Danh sách thi chứng chỉ tin cơ bản ngày 12/11/2020


First  slide

 Thông báo: Danh dách thi cấp chứng chỉ tin cơ bản ngày 12/11/2020

Ngày: 10/11/2020

Người viết: Nguyễn Thị Kim Dung


 Thông báo: Danh dách thi cấp chứng chỉ tin cơ bản ngày 12/11/2020 :

         Sáng:  7h45-8h00: gọi vào phòng thi

                      8h00-8h30' Thi lý thuyết

                      8h30-9h30 Thi thực hành

     1. Danh dách phòng thi số một phòng máy 1 tại H3 514 tại đây:

     2. Danh dách phòng thi số hai phòng máy 2 tại H3 513  tại đây:

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Thi Cap Chung Chi Tin Nang Cao ngay 28/11/2020

 Danh sách thi cấp chứng chỉ tin nâng cao ngày: 28/11/2020

Đơn thi cấp chứng chỉ tin

 Đơn thi cấp chứng chỉ tin