GVC TS Ngô Hữu Phúc

Second slide

  • Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn
  • Đơn vị: Bộ môn Khoa học máy tính
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email: ngohuuphuc76@gmail.com

Thông tin cá nhân

Giới thiệu về Ngô Hữu Phúc

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 02BK TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 1 2016 - 2017
2 1220588-27B-HN Trí tuệ nhân tạo 2 2015 - 2016
3 1220588-K27B-CS Trí tuệ nhân tạo 2 2015 - 2016
4 1220388-K27A-CS Nén dữ liệu 2 2015 - 2016
5 1220688-K27A-CS Lý thuyết nhận dạng 2 2015 - 2016
6 1220688-K27A-HN Lý thuyết nhận dạng 2 2015 - 2016
7 2012Damnr ĐỒ ÁN MẠNG NƠRON 2 2012 - 2013
8 2012mnrnhp Mạng Nơron - Neural networks 1 2012 - 2013

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

Tạp chí, báo cáo hội nghị

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu kỹ thuật trích rút đặc trưng đối tượng ảnh mẫu biểu và ứng dụng trong mô hình kiểm phiếu bầu cử không có số dư Trường Ngô Hữu Phúc 2/2016 - Đã triển khai và nghiệm thu tại Văn phòng Trung ương Đảng và sử dụng trong Lấy ý kiến của Hội nghị Trung ương trong đầu năm 2016.

Chia sẻ