Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: LẬP TRÌNH CƠ BẢN

- Mô tả nội dung môn học:

- Cách thức lập trình

- Sử dụng ngôn ngữ lập trình C minh họa lập trình

Mã lớp môn học: KSDS15-4

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
KSDS15-4 Nguyễn Việt Hùng 16/09/2016 12/12/2016 S1408-XP Viết 01/01/1753
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: link

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Bài giảng LTCB-2016 link
2 Đề cương mới

Đề cương dành cho khóa 15

link
3 Bài giảng tham khảo link