Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2 (.NET)

- Mô tả nội dung môn học:

 Giới thiệu các kiến thức cơ bản về công nghệ DotNet và ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C#, các cấu trúc dữ liệu cơ bản và các cấu trúc dữ liệu tổng quát nâng cao trong C#. Các kỹ thuật và phương pháp phát triển ứng dụng trên Windows Form và ứng dụng CSDL.

Mã lớp môn học: 12526151 3

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
12526151 3 Nguyễn Việt Hùng 23/08/2016 29/08/2016 H9303 Vấn đáp 01/01/1753
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Slides bài giảng

 

link