Tai lieu tham khao


First  slide

 Tai lieu tham khao thi gvgvc 2019

Ngày: 24/05/2019

Người viết:


  Tai lieu tham khao thi gvgvc 2019

1: De cuong

2. Huong dan

3. De thi thu Phan 1

4. De hi thu Phan 2

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo 

Hướng dẫn thi thực hành GV, GVC - NVC, NCVC năm 2017

 Hướng dẫn thi thực hành GV, GVC - NVC, NCVC năm 2017