GV TS Vũ Anh Mỹ

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn Toán
  • Học hàm: GV
  • Học vị: TS
  • Email: anhmy7284@gmail.com

Thông tin cá nhân

Đã hoàn thành NCS tại Brunei

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 12102 151 2 GIẢI TÍCH II 2 2017 - 2018
2 12102151 4 GIẢI TÍCH II 2 2017 - 2018
3 12102151 5 GIẢI TÍCH II 2 2017 - 2018
4 12101151 4 GIẢI TÍCH I 1 2017 - 2018
5 XD-CD11B GIẢI TÍCH 1 2012 - 2013
6 CK-CDT11B GIẢI TÍCH 1 2012 - 2013
7 DKNN47-1 GIẢI TÍCH 2 2 2011 - 2012

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Hàm biến phức và các phép biến đổi , Nhà Xuất Bản quân đội nhân dân, Phạm Tiến Dũng, Vũ Anh Mỹ, Nguyễn Hồng Nam, Bùi Quốc Hưng và Bùi Văn Định, 2017

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Victor Didenko and Anh My Vu, Spline Galerkin Methods for the Double Layer Potential Equations on Contours with Corners , Operator Theory: Advances and Applications Recent trends in operator theory partial differential equations , pp 129-144, 4/2017, [ link]
2. , Victor Didenko, Tao Tang and Anh My Vu, Spline Galerkin methods for the Sherman–Lauricella equation on contours with corners , SIAM Journal on Numerical Analysis , pp 2752–2770, 12/2015, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Phương pháp Galerkin dựa trên splines cho phương trình thế vị hai lớp trên đường cong có góc Trường Vũ Anh Mỹ Vũ Anh Mỹ 2/2017 Bài báo đăng trong tập san khoa học quốc tế và báo cáo đề tài.

Chia sẻ