Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu IT

- Mô tả nội dung môn học:

 Đây là môn học giới thiệu về 

- Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học, từ việc thu thập thông tin phát triển nghiên cứu đến việc đánh giá kết quả NC của các sinh viên khác. 
- Phát biểu giả thiết và đánh giá giả thiết
- Tổng quát về cách thức tổ chức một đề tài nghiên cứu và cách trình bày kết quả nghiên cứu.
- Thực hiện song hành với Đồ án TN Phần I

Mã lớp môn học: Net3-VB2K16D

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
Net3-VB2K16D Nguyễn Việt Hùng 22/08/2013 12/10/2013 P113-N1 Vấn đáp 02/01/2014
- Đề cương môn học: Chưa có
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Đề cương chi tiết link
2 Bài giảng link