HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUÂN SỰ, KỸ SỰ DÂN SỰ NĂM 2018


First  slide

 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUÂN SỰ,  KỸ SỰ DÂN SỰ NĂM 2018

Ngày: 05/04/2018

Người viết: DUONGHD


 

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày      tháng 3 năm 2018

 

HƯỚNG DẪN

ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUÂN SỰ,

 KỸ SỰ DÂN SỰ NĂM 2018

 

 

PHẦN THỨ 1

Hồ sơ và thủ tục đăng ký sơ tuyển và xét tuyển

vào đào tạo Kỹ sư quân sự

Năm 2018, thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh quân sự theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Qui chế tuyển sinh đại học chính qui của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo kỹ sư quân sự phải làm 02 loại hồ sơ riêng biệt: 01 bộ hồ sơ sơ tuyển (HSST) do Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng phát hành và 01 hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành, cụ thể như sau:

I. HỒ SƠ SƠ TUYỂN

1. Đăng ký sơ tuyển

Thí sinh đăng ký sơ tuyển và mua hồ sơ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận (huyện) nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú.

2. Kê khai và nộp hồ sơ sơ tuyển

- Thí sinh tự viết kê khai các mẫu biểu trên HSST và nộp trực tiếp tại Ban  TSQS cấp quận (huyện).

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng đăng ký sơ tuyển vào một trường quân đội. Thí sinh cần ghi đúng: mã trường: KQH, mã ngành: 7860220

- Khi đến nộp HSST thí sinh cần mang theo: Sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân và các giấy tờ tuỳ thân khác để đối chiếu.

3. Thời gian sơ tuyển

Từ 01/3/2018 đến 25/4/2018

4. Địa điểm làm thủ tục

Tại Ban chỉ huy quân sự cấp quận (huyện) nơi thí sinh đẳng ký hộ khẩu thường trú

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM DỰ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC

Học viện chỉ xét tuyển các thí sinh đã qua đăng ký sơ tuyển được Ban chỉ chỉ huy quân sự cấp quận, huyện kết luận đủ điều kiện sơ tuyển (về chính trị và sức khoẻ) vào Học viện và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Học viện Kỹ thuật Quân sự với mã trường là KQH, mã ngành: 7860220

Thí sinh làm thủ tục đăng ký xét tuyển theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Thí sinh là thanh niên ngoài quân đội

Thí sinh đang học THPT mua hồ sơ, làm thủ tục và đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia tại trường THPT nơi thí sinh học lớp 12; Thí sinh tự do (số thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2017 về trước) đăng ký dự thi tại các địa điểm do Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố qui định.

2. Thí sinh đang là quân nhân tại ngũ

Thí sinh mua, làm hồ sơ, đang ký dự thi tại địa điểm của thí sinh tự do do Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đơn vị quân nhân đóng quân qui định.

 

PHẦN THỨ 2

Đăng ký xét tuyển vào đào tạo Kỹ sư dân sự

          Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đào tạo kỹ sư dân sự cần làm thủ tục đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia và đăng ký xét tuyển theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Các thông tin về mã trường, ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển đề nghị thí sinh tra cứu thông tin tuyển sinh tại website của Học viện.

          1. Hồ sơ ĐKXT

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Thời gian

Thực hiện theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với đợt xét tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng bổ sung (nếu có) Học viện sẽ có thông báo sau./.

 Theo http://mta.edu.vn

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Khoa CNTT thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019

Khoa CNTT – Học viên KTQS thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018

 THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018