Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

- Mô tả nội dung môn học:

Giới thiệu các khái niệm, các nguyên lý cơ bản trong lập trình hướng đối tượng và so sánh với các kỹ thuật lập trình khác. Giới thiệu sâu về các kỹ thuật cơ bản trong lập trình huớng đối tượng như xây dựng lớp, kế thừa, đa hình, đóng gói sử dụng ngôn ngữ lập trình C++. Trên cơ sở các kỹ thuật cơ bản của lập trình hướng đối tượng yêu cầu xây dựng một ứng dụng đáp ứng các tiêu chuẩn của lập trình HĐT.` 

Mã lớp môn học: VB2CNTT-K18

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
VB2CNTT-K18 Nguyễn Việt Hùng 20/01/2015 26/05/2015 H9203 Vấn đáp 01/01/1753
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: link

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Đề cương chi tiết

 

link
2 Slides bài giảng

 

link