GVC TS Hy Đức Mạnh

Second slide

  • Chức vụ: Phó chủ nhiệm bộ môn
  • Đơn vị: Bộ môn Toán
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email: hdmanh_ktqs@mail.ru

Thông tin cá nhân

 - Giáo viên Bộ môn Toán từ 9/2002

- Tốt nghiệp Đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội ngành Toán học 2002

- Tốt nghiệp thạc sỹ  Đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội chuyên ngành "Phương trình vi phân và tích phân" 2006

- Bảo vệ luận án tiến sỹ chuyên ngành "Phương trình vi phân, các hệ động lực và điều khiển tối ưu" tại Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir LB Nga 2012

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 01ADs11623 GIẢI TÍCH II 1 2017 - 2018
2 01ADs11223 GIẢI TÍCH II 1 2017 - 2018
3 16_1 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2017 - 2018
4 16-2 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2017 - 2018
5 121001511 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 22 2016 - 2017
6 121001512 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 22 2016 - 2017
7 AD1 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2 2016 - 2017
8 01AD GIẢI TÍCH II 1 2016 - 2017
9 DS15-15 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
10 DS15-17 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
11 DS15-18 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
12 DS15-19 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
13 DS15-16 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
14 KSDS14-9 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
15 KSDS 14 - 10 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
16 KSDS14-11 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
17 KSDS14-12 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
18 CH KT dc nhiet Lý thuyết tối ưu 1 2015 - 2016
19 Toan UD (CD NCS) Lý thuyết tối ưu 1 2015 - 2016
20 12102151 13(DS 13-13) GIẢI TÍCH II 2 2014 - 2015
21 01AE - KSDS13-10 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2014 - 2015
22 01AE - KSDS13-11 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2014 - 2015
23 01AE - KSDS13-12 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2014 - 2015
24 01AE - KSDS13-13 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2014 - 2015
25 01AM(TTVN-K2) HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - VIỆT NGA 1 2013 - 2014
26 01AE(D-DT12C) HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2013 - 2014
27 01AE(TH12B) HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2013 - 2014
28 01AE(D-DT12B) HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2013 - 2014

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Bài tập Giải tích , QĐND, Hy Duc Manh, Pham The Anh, Phan Thu Ha và Tran Thi Huyen Thanh, 2016
2., Структурная устойчивость управляемости на поверхностях с краем ( http://www.dslib.net/dif-uravnenia/strukturnaja-ustojchivost-upravljaemosti-na-poverhnostjah-s-kraem.html ) , Библиотека диссертаций, Хи Дык Мань, 2012

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Hy Duc Manh, Generic Singularities of the Attainable Set on Surfaces with Boundary , J. Math. Sci. (N.Y), vol. 198 (2014), No. 6, pp. 835-844. DOI 10.1007/s10958-014-1826-y , pp , 5/2014, [ link]
2. , Hy Đức Mạnh và Nguyễn Văn Hồng, Tiêu chuẩn ổn định và ổn định hóa đối với một lớp hệ điều khiển rời rạc có chậm , Tạp chí KH&KT - HVKTQS , pp 5-20, 4/2014, [ link]
3. , Hy Duc Manh and Davydov A.A, Singularities of the attainable set on an orientable surface with boundary , J. Math. Sci. (N.Y), vol. 188 (2013), No. 3, pp. 185-196. DOI 10.1007/s10958-012-1117-4 , pp , 1/2013, [ link]
4. , Hy Duc Manh, Stability of local transitivity of a generic control system on a surface with boundary , Proc. Steklov Inst. Math. 278 (2012), No. 1, pp. 260-266. DOI 10.1134/S0081543812060259 , pp , 9/2011, [ link]
5. , Nguyễn Văn Minh và Hy Đức Mạnh, Sự tồn tại nghiệm giới nội và hầu tuần hoàn của phương trình sai phân dạng Volterra , Tạp chí KH&KT - HVKTQS , pp 30-44, 2005, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu kỳ dị của tập đạt được các hệ điều khiển trên mặt cong có biên và tính ổn định hóa của hệ điều khiển rời rạc Trường Hy Đức Mạnh Hy Đức Mạnh; Nguyễn Văn Hồng 11/2014 Đã hoàn thành
2 Nghiên cứu kỳ dị của tập đạt được các hệ điều khiển trên mặt cong có biên và tính ổn định hóa của hệ điều khiển rời rạc Trường Hy Đức Mạnh Hy Duc Manh; Nguyen Van Hong 11/2014 Xuất sắc

Chia sẻ


DS