Đại học/Cao đẳng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÓM NGÀNH MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân đại học ngành Công nghệ thông tin

        Áp dụng từ Khóa 14, niên khóa 2015-2020

Cấu trúc với 03 chuyên ngành hẹp:

Công nghệ dữ liệu

Phát triển ứng dụng đa phương tiện

An toàn thông tin

2. Chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân đại học ngành Hệ thống thông tin 

        Áp dụng từ Khóa 14, niên khóa 2015-2020

Cấu trúc với 01 chuyên ngành hẹp: Hệ thống thông tin quản lý

3. Chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân đại học ngành Kỹ thuật phần mềm

          Áp dụng từ Khóa 14, niên khóa 2015-2020

Cấu trúc với 01 chuyên ngành hẹp: Công nghệ phần mềm

4. Chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân đại học ngành Khoa học máy tính 

          Áp dụng từ Khóa 14, niên khóa 2015-2020

Cấu trúc với 02 chuyên ngành hẹp:

Khoa học tri thức

Công nghệ Game và mô phỏng

5. Chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân đại học ngành Truyền thông và mạng máy tính

        Áp dụng từ Khóa 14, niên khóa 2015-2020

Cấu trúc với 01 chuyên ngành hẹp: Công nghệ mạng

6. Chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân đại học ngành Công nghệ thông tin cho các khóa 11, 12, 13.


7.
Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ thông tin liên thông - văn bằng 2.


8.
Cử nhân Cao đẳng Công nghệ thông tin (hệ 3 năm).

;