GVC TS Nguyễn Trọng Toàn

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn Toán
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email: toannnt1956@yahoo.vn

Thông tin cá nhân

 

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 CDTH18 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
2 CDCTM18 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
3 CDVT18 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
4 CDTDH18 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
5 1212915 PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN SỐ 1 2016 - 2017
6 KHMT K28A Lý thuyết tối ưu 1 2016 - 2017
7 12100151 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
8 VB2 XQS K6 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2016 - 2017
9 VB2 XD K20 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2016 - 2017
10 KSDS14-13 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
11 KSDS14-14 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
12 KSDS14-15 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
13 KSDS14-16 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
14 12100151 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
15 1212915-1 PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN SỐ 1 2015 - 2016
16 CD TH K13 Các phương pháp tính toán số 1 2015 - 2016
17 CDDK-K16 HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2014 - 2015
18 CDVT16B HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2014 - 2015
19 CDOTO16 HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2014 - 2015
20 01ML Lập trình cơ bản 1 2013 - 2014
21 XD-CD12B HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2013 - 2014
22 CNKTHH12 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2013 - 2014
23 CK12B HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2013 - 2014
24 1212915 PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN SỐ 1 2013 - 2014
25 CNTT-16A XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2012 - 2013
26 CNTT-16B XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 2012 - 2013
27 1212915.1 Các phương pháp tính toán số 2 2011 - 2012
28 1212915.2 Các phương pháp tính toán số 2 2011 - 2012
29 VI-001-1 Lý thuyết tối ưu - Introduction to Optimization ( SC) 2 2011 - 2012
30 CH CNTT K23 Lý thuyết tối ưu - Introduction to Optimization ( SC) 2 2011 - 2012
31 CH CDT K23 Lý thuyết tối ưu - Introduction to Optimization ( SC) 2 2011 - 2012

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Giáo trình Các phương pháp tính toán số , , , 2011
2., Tin học ứng dụng MAPINFO , , , 2009
3., Giáo trình Tin học ứng dụng , , , 2005
4., Giáo trình Tin học đại cương ( Dành cho các đối tượng Kỹ thuật, Thông tin và Dẫn đường Không quân) , , , 1998
5., Giáo trình Tin học ứng dụng (Dành cho đối tượng Chỉ huy tham mưu, Hậu cần) , , , 1995

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , N.T. Toàn, T.C. Kiên, Vương Thị Như Quỳnh, Thuật toán xấp xỉ ngoài giải qui hoạch CDC với xấp xỉ đầu ngẫu nhiên , Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự, 13(2011), p. 83-88 , pp , , [ link]
2. , N.T. Toàn, V.A. Mỹ, V.T.T. Bình, Về một lớp phương pháp không cổ điển giải số bài toán Cauchy cho phương trình vi phân thường , Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự, 12(2011), p.42-51 , pp , , [ link]
3. , N.T. Toàn, V.A. Mỹ, V.T.T. Bình, Về một số phương pháp tính tích phân có độ chính xác cao , Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự, 11(2011), p. 54-61 , pp , , [ link]
4. , N. T. Toàn, Thuật toán xấp xỉ ngoài giải bài toán quy hoạch DC dạng chính tắc , Tạp chí Ứng dụng toán học, tập VIII số 1,(2010), p 29-38 , pp , , [ link]
5. , N .T. Toàn, N.N Quân, Tính tích phân số với sự trợ giúp của máy tính , Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự, 6(2010), p. 47-53 , pp , , [ link]
6. , N.T. Toan, DC programming and applications in global optimization , The 6th Confference of Optimization and Scientific Computing, BaVi, 4-2008 , pp , , [ link]
7. , N.T. Toàn, N.V. Tuấn, Về một thuật toán xấp xỉ ngoài cho bài toán qui hoạch DC dạng chính tắc , Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 13, Học viện KTQS (2001), 171-178 , pp , , [ link]
8. , N.T. Toàn, N.V. Tuấn, Về một thuật toán xấp xỉ ngoài cho bài toán qui hoạch DC dạng chính tắc , Tin học và Điều khiển học, 17: 4(2001) , pp , , [ link]
9. , N. T. Toan, N. Đ. Nghia, K-median problem and its application , Báo cáo khoa học tại hội thảo Các phương pháp Toán học ứng dụng trong công nghệ và quản lí, Nha trang (1998) , pp , , [ link]
10. , N.T Toan, A Modification of Tuy's Algorithm for Canonical DC Programming Problem , J. Computer Science and Cybernetics,1(1998), p.34-39 , pp , , [ link]
11. , N. T. Toàn, Solving the K-median Problem via Concave Programming , Báo cáo tại Hội nghị Toán học toàn quốc lần V (9/1997) , pp , , [ link]
12. , , Giải bài toán k-median nhờ qui hoạch lõm , Tạp chí Tin học và Điều khiển học, 4(1997), 81-90 , pp , , [ link]
13. , N.D. Nghia, N.T. Toan, On a Non-Convex Optimization Problem in The Inventory Control System , Vietnam J. of Math., 3(1997), p. 203-209 , pp , , [ link]
14. , N. T. Toàn, N. Đ. Nghĩa, Thử nghiệm so sánh và cải biên một số thuật toán giải bài toán qui hoạch lồi đảo dạng chính tắc , Tuyển tập các công trình khoa học - Toán, ĐHBK Hà nội, (1996), p. 73-82 , pp , , [ link]
15. , N. T. Toàn, N. Đ. Nghĩa, Thử nghiệm so sánh và cải biên một số thuật toán giải bài toán qui hoạch lồi đảo dạng chính tắc , Tuyển tập các báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học Toán toàn quốc lần I về Tối ưu và Điều khiển, Qui nhơn, (1996), p. 155-163 , pp , , [ link]
16. , Đ.D. Chính, N.T. Toàn, N.Đ. Nghĩa, Về một số bài toán qui hoạch rời rạc , Tạp chí Toán học, 2 (1982), p. 1-9 , pp , , [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái

Chia sẻ