GVC TS Hy Đức Mạnh

Second slide

  • Chức vụ: Phó chủ nhiệm bộ môn
  • Đơn vị: Bộ môn Toán
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email: ducmanhktqs@gmail.com

Thông tin cá nhân

 - Giáo viên Bộ môn Toán từ 9/2002

- Tốt nghiệp Đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội ngành Toán học 2002

- Tốt nghiệp thạc sỹ  Đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội chuyên ngành "Phương trình vi phân và tích phân" 2006

- Bảo vệ luận án tiến sỹ chuyên ngành "Phương trình vi phân, các hệ động lực và điều khiển tối ưu" tại Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir LB Nga 2012

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 KSDS17TN HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2018 - 2019
2 KSDS17-2 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2018 - 2019
3 KSDS17-3 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2018 - 2019
4 53AAD HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2 2017 - 2018
5 53CAD HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2 2017 - 2018
6 PTVP&DHR TOÁN CHUYÊN ĐỀ 2 2017 - 2018
7 01ADs11623 GIẢI TÍCH II 1 2017 - 2018
8 01ADs11223 GIẢI TÍCH II 1 2017 - 2018
9 16_1 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2017 - 2018
10 16-2 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2017 - 2018
11 121001511 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 22 2016 - 2017
12 121001512 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 22 2016 - 2017
13 AD1 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2 2016 - 2017
14 01AD GIẢI TÍCH II 1 2016 - 2017
15 DS15-15 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
16 DS15-17 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
17 DS15-18 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
18 DS15-19 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
19 DS15-16 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
20 KSDS14-9 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
21 KSDS 14 - 10 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
22 KSDS14-11 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
23 KSDS14-12 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
24 CH KT dc nhiet Lý thuyết tối ưu 1 2015 - 2016
25 Toan UD (CD NCS) Lý thuyết tối ưu 1 2015 - 2016
26 12102151 13(DS 13-13) GIẢI TÍCH II 2 2014 - 2015
27 01AE - KSDS13-10 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2014 - 2015
28 01AE - KSDS13-11 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2014 - 2015
29 01AE - KSDS13-12 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2014 - 2015
30 01AE - KSDS13-13 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2014 - 2015
31 01AM(TTVN-K2) HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - VIỆT NGA 1 2013 - 2014
32 01AE(D-DT12C) HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2013 - 2014
33 01AE(TH12B) HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2013 - 2014
34 01AE(D-DT12B) HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2013 - 2014

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Bài tập Giải tích , QĐND, Hy Duc Manh, Pham The Anh, Phan Thu Ha và Tran Thi Huyen Thanh, 2016
2., Структурная устойчивость управляемости на поверхностях с краем ( http://www.dslib.net/dif-uravnenia/strukturnaja-ustojchivost-upravljaemosti-na-poverhnostjah-s-kraem.html ) , Библиотека диссертаций, Хи Дык Мань, 2012

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Hy Duc Manh, Generic Singularities of the Attainable Set on Surfaces with Boundary , J. Math. Sci. (N.Y), vol. 198 (2014), No. 6, pp. 835-844. DOI 10.1007/s10958-014-1826-y , pp , 5/2014, [ link]
2. , Hy Đức Mạnh và Nguyễn Văn Hồng, Tiêu chuẩn ổn định và ổn định hóa đối với một lớp hệ điều khiển rời rạc có chậm , Tạp chí KH&KT - HVKTQS , pp 5-20, 4/2014, [ link]
3. , Hy Duc Manh and Davydov A.A, Singularities of the attainable set on an orientable surface with boundary , J. Math. Sci. (N.Y), vol. 188 (2013), No. 3, pp. 185-196. DOI 10.1007/s10958-012-1117-4 , pp , 1/2013, [ link]
4. , Hy Duc Manh, Stability of local transitivity of a generic control system on a surface with boundary , Proc. Steklov Inst. Math. 278 (2012), No. 1, pp. 260-266. DOI 10.1134/S0081543812060259 , pp , 9/2011, [ link]
5. , Nguyễn Văn Minh và Hy Đức Mạnh, Sự tồn tại nghiệm giới nội và hầu tuần hoàn của phương trình sai phân dạng Volterra , Tạp chí KH&KT - HVKTQS , pp 30-44, 2005, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu kỳ dị của tập đạt được các hệ điều khiển trên mặt cong có biên và tính ổn định hóa của hệ điều khiển rời rạc Trường Hy Đức Mạnh Hy Đức Mạnh; Nguyễn Văn Hồng 11/2014 Đã hoàn thành
2 Nghiên cứu kỳ dị của tập đạt được các hệ điều khiển trên mặt cong có biên và tính ổn định hóa của hệ điều khiển rời rạc Trường Hy Đức Mạnh Hy Duc Manh; Nguyen Van Hong 11/2014 Xuất sắc

Chia sẻ


DS