Tech. Rep. Information Security (ISEC2014), ISEC2014-6, pp.35--42, Japan, 2014}{, pp. }{, 01/08/2014} {[Liên kết]}.
164. Dung Do, Vu Thi Ly, Nguyen Van Huan and Hakil Kim{, Full weighting Hough Forests for object detection}{, 11th IEEE International conference on Advanced Video and Signal-Based Surveillance}{, pp. pp.253-258}{, Aug 2014} {[Liên kết]}.
165. Trung Dung Do, Thi Ly Vu, Van Huan Nguyen, Hakil Kim, and Chongho Lee{, An efficient pedestrian detection approach using a novel split function of hough forests}{, Journal of computing science and engineering }{, pp. pp.207-214}{, Aug 2014} {[Liên kết]}.
166. Vu Thi Ly and Lee Chong Ho{, Robust Method to Compute Mutual-Spatial Feature for Image Parsing Problem}{, Journal of Image and Graphics}{, pp. }{, Jun, 2014} {[Liên kết]}.
167. Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Vĩnh Thái and Lưu Hồng Dũng{, Lược đồ chữ ký số mù xây dựng trên bài toán khai căn}{, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện Kỹ thuật Quân sự) – Chuyên san CNTT và TT số 5, 10/2014. ISSN: 1859 - 0209.}{, pp. 8}{, 01/04/2014} {[Liên kết]}.
168. Lê Văn Tuấn, Lưu Hồng Dũng and Nguyễn Tiền Giang{, Phát triển lược đồ chữ ký trên bài toán phân tích số}{, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự (Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự), số Đặc san CNTT'14, 04-2014. ISSN: 1859 - 1043.}{, pp. }{, 01/04/2014} {[Liên kết]}.
169. Tạ Minh Thanh, Pham Thanh Hiep, Ta Minh Tam{, A New Spatial q-log Domain for Image Watermarking}{, IJIIP: International Journal of Intelligent Information Processing, Vol. 5, No. 1, pp.12--20, ISSN 2093-1964, 2014.[Contents] [Coverpage] [Paper]}{, pp. 12-20}{, 01/03/2014} {[Liên kết]}.
170. Thanh Trung Nguyen, Minh Hieu Nguyen{, ZDB-High performance key-value store}{, Proceedings of the 2013 Third World Congress on Information and Communication Technologies (WICT 2013)}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
171. Van Loi Cao, Van Thuy Hoang and Quang Uy Nguyen{, A Scheme for Building A Dataset for Intrusion Detection Systems}{, The third World Congress on Information and Communication Technologies (WICT 2013)}{, pp. 4}{, 16/12/2013} {[Liên kết]}.
172. Kien Duy Nguyen, Tuan Pham Minh, Quang Nhat Nguyen, Thanh Trung Nguyen{, Exploiting Direct and Indirect Information for Friend Suggestion in ZingMe}{, Frontiers of Network Analysis: Methods, Models, and Applications NIPS 2013 Workshop}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
173. Dao Ngoc Phong, Nguyen Xuan Hoai, Nguyen Quang Uy and Nguyen Thanh Thuy{, Semantic based Crossovers in Tree-Adjoining Grammar Guided Genetic Programming}{, Proceedings of The 10th IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF 2013)}{, pp. }{, 12/2013} {[Liên kết]}.
174. Lưu Hồng Dũng, Hồ Ngọc Duy, Nguyễn Tiền Giang and Nguyễn Thị Thu Thủy{, Phát triển một dạng lược đồ chữ ký số mới}{, Hội thảo quốc gia lần thứ XVI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đà Nẵng - 11/2013. ISBN: 978 - 604 - 67 - 0645 - 8.}{, pp. 8}{, 01/11/2013} {[Liên kết]}.
175. Ta Minh Thanh, Pham Thanh Hiep{, Frame Background Influence Based Invisible Watermarking to Visible Video Watermarking}{, Proceeding of the 2013 IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communication (ATC2013), Ho Chi Minh, Viet Nam, pp.563--568, 2013. (DOI: 10.1109/ATC.2013.6698179)}{, pp. }{, 16/10/2013} {[Liên kết]}.
176. Pham Tuan Anh, Nguyen Quang Uy and Nguyen Xuan Hoai{, Phishing Attacks Detection using Genetic Programming}{, Proceedings of The Fifth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE'2013)}{, pp. }{, 10/2013} {[Liên kết]}.
177. Duc-Hau Lea, Nguyen Quang Uy, Pham Quang Dung, Huynh Thi Thanh Binh and Yung-Keun Kwond,{, Towards the identification of disease associated protein complexes}{, Proceedings of the 4th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics (CSBio 2013)}{, pp. }{, 10/2013} {[Liên kết]}.
178. Tuan Anh Pham, Quang Uy Nguyen, Xuan Hoai Nguyen{, Phishing Attacks Detection using Genetic Programming}{, Proceedings of The Fifth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE'2013)}{, pp. }{, 10/2013} {[Liên kết]}.
179. Tạ Minh Thanh, I. Munetoshi{, A Proposal Of Digital Content Distribution System Based On Incomplete Cryptography With Spread Spectrum Method}{, International Journal of Intelligent Information Processing (IJIIP), ISSN 2093-1964, Vol. 4, No. 3, pp. 18 ~ 28, 2013. [Contents] [Coverpage] [Paper]}{, pp. 18-28}{, 02/09/2013} {[Liên kết]}.
180. Ta Minh Thanh, Ta Minh Tam{, A novel proposal of $q$-SVD domain for blind watermarking}{, IEICE Tech. Rep. Information Security (ISEC2013), vol. 113, no. 342, ISEC2013-74, pp. 7--13, Tokyo, Japan, 2013}{, pp. }{, 01/08/2013} {[Liên kết]}.
181. Vu Thi Ly, Sunwook Choi and Chongho Lee{, Improving accuracy for image parsing using spatial context and mutual information}{, 20th International Conference, ICONIP 2013. }{, pp. }{, Aug 2013} {[Liên kết]}.
182. Ta Minh Thanh, Pham Thanh Hiep, Ta Minh Tam, Kohno Ryuji{, Frame-patch matching based robust video watermarking using KAZE feature}{, Proceeding of IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME 2013), San Jose, USA, 2013. (Acceptance rate: 30%)(DOI: 10.1109/ICME.2013.6607581)}{, pp. }{, 15/07/2013} {[Liên kết]}.
183. Tạ Minh Thanh, Ta Minh Tam{, A Robust Combination Of Watermarking and Cryptography For Video Sequence}{, Journal of Communications and Information Sciences (JCIS), ISSN 2093-9671, Vol. 3, No. 3, pp. 175 -- 185, 07/2013. [Contents] [Coverpage] [Paper] (DOI: 10.4156/AISS.vol3.issue3.21)}{, pp. }{, 04/07/2013} {[Liên kết]}.
184. Ta Minh Thanh, Pham Thanh Hiep{, Adaptive Normalization Cross Correlation based Invisible Watermarking to Visible Watermarking}{, IEICE Tech. Rep. Computer System (CPSY2013), vol. 113, no. 234, CPSY2013-36, pp. 29--34, Japan, 2013}{, pp. }{, 01/07/2013} {[Liên kết]}.
185. Nguyen Quang Uy, Truong Cong Doan, Nguyen Xuan Hoai and Michael O’Neill{, Guiding Function Set Selection in Genetic Programming based on Fitness Landscape Analysis, }{, Proceedings of ACM-SIGEVO Genetic and Evolutionary Algorithms(GECCO'2013)}{, pp. }{, 7/2013} {[Liên kết]}.
186. Nguyen Quang Uy, Nguyen Xuan Hoai, Michael O'Neill, Bob McKay and Dao Ngoc Phong{, On the Roles of Semantic Locality of Crossover in Genetic Programming}{, Information Sciences}{, pp. }{, 6/2013} {[Liên kết]}.
187. Tạ Minh Thanh, I. Munetoshi{, A proposal of digital rights management based on incomplete cryptography using invariant Huffman code length feature}{, Journal of Multimedia System, ISSN 1432-1882, Vol. 20, Issue 2, pp. 127--142, Springer, 2013.(DOI: 10.1007/s00530-013-0327-z) [ISI Journal, IF=0.73]}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
188. Ta Minh Thanh, Munetoshi Iwakiri{, An Incomplete Cryptography based Digital Rights Management with DCFF}{, International Journal of Soft Computing and Software Engineering [JSCSE], ISSN 2251-7545, Vol. 3, No. 3, pp. 507--513, 2013. (DOI: 10.7321/jscse.v3.n3.77) [ISI Journal]}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
189. Ta Minh Thanh, I. Munetoshi{, Incomplete Cryptography based Privacy-Secure Digital Content Distribution System using Spread Spectrum Method}{, Proceeding of 8th International Conference on Intelligent Information Processing (ICIIP2013), Seoul, Korea, pp.194--199, 2013}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
190. Ta Minh Thanh, Ta Minh Tam{, Fragile Fingerprinting and Cryptography Approach for Video Sequence}{, Proceeding of 8th International Conference on Information Processing and Management (ICIPM2013), Seoul, Korea, pp.479--484, 2013}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
191. Pham Tuan Anh, Nguyen Quang Uy, Nguyen Xuan Hoai, Michael O'Neill{, xamining the Diversity property of Semantic Similarity based Crossover}{, Proceedings of the 16th European Conference on Genetic Programming}{, pp. }{, 4/2013} {[Liên kết]}.
192. Ta Minh Thanh, I. Munetoshi{, An Incomplete Cryptography based Digital Rights Management with DCFF}{, The International Conference on Soft Computing and Software Engineering (SCSE 2013), San Francisco State University at Downtown Campus, in San Francisco, California, USA, 2013}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
193. Ta Minh Thanh, Munetoshi Iwakiri, Thanh Trung Nguyen{, Fragile fingerprinting using permutation code for digital image}{, Signal Processing and Information Technology (ISSPIT), 2012 IEEE International Symposium on}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
194. Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, Nguyen Trung Thanh{, Fragile Fingerprinting using Permutation Code for Digital Image}{, IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT2012), pp.1--6, December 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam. (DOI: 10.1109/ISSPIT.2012.6888814)}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
195. Lưu Hồng Dũng, Ngô Đăng Tiến, Trần Trung Dũng and Vũ Tất Thắng{, Phát triển một số thuật toán mật mã khóa công khai}{, Hội thảo quốc gia lần thứ XV: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Hà Nội 3-4/12/2012. ISBN: 978 - 604 - 67 - 0645 - 8.}{, pp. 6}{, 04/12/2012} {[Liên kết]}.
196. Lưu Hồng Dũng{, Phát triển thuật toán mật mã khóa công khai dựa trên hệ mật El Gamal}{, Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và TT, Bộ TT và TT, tập V-1, số 8(28) (12-2012). ISSN: 1859 - 3526.}{, pp. 8}{, 01/12/2012} {[Liên kết]}.
197. Nguyen Thi Hien, Nguyen Xuan Hoai, RI McKay and Nguyen Quang Uy{, Where Should We Stop? - An Investigation on Early Stopping for GP Learning}{, Proceedings of the Ninth International Conference on Simulated Evolution And Learning (SEAL2012)}{, pp. }{, 12/2012} {[Liên kết]}.
198. Ta Minh Thanh, I. Munetoshi{, Nonspecific DCT‐block Fingerprinting Based on Incomplete Cryptography for DRM system}{, Proceeding of the 2012 IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communication (ATC2012), Ha Noi, Viet Nam, pp. 300--303, Oct. 2012. (DOI: 10.1109/ATC.2012.6404280)}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
199. Ta Minh Thanh, I. Munetoshi{, Fingerprinting Method using Invariant Offset Huffman Code Length Feature}{, Proceeding of the 1st IEEE Global Conference on Consumer Electronics (GCCE2012), Makuhari Messe, Tokyo, JAPAN, pp. 672--676, Oct. 2012.(DOI: 10.1109/GCCE.2012.6379945)}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
200. Lưu Hồng Dũng{, Nghiên cứu phát triển thuật toán chữ ký số RSA}{, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông - Học viện KTQS), số 150 (10 - 2012). Trang 125 – 133. ISSN: 1859 - 0209.}{, pp. 6}{, 01/10/2012} {[Liên kết]}.
201. Nguyen Quang Uy, Pham Tuan Anh, Truong Cong Doan, and Nguyen Xuan Hoai{, A Study on the Use of Genetic Programming for Automatic Text Summarization}{, Proceedings of The Fourth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE'2012)}{, pp. }{, 10/2012} {[Liên kết]}.
202. Lưu Hồng Dũng, Trần Trung Dũng and Tống Minh Đức{, Nghiên cứu xây dựng hệ tích hợp mật mã khóa công khai - chữ ký số}{, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), số 149 (08-2012). ISSN: 1859 - 0209.}{, pp. }{, 01/08/2012} {[Liên kết]}.
203. Ta Minh Thanh, Koichi Shinoda{, A video watermarking method to objects robust against various attacks}{, IEICE Tech. Rep., vol. 112, no. 190, EMM2012-42, pp. 43--48, JAPAN, Aug. 2012}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
204. Dao Ngoc Phong, Nguyen Xuan Hoai, Constantin Siriteanu, R.I. McKay, and Nguyen Quang Uy{, Evolving a Best Known Approximation to the Q Function}{, Proceedings of ACM-SIGEVO Genetic and Evolutionary Algorithms(GECCO'2012)}{, pp. }{, 7/2012} {[Liên kết]}.
205. Dao Ngoc Phong, Nguyen Quang Uy, Nguyen Xuan Hoai and Bob McKay{, Evolving Approximations for the Gaussian Q-function by Genetic Programming with Semantic Based Crossover}{, Proceedings of IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2012}{, pp. }{, 7/2012} {[Liên kết]}.
206. Lưu Hồng Dũng and Hoàng Văn Việt{, Xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên hệ mật RSA}{, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), số 148 (06-2012). Trang 35 – 48. ISSN: 1859 - 0209.}{, pp. 8}{, 01/06/2012} {[Liên kết]}.
207. Lưu Hồng Dũng{, Nghiên cứu xây dựng lược đồ chữ ký số tập thể}{, Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và TT, tập V-1, số 7(27) (05-2012). Trang 49 – 59. ISSN: 1859 - 3526.}{, pp. 11}{, 01/05/2012} {[Liên kết]}.
208. Nguyen Quang Uy, Nguyen Xuan Hoai, Michael O'Neill and Alexandros Agapitos{, An Investigation of Fitness Sharing with Semantic and Syntactic Distance Metrics}{, Proceedings of the 15th European Conference on Genetic Programming, EuroGP 2012,}{, pp. }{, 4/2012} {[Liên kết]}.
209. Lưu Hồng Dũng{, Một mô hình mới cho các lược đồ chữ ký số}{, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), số 147 (04-2012). Trang 35 – 46. ISSN: 1859 - 0209.}{, pp. 8}{, 01/04/2012} {[Liên kết]}.
210. I. Munetoshi, Ta Minh Thanh{, Fundamental Incomplete Cryptography Method to Digital Rights Management Based on JPEG Lossy Compression}{, The 26th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA-2012), pp.755--762, 2012. (Acceptance rate: 29%) (DOI: 10.1109/AINA.2012.111)}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
211. I. Munetoshi, Ta Minh Thanh{, Incomplete Cryptography Method Using Invariant Huffman Code Length to Digital Rights Management}{, The 26th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA-2012), pp.763--770, 2012. (Acceptance rate: 29%) (DOI: 10.1109/AINA.2012.112)}{, pp. }{, 26/03/2012} {[Liên kết]}.
212. Lưu Hồng Dũng and Nguyễn Thị Thu Thủy{, Nghiên cứu xây dựng mô hình tổng quát cho các lược đồ chữ ký‎ sô phân biệt trách nhiệm}{, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), số 146 (02-2012). Trang 124 – 136. ISSN: 1859 - 0209.}{, pp. 8}{, 01/02/2012} {[Liên kết]}.
213. Dao Ngoc Phong, Nguyen Xuan Hoai, Nguyen Thanh Thuy and Nguyen Quang Uy{, An investigation of genetic programming for Q-function approximation}{, Journal of Computer Science and Cybernetics}{, pp. }{, 12/2011} {[Liên kết]}.
214. Nguyen Quang Uy, Nguyen Xuan Hoai, Michael O'Neill and Eion Mcphy{, Semantic-based Subtree Crossover Applied to Dynamic Problems}{, Proceedings of the Third International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE'2011}{, pp. }{, 12/2011} {[Liên kết]}.
215. Tạ Minh Thanh, Nguyễn Hiếu Minh, Đỗ Thị Bắc{, Đề xuất xây dựng hệ thống chia sẻ tài nguyên dựa trên hệ lưu trữ phân tán và kiểm soát truy cập}{, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 86, Tập 10, ISSN 1859-2171, pp. 67--74, 10/2011}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
216. Lưu Hồng Dũng{, Một thiết kế mới cho các lược đồ chữ ký số}{, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), số 142 (08-2011). Trang 29 - 38. ISSN: 1859 - 0209.}{, pp. 8}{, 01/08/2011} {[Liên kết]}.
217. Nguyen Quang Uy, Nguyen Xuan Hoai and Michael O'Neill{, Examining the landscape of semantic similarity based mutation}{, Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, GECCO 2011}{, pp. }{, 7/2011} {[Liên kết]}.
218. Lưu Hồng Dũng{, Phát triển lược đồ đa chữ ký số trên cơ sở bài toán logarit rời rạc}{, Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và TT, Bộ TT và TT, tập V-1, số 5(25) (06-2011). Trang 60 – 66. ISSN: 1859 - 3526.}{, pp. 8}{, 01/06/2011} {[Liên kết]}.
219. Lưu Hồng Dũng and Trần Trung Dũng{, Xây dựng lược đồ đa chữ ký số tuần tự}{, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), số 141 (06-2011). Trang 5-13. ISSN: 1859 - 0209.}{, pp. 8}{, 01/06/2011} {[Liên kết]}.
220. Nguyen Quang Uy, Nguyen Xuan Hoai, Michael O’Neill, R. I. McKay and Edgar Galvan-Lopez{, Semantically-based crossover in genetic programming: application to real valued symbolic regression}{, Genetic Programming and Evolvable Machines}{, pp. }{, 6/2011} {[Liên kết]}.
221. Nguyen Quang Uy, Nguyen Xuan Hoai, Michael O’Neill and Nguyen Thi Hien{, Improving the generalisation ability of genetic programming with semantic similarity based crossover}{, Proceedings of the 13th European Conference on Genetic Programming, EuroGP 2010}{, pp. }{, 4/2011} {[Liên kết]}.
222. Nguyen Quang Uy, Nguyen Xuan Hoai and Michael O'Neill{, Predicting the tide with genetic programming and semantic based crossovers}{, Proceedings of The Second International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE 2010}{, pp. }{, 12/2010} {[Liên kết]}.
223. Tạ Minh Thanh, Nguyễn Hiếu Minh, Đỗ Thị Bắc{, Nghiên cứu giải pháp bảo mật dựa trên các dòng lệnh dư thừa trong mã nguồn}{, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 05, Tập 67, ISSN 1859-2171, pp. 57--63, 11/2010}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
224. Nguyen Quang Uy, Nguyen Xuan Hoai, Michael O'Neill and Bob McKay{, The role of syntactic and semantic locality of crossover in genetic programming}{, Proceedings of 11th International Conference on Parallel Problem Solving From Nature, PPSN 2010}{, pp. }{, 9/2010} {[Liên kết]}.
225. Nguyen Quang Uy, Nguyen Xuan Hoai, Michael O'Neill and Bob McKay{, Self-adapting semantic sensitivities for semantic similarity based crossover}{, Proceedings of IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2010}{, pp. }{, 7/2010} {[Liên kết]}.
226. Nguyen Quang Uy, Nguyen Xuan Hoai, Michael O'Neill and Bob McKay{, Semantics based crossover for boolean problems}{, Proceedings of the Genetic and EvolutionaryComputation Conference, GECCO 2010,}{, pp. }{, 7/2010} {[Liên kết]}.
227. Luu Hong Dung and Nguyen Hieu Minh{, New Digital Multisignature Scheme with Distinguished Signing Responsibilities}{, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. VOL.10 No.1, January 2010, pp. 51- 57. ISSN: 1738 - 7906}{, pp. 7}{, 01/01/2010} {[Liên kết]}.
228. Nguyen Quang Uy, Nguyen Xuan Hoai, Michael O’Neill, R. I. McKay and Edgar Galvan-Lopez{, An analysis of semantic aware crossover}{, Proceedings of the International Symposium on Intelligent Computation and Applications}{, pp. }{, 12/2009} {[Liên kết]}.
229. Tạ Minh Thanh, Nguyễn Thiện Luận{, Giải pháp quản lý bản quyền sản phẩm số bằng hệ phân tán trùng lặp dữ liệu}{, Chuyên san BCVT & CNTT, Số 2 (22), Tập V-1, ISSN 0866-7039, pp. 14--22, 12/2009}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
230. Tạ Minh Thanh, Nguyễn Hiếu Minh{, Phương pháp tổ hợp thẻ và thuộc tính trong giấu tin trên định dạng siêu văn bản}{, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 11, Tập 59, ISSN 1859-2171, pp. 51--57, 11/2009}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
231. Nguyen Quang Uy, Michael O’Neill, Nguyen Xuan Hoai, Bob McKay, and Edgar Galvan Lopez{, Semantic similarity based crossover in GP: The case for real valued function regression}{, Proceedings of Evolution Artificial, 9th International Conference, EA 2009}{, pp. }{, 10/2009} {[Liên kết]}.
232. Tạ Minh Thanh{, Thuật toán giấu tin trong ảnh ký tự dựa trên các bảng thay thế tiếng Việt}{, Tạp chí Khoa học và kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Số 129, ISSN 1859-0209, pp. 12--22, 8/2009}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
233. Nguyen Quang Uy, Nguyen Xuan Hoai and Michael O’Neill{, Semantics based mutation in genetic programming: The case for real valued symbolic regression}{, Proceedings of 15th International Conference on Soft Computing, Mendel09}{, pp. }{, 7/2009} {[Liên kết]}.
234. Nguyen Quang Uy, Nguyen Xuan Hoai and Michael. O’Neill{, Semantic aware crossover for genetic programming: the case for real valued function regression}{, roceedings of the 12th European Conference on Genetic Programming, EuroGP09}{, pp. }{, 4/2009} {[Liên kết]}.
235. Tạ Minh Thanh, Nguyễn Thiện Luận{, Thuật toán mã hóa không hoàn toàn và ứng dụng trong bảo vệ bản quyền ảnh JPEG trên mạng}{, Tạp chí Khoa học và kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Số 127, ISSN 1859-0209, pp. 12--22, 4/2009}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
236. Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Hiếu Minh, Trần Công Mạnh và Đỗ Thị Bắc{, Đánh giá các đặc trưng thống kê của thuật toán mật mã CRYPT(D)-64}{, Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS). ISSN: 1859 - 0209.}{, pp. 7}{, 01/02/2009} {[Liên kết]}.
237. Lưu Hồng Dũng{, Đánh giá hiệu quả tích hợp thuật toán mật mã CRYPT(D)-128 trên FPGA}{, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự (Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự), số25 (12-2008). Trang 56 - 61. ISSN: 1859 - 1043.}{, pp. 6}{, 01/12/2008} {[Liên kết]}.
238. Lưu Hồng Dũng{, Đánh giá các đặc trưng thống kê một thuật toán mật mã mới CRYPT(D)-128}{, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự (Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự), số 24 (09-2008). Trang 149 - 156. ISSN: 1859 - 1043.}{, pp. 6}{, 02/09/2008} {[Liên kết]}.
239. Ta Minh Thanh, I. Munetoshi{, Decisive method of decoder operator pattern for the Incomplete Cryptographic System based on Selective Differential Codes}{, The 70th National Convention of IPSJ, Japan, 3-463-3-464, 2008}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
240. Luu Hong Dung và Nguyen Hieu Minh{, Xây dựng thủ tục sinh khóa phức tạp cho thuật toán mật mã tốc độ cao Crypt(D)_128}{, Các công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai Công nghệ Thông tin và Truyền thông. ISSN: 1859 - 3526.}{, pp. 6}{, 01/02/2008} {[Liên kết]}.
241. Ta Minh Thanh, I. Munetoshi{, An Applied Method of AES algorithm to Incomplete Cryptographic System}{, Technical report of IEICE in Information Security (ISEC2007), Japan, Vol. 107, No. 397, pp.25--31, 2007}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
242. Ta Minh Thanh, I. Munetoshi{, An Integration Method of Incomplete Cryptographic System and Spread Spectrum Encoder}{, Technical report of IEICE in Information Security (ISEC2007), Japan, Vol. 107, No. 397, pp. 19--25, 2007}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
243. Ta Minh Thanh, I. Munetoshi{, A​n​ ​t​e​c​h​n​i​c​a​l​ ​p​r​o​p​o​s​a​l​ ​t​o​ ​c​o​n​t​e​n​t​s​ ​u​n​i​f​i​c​a​t​i​o​n​ ​b​y​ ​I​n​c​o​m​p​l​e​t​e​ ​C​r​y​p​t​o​g​r​a​p​h​i​c​ ​S​y​s​t​e​m}{, Proceeding of Computer Securiry Symposium 2007 (CSS2007), Japan, 2B-2, pp.127--132, 2007}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
244. Ta Minh Thanh, I. Munetoshi{, DRM Technique with Incomplete Cryptographic System based on Selective Differential Codes}{, 2007 Symposium on Cryptography and Information Security (SCIS2007), Japan, No. 10, pp.73--78, 2007}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
245. Nguyen Quang Uy, Nguyen Xuan Hoai, Robert I. McKay and Pham Minh Tuan{, Initialising PSO with randomised low-discrepancy sequences: the comparative results}{, Proceedings of IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2007)}{, pp. }{, 9/2007} {[Liên kết]}.
246. Nguyen Xuan Hoai, Nguyen Quang Uy and Robert I. McKay{, PSO with randomized low-discrepancy sequences}{, GECCO '07: Proceedings of the 9th annual conference on Genetic and evolutionary computation}{, pp. }{, 6/2007} {[Liên kết]}.
247. Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, 符号転置法による情報半開示と利用者識別 ({, Partial-scrambling and User Identification using Permutation Codes for JPEG Image}{, ), The 69th National Convention of IPSJ, Japan, Vol. 69, No. 1, pp.1553--1554, 2007}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
248. {, The 69th National Convention of IPSJ}{, Japan, Vol. 69, No. 1, pp.1417--1418, 2007}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
249. Lưu Hồng Dũng{, Xây dựng thuật toán mật mã 128 bit và sơ đồ thực hiện trên FPGA}{, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 120, III - 2007. ISSN: 1859 - 0209.}{, pp. 10}{, 01/03/2007} {[Liên kết]}.
250. Ta Minh Thanh, I. Munetoshi{, Incomplete cryptography based DRM system including the consider of user information protection (個人情報保護に配慮した不完全暗号系による画像配信方式)}{, 2006 Symposium of Image Processing (IPSJ/IMPS), Japan, I2-18,pp.47--48, 2006}{, pp. }{, 07/07/2006} {[Liên kết]}.
251. Nguyễn Thiện Luận, Tạ Minh Thanh, Trần Hồng Quang{, Phương pháp mã hoá không hoàn toàn kết hợp thuỷ ấn trong bảo vệ sản phẩm kỹ thuật số}{, Chuyên san BCVT & CNTT, Số 15, ISSN 0866-7039, I-2006, pp. 76--82, 12/2005}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
252. Ta Minh Thanh and Iwakiri Munetoshi{, 不完全暗号系による電子透かし (Incomplete Cryptography based Digital Watermarking)}{, 2005 Symposium on Cryptography and Information Security (SCIS2005) Japan, 3C1-2,pp.1039--1044, 2005. (in Japanese)}{, pp. }{, 01/05/2005} {[Liên kết]}.
253. Ta Minh Thanh, I. Munetoshi, H. Hithoshi{, Techinical Approach of Incomplete Criptography System}{, Proceedings of the IEICE General Conference 2005, Japan, D-11-13, p.13, 2005}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search