GVC TS Nguyễn Thị Hiền

Second slide

 • Chức vụ: Giáo viên
 • Đơn vị: Bộ môn Công nghệ phần mềm
 • Học hàm: GVC
 • Học vị: TS
 • Email: nguyenthihienqn@gmail.com

Thông tin cá nhân

EDUCATION BACKGROUND

 • 2007 – 2014: PhD candidate in Computer Science (Major: Evolution Computation) –Department of Information Technology - Military Technical Academy - Hanoi, Vietnam.
 • 2004-2007: Dept. of Information Technology, Military Technical Academy, HanoiVietnam (lecturer).
 • 2002 - 2004: Master in Information Technology (Major: cryptography) - College of Technology  - Vietnam National University, Hanoi, Vietnam.
 • 2000 – 2002: Centre of Applied Informatics, Hanoi University of Science - Vietnam National University, Hanoi, Vietnam.
 • 1996-2000: B.Sc. in Applied Mathematics and Informatics  - Hanoi University of Science - Vietnam National University, Hanoi, Vietnam.
 • 1993 - 1996: Math Gifted Class, Cam Pha High School, Quang Ninh -Vietnam.


FOREIGN LANGUAGE CAPABILITY

 • Vietnamese: native
 • English: Sufficient

TEACHING EXPERIMENTS

Course title: Fundamental of Computing, Basic of Java, Object Oriented Programming using C++, Algorithms, Software Project Management.

PROFESSIONAL CAREER AND SCIENTIFIC ACTIVITIES

 • 2007 - present: Webmaster of Evolutionary Computation Knowledge Hub. (http://ewh.ieee.org/cmte/ectc)  and NC Group Website (http://ncvmta.org)
 • 2006 - present: Member of The Natural Computation Group at VMTA of which research interests include Evolutionary Computation, Artificial Immune Systems, Data Mining, and Scenario-Based Programming.
 • 2001- 2002: Software developer for EMIS project (Development Environment: Visual Studio 2005 VB.NET) led by Msc. Hoang Quoc Hung - Centre of Applied Informatics at University of Natural Science, Vietnam National University, Hanoi - Vietnam.

RESEARCH INTERESTS

Genetic Programming, Machine Learning, Computational Intelligence.

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1  12560151 Quản lí dự án phần mềm 2 2016 - 2017
2  12222151 1 Đạo đức Nghề nghiệp 2 2016 - 2017
3  12222151 2 Đạo đức Nghề nghiệp 2 2016 - 2017
4 VB2K20_4 Công nghệ phần mềm 2 2016 - 2017
5  12560151 QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM 2 2015 - 2016
6  12222151 Đạo đức Nghề nghiệp 2 2015 - 2016
7  12522151 2 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 2 2015 - 2016
8 2012qldapm Quản lí dự án phần mềm 1 2012 - 2013
9 2012ltcbnth LẬP TRÌNH CƠ BẢN 1 2012 - 2013
10 2012ltjvnth LẬP TRÌNH JAVA 1 2012 - 2013

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Nguyen Thi Hien, Nguyen Quang Uy, Nguyen Xuan Hoai and Nguyen Thị Quyen, An empirical study of early stopping in genetic programming , Journal of Science and Technology , pp 24-40, 12/2016, [ link]
2. , Nguyen Long, Nguyen Xuan Hung, Nguyen Thi Hien and Bui Thu Lam, A new balanced direction for multi-objective evolutionary algorithms , Research, Development and Application on Information & Communications Technology, E-3(9) , pp 63-73, 8/2016, [ link]
3. , Huong Le Thanh, Luan Tran Van, Hoai Nguyen Xuan and Hien Nguyen Th, Optimizing Genetic Algorithm in Feature Selection for Named Entity Recognition , SoICT 2015 , pp , 11/2015, [ link]
4. , , Learning in Stages: A Layered Learning Approach for Genetic Programming , Proceedings of the 9th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies - 2012 , pp , , [ link]
5. , , Nghiên cứu thử nghiệm các phương pháp chống overfitting cho lập trình gen , Kỷ yếu hội thảo quốc gia về CNTT - Đại Lải, VN, 2008 , pp , , [ link]
6. , , ORDERTREE: A New Test Problem for Genetic Programming , Proceedings of Genetic and Evolutionary Computation (GECCO’2006), ACM Press, USA , pp , , [ link]
7. , , A Study on Genetic Programming with Layered Learning and Incremental Sampling , Proceedings of World Congress on Evolutionary Computation (CEC), IEEE Press, 2011 , pp , , [ link]
8. , , Improving the Generalisation Ability of Genetic Programming with Semantic Similarity based Crossover , Lecture Notes in Computer Science, 2010, Volume 6021/2010, 184-195, DOI: 10.1007/978-3-642-12148-7_16 , pp , , [ link]
9. , , Brief Overview of Population Diversity Measure in Genetic Programming , Proceedings of Third Asian-Pacific Workshop on Genetic Programming (ASPGP'06), Vietnam , pp , , [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu xây dựng hệ thống lập kế hoạch đảm bảo hậu cần - kỹ thuật cho tác chiến chiến dịch - chiến lược Bộ Nguyễn Long Nguyễn Thị Hiền 12/2017
2 Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin Bộ Lê Đình Sơn Hồ Nhật Quang; Phạm Văn Việt; Nguyễn Thị Hiền; Cao Tuấn Anh; Nguyễn Hữu Nội 12/2016
3 Operational research for green logistics in Vietnam – a UK-Vietnam research collaboration Nghị định thư Bùi Thu Lâm Nguyễn thị Hiền; Hà Trí Chung 2/2016
4 Các phương pháp ngữ nghĩa và thống kê trong học và tối ưu phỏng tiến hóa sinh học Nhà nước Nguyễn Quang Uy Nguyễn Thị Hiền; Phạm Văn Việt 3/2015
5 Nghiên cứu giải quyết một số vấn đề trong lập trình Gene và Hệ miễn dịch nhân tạo Nhà nước Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Hiền 4/2010 Các công trình đã công bố
6 Trí tuệ tính toán: Các kỹ thuật tiến hóa, thích nghi, và dựa trên tri thức Nhà nước Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Hiền 4/2010 Các công trình đang thực hiện

Chia sẻ