Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: LẬP TRÌNH NHÚNG

- Mô tả nội dung môn học:

Lập trình nhúng là môn học chuyên ngành nâng cao của sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin. Môn học nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các hệ thống nhúng, thiết kế phần cứng và phát triển phần mềm cho các hệ thống nhúng. 

Mã lớp môn học: 12

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
12 Bùi Thu Lâm 01/01/1753 01/01/1753 Viết 01/01/1753
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về