PGS TS Nguyễn Bá Tường

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên thỉnh giảng
  • Đơn vị: Bộ môn Hệ thống thông tin
  • Học hàm: PGS
  • Học vị: TS
  • Email:

Thông tin cá nhân

Giới thiệu về Nguyễn Bá Tường

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 12321151 NHẬP MÔN CSDL QUAN HỆ 1 2012 - 2013
2 12321152 NHẬP MÔN CSDL QUAN HỆ 1 2012 - 2013

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

Tạp chí, báo cáo hội nghị

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái

Chia sẻ