GVC TS Hoàng Tuấn Hảo

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn An toàn thông tin
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email: haohthtạigmail

Thông tin cá nhân

Giới thiệu về Hoàng Tuấn Hảo

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 73BC MẠNG MÁY TÍNH 2 2013 - 2014
2 73AN TRUYỀN DỮ LIỆU 1 2013 - 2014
3 6 Truyền thông đa phương tiện - Multimedia Communications 1 2013 - 2014
4 2012ttdpthth TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 1 2012 - 2013

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Vũ Văn Cảnh và Nguyễn Văn Quân, Intrusion detection approach using tree adjoining grammar guided genetic programming , Chuyên san Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - LQDTU-JICT , pp 26-44, 6/2017, [ link]
2. , Vũ Văn Cảnh và Hoàng Tuấn Hảo, Cảnh báo an ninh thông minh ứng dụng hệ miễn dịch nhân tạo , Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự , pp 42-55, 5/2017, [ link]
3. , Vũ Văn Cảnh, Hoàng Tuấn Hảo và Nguyễn Văn Quân, Phát hiện xâm nhập mạng sử dụng kỹ thuật học máy , Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự , pp 105-120, 5/2017, [ link]
4. , Vũ Văn Cảnh, Hoàng Tuấn Hảo, Nguyễn Văn Quân và Hoàng Thế Triều, Phân tích tập tin nhật ký sử dụng kỹ thuật khai phá và logic mờ , Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự , pp 91-104, 5/2017, [ link]
5. , Vũ Văn Cảnh and Hoàng Tuấn Hảo, Cyber Security Training Programs for Military Personnel , Một số vấn đề chọn lọc về an toàn thông tin , pp 166-171, 11/2016, [ link]
6. , Phạm Trường Sơn, Hoàng Tuấn Hảo and Vũ Văn Cảnh, Machine learning techniques for web intrusion detection – a comparison , Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) , pp 291-297, 10/2016, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái

Chia sẻ