GV TS Phan Việt Anh

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn An toàn thông tin
  • Học hàm: GV
  • Học vị: TS
  • Email: pvanhth@yahoo.com

Thông tin cá nhân

Giới thiệu về Phan Việt Anh

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1  12526151 1 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2 (.NET) 1 2013 - 2014
2 1252615 2 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2 (.NET) 1 2013 - 2014
3  1252615 1 CÔNG NGHỆ CLIENT/SERVER 1 2013 - 2014
4 77BC LẬP TRÌNH CƠ BẢN 1 2013 - 2014
5 12500151 LẬP TRÌNH CƠ BẢN 2 2012 - 2013
6 1252815 2 LẬP TRÌNH NÂNG CAO(.NET) 2 2012 - 2013
7 1252815 1 LẬP TRÌNH NÂNG CAO(.NET) 2 2012 - 2013
8 2012ltcb LẬP TRÌNH CƠ BẢN 2 2012 - 2013

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Tin học cơ sở , , , 2011

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Anh VietPhan, Phuong NgocChau, Minh LeNguyen and Lam ThuBui, Automatically classifying source code using tree-based approaches , Data & Knowledge Engineering , pp 12-25, 3/2018, [ link]
2. , Anh Viet Phan, Minh Le Nguyen and Lam Thu Bui, SibStCNN and TBCNN+ kNN-TED: New Models over Tree Structures for Source Code Classification , International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, pp 120-128, Springer, 10/2017. , pp 120-128, 10/2017, [ link]
3. , Viet Anh Phan, Le Minh Nguyen and Lam Thu Bui, Feature weighting and SVM parameters optimization based on genetic algorithms for classification problems , Applied Intelligence (ISI journal) , pp , 9/2016, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác quản lý kết quả học tập của học viên, sinh viên tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Nhà nước Đỗ Thị Mai Hường Đỗ Thị Mai Hường 10/2013 Các công trình đang thực hiện
2 Các phương pháp thích nghi dựa trên trí tuệ tính toán cho các hệ hỗ trợ quyết định làm việc trong các môi trường động và đa mục tiêu (102.01-2010.12 NAFOSTED) Nhà nước Bùi Thu Lâm Bùi Thu Lâm 10/2010 Các công trình đang thực hiện

Chia sẻ