Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2016


First  slide

 Học viện Kỹ thuật quân sự thông báo về tuyển sinh sau đại học, đợt 01: Tháng 5 năm 2016; đợt 02: Tháng 11 năm 2016.

Ngày: 21/03/2016

Người viết:


 Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015; Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014; Quyết định chuyển đổi chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sĩ kèm theo Quyết định số 4435/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 10 năm 2012; Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009; Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2016 thành 02 đợt:
- Đợt 01: Tháng 5 năm 2016 (Ngày thi: 14-15 tháng 5 năm 2016);
- Đợt 02: Tháng 11 năm 2016 (không tuyển Nghiên cứu sinh).
Các thông tin chi tiết về tuyển sinh như sau:
Thông báo tuyển sinh năm 2016 [link], 
Phụ lục 1. DỰ KIẾN CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2016 [link],
Phụ lục 2. DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC [kink],
Phụ lục 3. CÁC MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2016 [link],
Phụ lục 4. DANH MỤC CÁC VĂN BẰNG ĐƯỢC DỰ XÉT TUYỂN NCS NĂM 2016 [link].
P.SĐH

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Khoa CNTT thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019

Khoa CNTT – Học viên KTQS thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2019

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUÂN SỰ, KỸ SỰ DÂN SỰ NĂM 2018

 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUÂN SỰ,  KỸ SỰ DÂN SỰ NĂM 2018