GVC TS Đào Trọng Quyết

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên thỉnh giảng
  • Đơn vị: Bộ môn Toán
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email: dtq100780@gmail.com

Thông tin cá nhân

1998-2002, Học Đại học tại Khoa Toán - Đại học Sư Phạm Hà Nội.

2006-2008, Học Cao học tại Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

2011-2013, Nghiên cứu sinh ngành Toán ứng dụng tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 TT51 GIẢI TÍCH II 1 2016 - 2017
2 VK51 GIẢI TÍCH II 1 2016 - 2017
3 K15-3 GIẢI TÍCH I 1 2016 - 2017
4 K15-4 GIẢI TÍCH I 1 2016 - 2017
5 K15-15 GIẢI TÍCH I 1 2016 - 2017
6 KSDS14-10 GIẢI TÍCH II 2 2015 - 2016
7 KSDS14-11 GIẢI TÍCH II 2 2015 - 2016
8 KSDS K14-1;2;3;4. GIẢI TÍCH I 1 2015 - 2016
9 KSDS 13-3 GIẢI TÍCH I 1 2014 - 2015
10 KSDS 13-4 GIẢI TÍCH I 1 2014 - 2015
11 KSDS 13-10 GIẢI TÍCH I 1 2014 - 2015
12 KSDS 13-11 GIẢI TÍCH I 1 2014 - 2015

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Giáo trình Toán cao cấp - Đại học , Quân đội nhân dân, Tô Văn Ban, Đào Trọng Quyết and Nguyễn Thị Thanh Hà, 2011

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Đào Trọng Quyết and Nguyễn Viết Tuân, On the stationary solutions to 2D g-Navier-Stokes equations , Acta Mathematica Vietnamica , pp , 8/2016, [ link]
2. , Đào Trọng Quyết, Pullback attractors for 2D g-Navier-Stokes equations with infinite delays , Commun. Korean Math. Soc. , pp 519-532, 7/2016, [ link]
3. , Đào Trọng Quyết, Pullback attractors for strong solutions of 2D non-autonomous g-Navier-Stokes equations , Acta Mathematica Vietnamica, Vol. 40, No4, 637-651 , pp , , [ link]
4. , Đào Trọng Quyết, Asymptotic behavior of strong solutions to 2D g-Navier-Stokes equations , Commun. Korean Math. Soc., 29No4, 505-518 , pp , , [ link]
5. , Đào Trọng Quyết, Spectral Galerkin method in space and time for the 2D g-Navier-Stokes equations , Abstract and Applied Analysis , pp , , [ link]
6. , Đào Trọng Quyết, Cung Thế Anh, Đào Thanh Tĩnh, Existence and finite time approximation of strong solutions to 2D g-Navier-Stokes equations , Acta Mathematica Vietnamica, 38, 413-428 , pp , , [ link]
7. , Đào Trọng Quyết, Cung Thế Anh, Long-time behavior for 2D non-autonomous g-Navier-Stokes equations , Annales Polonici Mathematici, 103, 277-302. , pp , , [ link]
8. , Đào Trọng Quyết, Cung Thế Anh, g-Naviet-Stokes equations with infinite delays , Vietnam Journal of Mathematics, Vol.40, 1, 57-78 , pp , , [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu dáng điệu tiệm cận của nghiệm mạnh đối với hệ phương trình g-Navier-Stokes Trường TS. Đào Trọng Quyết ThS. Nguyễn Hồng Nam; ThS. Phan Thu Hà; ThS. Phan Thị Hương 11/2014 Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá Xuất sắc
2 Nghiên cứu một số phương pháp xấp xỉ nghiệm đối với hệ phương trình g-Navier-Stokes ứng dụng trong giảng dạy môn học “Phương pháp tính” Trường ThS.Đào Trọng Quyết ThS. Nguyễn Văn Hồng; ThS.Nguyễn Thị Thanh Hà; ThS. Phan Thu Hà; ThS.Bùi Hoàng Yến 11/2012 Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá Xuất sắc

Chia sẻ