Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG

- Mô tả nội dung môn học:

Giới thiệu nội dung các giai đoạn trong quá trình thiết kế giao diện phần mềm, các thành phần của giao diện UI, các yếu tố đánh giá chất lượng UID. Giới thiệu một số giao diện mẫu trong thực tế

Mã lớp môn học: 11111

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
11111 Bùi Thu Lâm 22/08/2013 05/12/2013 H99201 Vấn đáp 11/12/2013 H99201
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: link

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Bài giảng link