PGS TS Trần Nguyên Ngọc

Second slide

  • Chức vụ: Phó chủ nhiệm khoa
  • Đơn vị: Bộ môn An toàn thông tin
  • Học hàm: PGS
  • Học vị: TS
  • Email:

Thông tin cá nhân

Học đại học và nghiên cứu sinh tại Đại học kỹ thuật Sông Đông, Rostov, LB Nga từ 1999 đến hết 2007. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành "Điều khiển và Tin học trong các hệ thống kỹ thuật" năm 2005, Bảo vệ thành công luận án tiến sỹ chuyên ngành 05.13.01 "Phân tích hệ thống, điều khiển và xử lý thông tin" năm 2007.

 

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 2012tnnttnt Trí tuệ nhân tạo 1 2012 - 2013

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Vu Dinh Phai, Nguyen Viet Hung and Tran Nguyen Ngoc, An Empirical Study of The Impact of DoS, DDoS Attacks on Various Web Servers and Application Servers , Tạp chí An toàn thông tin (ISSN 1859-1256), , pp , 10/04/2018, [ link]
2. , Trần Nguyên Ngọc, Vu Dinh Phai, Nathan Shone and Qi Shi, A Deep Learning Approach to Network Intrusion Detection , IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence , pp 41-50, 01/02/2018, [ link]
3. , Vu Dinh Phai andTrần Nguyên Ngọc, Nathan Shone, Áine MacDermott and Qi Shi, Deep Learning Combined with De-noising Data for Network Intrusion Detection , 21st Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems (IES)978-1-5386-0743-5/17 , pp 55-60, 10/01/2018, [ link]
4. , Nguyễn Hữu Nội, Vũ Thành Nhân và Trần Nguyên Ngọc, Nâng cao tính bảo mật trong xác thực người dùng Web sử dụng đặc trưng sinh trắc học , Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự. "Những tiến bộ trong lĩnh vực an ninh, an toàn thông tin" , pp 79-90, 01/05/2017, [ link]
5. , Nguyen Ngoc Ha and Tran Nguyen Ngoc, An enhanced distance metric for keystroke dynamics classification , The Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2016) , pp , 30/12/2016, [ link]
6. , Trần Nguyên Ngọc và Nguyễn Ngọc Hà, Nghiên cứu độ đo khoảng cách mới cho mô hình động học gõ bàn phím trong xác thực mật khẩu sinh học , Tạp chí An toàn thông tin (ISSN 1859-1256), , pp , 27/12/2016, [ link]
7. , Trần Nguyên Ngọc, Distance-based Classification of Keystroke Dynamics , Proc. Of WPR16 First International Workshop on Pattern Recognition, Tokyo, May 11-13, 2016 , pp , 13/05/2016, [ link]
8. , Trần Nguyên Ngọc, Nghiên cứu giải pháp thống kê phương tiện giao thông sử dụng camera , Chuyên san BCVT , pp 8, 01/01/2016, [ link]
9. , Trần Nguyên Ngọc và Nguyễn Hữu Nội,, Mật khẩu sinh học - Hướng tiếp cận sử dụng thông tin về thao tác gõ bàn phím. , ICT 2015 , pp pp. 35-39, 18/12/2015, [ link]
10. , Trần Nguyên Ngọc, An efficient LBP-based descriptor for real-time object detection , Proc. of Inter. Conf. on “Seventh IEEE Symposium on Computational Intelligence for Security and Defense Applications”; , pp , 20/12/2014, [ link]
11. , Trần Nguyên Ngọc, Phát hiện đối tượng chuyển động theo thời gian thực , Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về” Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông” @2013; ISBN 987-604-67-0251-1 , pp 244-249, 20/12/2014, [ link]
12. , Trần Nguyên Ngọc, Nhận dạng cử động bàn tay sử dụng cảm biến Kinect , Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về” Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông” @2012 , pp 324-327, 12/01/2013, [ link]
13. , Trần Nguyên Ngọc, Nhận dạng cử chỉ bàn tay người theo thời gian thực , Tạp chí Tin học và Điều khiển học; ISSN-1813-9663 , pp 232-240, 08/01/2013, [ link]
14. , Trần Nguyên Ngọc và Nguyễn Việt Hùng, Ứng dụng mạng Nơron nhân tạo trong phát hiện tấn công từ chối dịch vụ phân tán , Chuyên san Công nghệ thông tin và truyền thông, Tạp chí Khoa học kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật quân sự; ISSN-1859-0209 , pp 117-124, 20/07/2012, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 A UK-Vietnam research collaboration on smart cyber-attack detection and mitigation in critical network infrastructure Nghị định thư Trần Nguyên Ngọc Bùi Thu Lâm; Nguyễn Việt Hùng; Vũ Đình Phái 3/2017
2 Nghiên cứu xây dựng Hệ thống phục vụ đào tạo nguồn lực an toàn thông tin Trường Trần Nguyên Ngọc Nguyễn Việt Hùng; Nguyễn Văn Cường; Phạm Trường Sơn; Nguyễn Hữu Nội; Đào Thanh Tĩnh 8/2014

Chia sẻ