Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: PHÂN TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA PHẦN MỀM

- Mô tả nội dung môn học:

Giới thiệu các khái niệm, các nội dung cơ bản của mô hình hóa và phân tích yêu cầu trong quy trình phát triển phần mềm và các phương pháp, ngôn ngữ, công cụ hỗ trợ. 

Mã lớp môn học: 12559151

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
12559151 Nguyễn Việt Hùng 17/08/2016 23/11/2016 H9503 Vấn đáp 01/01/1753
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: link

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Slides bài giảng (chính thức)

 

link