Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: Đạo đức Nghề nghiệp

- Mô tả nội dung môn học:

 Môn học này được dùng để giúp cho sinh viên tiếp cận với phương pháp làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Sinh viên sau khi học môn học này sẽ có nhận thức và hiểu biết về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của mình trong quá trình thực thi công tác chuyên môn.

Mã lớp môn học: CDTH17

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
CDTH17 Nguyễn Việt Hùng 09/09/2016 07/10/2016 H5512 Vấn đáp 01/01/1753
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về