Kết quả thi

STT Mã lớp Môn học Giảng viên Ngày thi Kết quả thi
1 12371151 Thực tập cơ sở dữ liệu Hà Đại Dương 5/18/2019 12:00:00 AM
2 12377151 Cơ bản về điện toán đám mây Nguyễn Văn Giang 12/26/2018 12:00:00 AM
3 QLDNANTT QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT Hà Đại Dương 12/14/2018 12:00:00 AM
4 PTTKGT PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT Hà Đại Dương 11/24/2018 12:00:00 AM
5 53AAD HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Hy Đức Mạnh 6/18/2018 12:00:00 AM
6 53CAD HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Hy Đức Mạnh 6/18/2018 12:00:00 AM
7 01BR-1 TOÁN CHUYÊN ĐỀ Nguyễn Văn Hồng 6/15/2018 12:00:00 AM
8 01BR-2 TOÁN CHUYÊN ĐỀ Nguyễn Văn Hồng 6/14/2018 12:00:00 AM
9 PTVP&DHR TOÁN CHUYÊN ĐỀ Hy Đức Mạnh 6/13/2018 12:00:00 AM
10 HK220172018 THỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH Hà Đại Dương 5/31/2018 12:00:00 AM
11 KTLT_HK220172018 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH Hà Đại Dương 5/31/2018 12:00:00 AM
12  12371151 4 THỰC TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU Nguyễn Văn Giang 5/17/2018 12:00:00 AM
13 01ADs11623 GIẢI TÍCH II Hy Đức Mạnh 1/4/2018 12:00:00 AM
14 01ADs11223 GIẢI TÍCH II Hy Đức Mạnh 12/28/2017 12:00:00 AM
15 12321151 3 CƠ SỞ DỮ LIỆU Nguyễn Mậu Uyên 11/30/2017 12:00:00 AM
16  12525151 1 Kĩ thuật lập trình Tăng Văn Hạ 11/30/2017 12:00:00 AM
17 TH14_ChieuThu3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT Hà Đại Dương 11/23/2017 12:00:00 AM
18 12325151 4 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT Nguyễn Mậu Uyên 11/22/2017 12:00:00 AM
19 VB2-K20 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2 (.NET) Cao Tuấn Anh 6/28/2017 12:00:00 AM
20 AD1 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Hy Đức Mạnh 6/28/2017 12:00:00 AM
21 77BC-CDTH18 LẬP TRÌNH CƠ BẢN Cao Tuấn Anh 6/26/2017 12:00:00 AM
22 12468151 Thực tập CNTT Phan Nguyên Hải 6/23/2017 12:00:00 AM
23 12521151 1 Công nghệ phần mềm Phạm Văn Việt 6/22/2017 12:00:00 AM
24 1250488HV28B2 Cấu trúc dữ liệu nâng cao Phạm Văn Việt 6/20/2017 12:00:00 AM
25 12102151 13 GIẢI TÍCH II Trần Thị Huyền Thanh 6/19/2017 12:00:00 AM
26 VB2K20_4 Công nghệ phần mềm Nguyễn Thị Hiền 6/16/2017 12:00:00 AM
27 1251088-KTPM28 Đảm bảo chất lượng phần mềm Phan Nguyên Hải 6/16/2017 12:00:00 AM
28 1251088 Đảm bảo chất lượng phần mềm Phan Nguyên Hải 6/14/2017 12:00:00 AM
29 12522151 5 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Hồ Nhật Quang 6/12/2017 12:00:00 AM
30 1250188 Công nghệ phần mềm Phan Nguyên Hải 6/11/2017 12:00:00 AM
31 Cao Hoc K28 A HÀM BIẾN SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI Phạm Tiến Dũng 6/7/2017 12:00:00 AM
32 01AP GIẢI TÍCH II Trần Thị Huyền Thanh 6/6/2017 12:00:00 AM
33 77AB-125221511-1 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Cao Tuấn Anh 6/6/2017 12:00:00 AM
34 12568151 1 Thực tập nhóm CNTT Phan Nguyên Hải 6/5/2017 12:00:00 AM
35 12568151 3 Thực tập nhóm CNTT Phan Nguyên Hải 6/5/2017 12:00:00 AM
36 VB2K19DA Đồ án TN phần 1 Phan Nguyên Hải 6/5/2017 12:00:00 AM
37 12522151 2 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Phạm Văn Việt 6/3/2017 12:00:00 AM
38 12522151 6 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Phạm Văn Việt 6/3/2017 12:00:00 AM
39 77CX-CDTH17 Ngôn ngữ lập trình 2 Cao Tuấn Anh 5/29/2017 12:00:00 AM
40 1210215113 GIẢI TÍCH II Nguyễn Hồng Nam 5/25/2017 12:00:00 AM
41 1210215112 GIẢI TÍCH II Nguyễn Hồng Nam 5/25/2017 12:00:00 AM
42 12325151-1 THỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH Hà Đại Dương 5/22/2017 12:00:00 AM
43 12269151 THỰC TẬP CÔNG NGHIỆP Nguyễn Văn Giang 5/15/2017 12:00:00 AM
44 77BD-TH16 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Phạm Văn Việt 5/15/2017 12:00:00 AM
45 HKPHU TOÁN CHUYÊN ĐỀ: HÀM PHỨC VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI Phạm Tiến Dũng 5/9/2017 12:00:00 AM
46 12100151 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Đỗ Anh Tuấn 5/8/2017 12:00:00 AM
47 VB2K19 LẬP TRÌNH NÂNG CAO(.NET) Hồ Nhật Quang 4/14/2017 12:00:00 AM
48  12222151 2 Đạo đức Nghề nghiệp Nguyễn Thị Hiền 3/17/2017 12:00:00 AM
49  12560151 Quản lí dự án phần mềm Nguyễn Thị Hiền 3/17/2017 12:00:00 AM
50  12222151 1 Đạo đức Nghề nghiệp Nguyễn Thị Hiền 3/15/2017 12:00:00 AM
51 12325151-3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT Hà Đại Dương 2/16/2017 12:00:00 AM
52 CDVT18 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Nguyễn Trọng Toàn 1/26/2017 12:00:00 AM
53 CDTH18 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Nguyễn Trọng Toàn 1/6/2017 12:00:00 AM
54 CDCTM18 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Nguyễn Trọng Toàn 12/29/2016 12:00:00 AM
55 01AD GIẢI TÍCH II Hy Đức Mạnh 12/29/2016 12:00:00 AM
56 Gt2 GIẢI TÍCH II Nguyễn Hồng Nam 12/28/2016 12:00:00 AM
57 Gt21 GIẢI TÍCH II Nguyễn Hồng Nam 12/28/2016 12:00:00 AM
58 K15-3 GIẢI TÍCH I Đào Trọng Quyết 12/28/2016 12:00:00 AM
59 K15-4 GIẢI TÍCH I Đào Trọng Quyết 12/28/2016 12:00:00 AM
60 K15-15 GIẢI TÍCH I Đào Trọng Quyết 12/27/2016 12:00:00 AM
61 CDTDH18 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Nguyễn Trọng Toàn 12/27/2016 12:00:00 AM
62 01AN LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ Phan Thu Hà 12/15/2016 12:00:00 AM
63 12101151 GIẢI TÍCH Bùi Quốc Hưng 12/6/2016 12:00:00 AM
64 121021 GIẢI TÍCH II Bùi Quốc Hưng 11/24/2016 12:00:00 AM
65 KTLT KỸ THUẬT LẬP TRÌNH Hà Đại Dương 11/15/2016 12:00:00 AM
66 KTLT KỸ THUẬT LẬP TRÌNH Hà Đại Dương 8/9/2016 12:00:00 AM
67 1220688-K27A-HN Lý thuyết nhận dạng Ngô Hữu Phúc 6/23/2016 12:00:00 AM
68 1220188CH27A-T-HN Công nghệ multimedia Nguyễn Trung Tín 6/23/2016 12:00:00 AM
69 VB2K19-HDH LÝ THUYẾT HỆ ĐIỀU HÀNH Trịnh Minh Châu 6/22/2016 12:00:00 AM
70 1220588-27B-HN Trí tuệ nhân tạo Ngô Hữu Phúc 6/14/2016 12:00:00 AM
71 1220188CH27A-TpHCM Công nghệ multimedia Nguyễn Trung Tín 6/11/2016 12:00:00 AM
72 1250188 Công nghệ phần mềm Phan Nguyên Hải 6/11/2016 12:00:00 AM
73 K27B-1220488-HN Lý thuyết chương trình dịch Hà Chí Trung 6/10/2016 12:00:00 AM
74 KHMT_HTTT_27A Công nghệ phần mềm Phan Nguyên Hải 6/8/2016 12:00:00 AM
75 A12225151 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT Nguyễn Mậu Uyên 6/4/2016 12:00:00 AM
76 CDTH16 CƠ SỞ DỮ LIỆU Nguyễn Văn Giang 5/31/2016 12:00:00 AM
77 1522151 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Nguyễn Việt Hùng 5/31/2016 12:00:00 AM
78 CDTH16 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2 (.NET) Phạm Văn Việt 5/27/2016 12:00:00 AM
79 12522151 1 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Trần Hữu Phi 5/25/2016 12:00:00 AM
80 03EXCD16 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH Nguyễn Mậu Uyên 5/24/2016 12:00:00 AM
81 1220588-K27B-CS Trí tuệ nhân tạo Ngô Hữu Phúc 5/21/2016 12:00:00 AM
82 K27B-1220488-HCM Lý thuyết chương trình dịch Hà Chí Trung 5/21/2016 12:00:00 AM
83 124211513 MẠNG MÁY TÍNH Lưu Hồng Dũng 5/19/2016 12:00:00 AM
84 124221511 XÂY DỰNG, QUẢN TRỊ VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG Lưu Hồng Dũng 5/19/2016 12:00:00 AM
85 123251511 NHẬP MÔN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT Hà Đại Dương 5/18/2016 12:00:00 AM
86 TTKTLT THỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH Hà Đại Dương 5/17/2016 12:00:00 AM
87 CDTH16 Mạng máy tính Nguyễn Trung Thành 5/13/2016 12:00:00 AM
88 123251512 NHẬP MÔN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT Hà Đại Dương 5/12/2016 12:00:00 AM
89 1220388-K27A-CS Nén dữ liệu Ngô Hữu Phúc 4/17/2016 12:00:00 AM
90 1220688-K27A-CS Lý thuyết nhận dạng Ngô Hữu Phúc 4/17/2016 12:00:00 AM
91 12467151 CÁC HỆ THỐNG PHÂN TÁN Hoa Tất Thắng 3/18/2016 12:00:00 AM
92 CDTH15 LẬP TRÌNH NÂNG CAO (JAVA) Trần Hữu Phi 2/17/2016 12:00:00 AM
93 TH17 GIẢI TÍCH Nguyễn Thị Thanh Hà 1/9/2016 12:00:00 AM
94 DTVT17 GIẢI TÍCH Nguyễn Thị Thanh Hà 1/9/2016 12:00:00 AM
95 12103151 1 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ Phan Thu Hà 1/7/2016 12:00:00 AM
96 12103151 5 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ Phan Thu Hà 1/7/2016 12:00:00 AM
97 12103151 9 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ Phan Thu Hà 1/7/2016 12:00:00 AM
98 12103151 10 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ Phan Thu Hà 1/7/2016 12:00:00 AM
99 12103151 14 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ Phan Thu Hà 1/7/2016 12:00:00 AM
100 Toan UD (CD NCS) Lý thuyết tối ưu Hy Đức Mạnh 1/4/2016 12:00:00 AM
101 CDTH16 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1 (C) Trần Hữu Phi 12/31/2015 12:00:00 AM
102 TH14-1 LẬP TRÌNH CƠ BẢN Trần Hữu Phi 12/26/2015 12:00:00 AM
103 12377151 Cơ bản về điện toán đám mây Nguyễn Văn Giang 12/24/2015 12:00:00 AM
104  12223151 1 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1 (C) Vi Bảo Ngọc 12/23/2015 12:00:00 AM
105 03CJ Dịch vụ mạng Hoa Tất Thắng 12/16/2015 12:00:00 AM
106 CDCLC Aptech HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Nguyễn Thị Thanh Hà 12/14/2015 12:00:00 AM
107 12464151 MÃ HÓA Lưu Hồng Dũng 12/10/2015 12:00:00 AM
108 CH KT dc nhiet Lý thuyết tối ưu Hy Đức Mạnh 12/8/2015 12:00:00 AM
109 CDTH15 Lập trình nâng cao (Android) Trần Hữu Phi 12/8/2015 12:00:00 AM File
110 03DJ-CDTH15 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG Nguyễn Hoài Anh 11/27/2015 12:00:00 AM
111 k13 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH Hà Đại Dương 11/24/2015 12:00:00 AM
112 K11 THỊ GIÁC MÁY Hà Đại Dương 11/23/2015 12:00:00 AM
113 CD TH K13 Các phương pháp tính toán số Nguyễn Trọng Toàn 10/5/2015 12:00:00 AM
114 03BQ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT Hà Đại Dương 6/9/2015 12:00:00 AM
115 03EX KỸ THUẬT LẬP TRÌNH Nguyễn Văn Giang 5/18/2015 12:00:00 AM
116 03CI46 AN TOÀN VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN Nguyễn Mậu Uyên 4/23/2015 12:00:00 AM File
117 12378151 An ninh các hệ thống không dây Nguyễn Văn Giang 3/24/2015 12:00:00 AM
118 03DC-K10 XỬ LÝ ẢNH Đào Thanh Tĩnh 3/18/2015 12:00:00 AM
119 CDOTO16 HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Nguyễn Trọng Toàn 1/15/2015 12:00:00 AM
120 01AJ-CDVT16A HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Trần Thị Huyền Thanh 1/12/2015 12:00:00 AM
121 01AK - CDDK15 GIẢI TÍCH II Nguyễn Thị Thu Hương 1/12/2015 12:00:00 AM
122 CDVT16B HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Nguyễn Trọng Toàn 1/12/2015 12:00:00 AM
123 01AJ-CDTH16 HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Trần Thị Huyền Thanh 1/8/2015 12:00:00 AM
124 01AK-CDVT16B GIẢI TÍCH Trần Thị Huyền Thanh 1/7/2015 12:00:00 AM
125 02DDCDTH15 NHẬP MÔN HTML VÀ THIẾT KẾ WEB Nguyễn Hoài Anh 1/7/2015 12:00:00 AM
126 CDDK-K16 HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Nguyễn Trọng Toàn 1/5/2015 12:00:00 AM
127 01AK - CDTH16 GIẢI TÍCH II Nguyễn Thị Thu Hương 1/5/2015 12:00:00 AM
128 KSDSK13-13 LẬP TRÌNH CƠ BẢN Nguyễn Việt Hùng 1/2/2015 12:00:00 AM
129 01AK-CDOTO16 GIẢI TÍCH Trần Thị Huyền Thanh 1/2/2015 12:00:00 AM
130 Gi?i tich I GIẢI TÍCH I Tạ Ngọc Ánh 1/2/2015 12:00:00 AM
131 01AK - CDVT16A GIẢI TÍCH II Nguyễn Thị Thu Hương 1/1/2015 12:00:00 AM
132 12261151 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG Nguyễn Hoài Anh 12/23/2014 12:00:00 AM
133 03DJCDTH14 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN THEO TÍN CHỈ Nguyễn Hoài Anh 12/8/2014 12:00:00 AM
134 125251511, 125251512 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH Hà Đại Dương 11/28/2014 12:00:00 AM
135 03DX-HTTT9 CÁC HỆ THỐNG PHÂN TÁN Hoa Tất Thắng 10/27/2014 12:00:00 AM File
136 FFFFF Dịch vụ mạng Nguyễn Thị Thanh Hà 10/27/2014 12:00:00 AM File
137 A12464151 MÃ HÓA Lưu Hồng Dũng 7/15/2014 12:00:00 AM
138 AptechK5 LẬP TRÌNH CƠ BẢN Chu Thị Hường 6/29/2014 12:00:00 AM
139 03BL-2013-2014 TIN HỌC 1 (LỚP VIỆT NGA) Hoa Tất Thắng 6/24/2014 12:00:00 AM
140 CHMTK25(Ngay) Lý thuyết chương trình dịch Hà Chí Trung 6/20/2014 12:00:00 AM
141 KHMT25(ngay) Lý thuyết chương trình dịch Hà Chí Trung 6/20/2014 12:00:00 AM
142 KHMT25(toi) Lý thuyết chương trình dịch Hà Chí Trung 6/18/2014 12:00:00 AM
143 77AT TIN HỌC 2( LỚP VIỆT - NGA) Hà Chí Trung 6/11/2014 12:00:00 AM
144 1225816 1 XỬ LÝ ẢNH Nguyễn Văn Giang 6/3/2014 12:00:00 AM
145 Giai tich II GIẢI TÍCH II Tạ Ngọc Ánh 6/1/2014 12:00:00 AM
146 1230588_201402 Phân tích đánh giá thuật toán Đào Thanh Tĩnh 5/27/2014 12:00:00 AM
147 K14ACD-SANG KỸ THUẬT LẬP TRÌNH Hà Đại Dương 5/26/2014 12:00:00 AM
148 XL Xử lý ảnh Nguyễn Văn Giang 5/20/2014 12:00:00 AM
149 CDTH14B KỸ THUẬT LẬP TRÌNH Vũ Đình Phái 5/19/2014 12:00:00 AM
150 1225816 XỬ LÝ ẢNH Hà Đại Dương 5/15/2014 12:00:00 AM
151 03DL XỬ LÝ ẢNH Đào Thanh Tĩnh 4/7/2014 12:00:00 AM
152 VB2K16/MMT8 Đồ án TN phần 1 Lưu Hồng Dũng 3/31/2014 12:00:00 AM
153 02CS Tính toán mềm – SoftComputing Hà Chí Trung 3/7/2014 12:00:00 AM
154 01AM(TTVN-K2) HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - VIỆT NGA Hy Đức Mạnh 1/9/2014 12:00:00 AM
155 CCVK30 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ Phan Thu Hà 1/9/2014 12:00:00 AM
156 CCDA30 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ Phan Thu Hà 1/9/2014 12:00:00 AM
157 CCXe30 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ Phan Thu Hà 1/9/2014 12:00:00 AM
158 TH46-DTH46-77AF Công nghệ phần mềm Phan Nguyên Hải 1/9/2014 12:00:00 AM
159 1243915 1 TRUYỀN DỮ LIỆU Cao Văn Lợi 1/8/2014 12:00:00 AM
160 SE-VB2K16A THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM Phạm Văn Việt 1/6/2014 12:00:00 AM
161 03AR12HH LẬP TRÌNH CƠ BẢN Nguyễn Mậu Uyên 1/4/2014 12:00:00 AM File
162 CDVT15A HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Trần Thị Huyền Thanh 1/3/2014 12:00:00 AM
163 CDTH15 HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Trần Thị Huyền Thanh 1/3/2014 12:00:00 AM
164 Net2-VB2K16C Phương pháp nghiên cứu IT Nguyễn Việt Hùng 1/2/2014 12:00:00 AM
165 Net3-VB2K16D Phương pháp nghiên cứu IT Nguyễn Việt Hùng 1/2/2014 12:00:00 AM
166 Net1-VB2K16B Phương pháp nghiên cứu IT Nguyễn Việt Hùng 1/2/2014 12:00:00 AM
167 12321151 1/2 CƠ SỞ DỮ LIỆU Nguyễn Văn Giang 1/2/2014 12:00:00 AM File
168 03BL TIN HỌC 1 (LỚP VIỆT NGA) Phan Nguyên Hải 1/2/2014 12:00:00 AM
169 SE-VB2K16A PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU IT Hà Chí Trung 1/2/2014 12:00:00 AM
170 Xac suat thong ke LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ Tạ Ngọc Ánh 1/1/2014 12:00:00 AM
171 Giai tich I GIẢI TÍCH I Tạ Ngọc Ánh 1/1/2014 12:00:00 AM
172 Tai lieu tham khao MÃ HÓA Lưu Hồng Dũng 12/31/2013 12:00:00 AM
173 Bai giang MÃ HÓA Lưu Hồng Dũng 12/31/2013 12:00:00 AM
174 TTVN-K2 GIẢI TÍCH 1 - VIỆT NGA Nguyễn Xuân Viên 12/30/2013 12:00:00 AM
175 CDVT15B HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Trần Thị Huyền Thanh 12/30/2013 12:00:00 AM
176 VB2 K16 NET KỸ THUẬT LIÊN MẠNG Lưu Hồng Dũng 12/30/2013 12:00:00 AM
177 01AF CK12A GIẢI TÍCH I Vũ Thanh Hà 12/25/2013 12:00:00 AM
178 73AU Mạng máy tính Nguyễn Hiếu Minh 12/25/2013 12:00:00 AM
179 01BX GIẢI TÍCH I Nguyễn Văn Hồng 12/20/2013 12:00:00 AM
180 CHK25-HTTT_KHMT (T?i) Phân tích đánh giá thuật toán Tống Minh Đức 12/19/2013 12:00:00 AM
181 12322151 ĐẢM BẢO VÀ AN TOÀN THÔNG TIN Nguyễn Mậu Uyên 12/18/2013 12:00:00 AM File
182 12525151 1 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH Tống Minh Đức 12/17/2013 12:00:00 AM
183 1230588 Phân tích đánh giá thuật toán Đào Thanh Tĩnh 12/17/2013 12:00:00 AM
184 12322151 2 ĐẢM BẢO VÀ AN TOÀN THÔNG TIN Tống Minh Đức 12/16/2013 12:00:00 AM
185 CDTH14B NHẬP MÔN LẬP TRÌNH WINDOWS FORMS+BTL Phạm Văn Việt 12/13/2013 12:00:00 AM
186 11111 THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG Bùi Thu Lâm 12/11/2013 12:00:00 AM
187 02AW LẬP TRÌNH CƠ BẢN Võ Minh Phổ 12/6/2013 12:00:00 AM
188 02AW1 LẬP TRÌNH CƠ BẢN Võ Minh Phổ 12/6/2013 12:00:00 AM
189 A12456151VB216NT KỸ THUẬT LIÊN MẠNG Nguyễn Đức Thiện 12/3/2013 12:00:00 AM File
190 02DB NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1 (C) Hà Chí Trung 12/2/2013 12:00:00 AM
191 VB2K16 QUẢN TRỊ MẠNG Nguyễn Đức Thiện 11/30/2013 12:00:00 AM
192 Tu chon Visual Basic Kĩ thuật lập trình Nguyễn Đức Thiện 11/30/2013 12:00:00 AM
193 CNPM8 Công nghệ tác tử và phát triển phần mềm - Agent Technology and software development Phạm Văn Việt 11/27/2013 12:00:00 AM File
194 CDTH13B(BTLTD) LẬP TRÌNH VISUAL BASIC Phạm Văn Việt 11/26/2013 12:00:00 AM
195 03DX CÁC HỆ THỐNG PHÂN TÁN Hoa Tất Thắng 11/25/2013 12:00:00 AM File
196 03CIS AN TOÀN VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN Nguyễn Mậu Uyên 11/22/2013 12:00:00 AM File
197 77BV CHUYÊN ĐỀ JAVA NÂNG CAO Phan Nguyên Hải 11/19/2013 12:00:00 AM File
198 77BJ LẬP TRÌNH JAVA Phạm Văn Việt 10/25/2013 12:00:00 AM
199 VB2K15 Đồ án TN phần 1 Lưu Hồng Dũng 10/18/2013 12:00:00 AM
200 03AN LẬP TRÌNH WEB Hoa Tất Thắng 10/16/2013 12:00:00 AM
201 12456151 Kĩ thuật liên mạng Nguyễn Đức Thiện 9/30/2013 12:00:00 AM
202 2012KTLT Kĩ thuật lập trình Tống Minh Đức 8/31/2013 12:00:00 AM
203 2012ltcb LẬP TRÌNH CƠ BẢN Phan Việt Anh 8/30/2013 12:00:00 AM
204 03CL THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU Đào Thanh Tĩnh 8/28/2013 12:00:00 AM File
205 2012Damnr ĐỒ ÁN MẠNG NƠRON Ngô Hữu Phúc 8/26/2013 12:00:00 AM
206 2012mmtndt Mạng máy tính Nguyễn Đức Thiện 8/23/2013 12:00:00 AM
207 MMT K13 CDBTLTD Mạng máy tính Nguyễn Đức Thiện 8/22/2013 12:00:00 AM
208 01ML Lập trình cơ bản Nguyễn Trọng Toàn 8/22/2013 12:00:00 AM
209 2012trrvmp Toán rời rạc Võ Minh Phổ 8/15/2013 12:00:00 AM
210 2012trrvmps Toán rời rạc Võ Minh Phổ 8/14/2013 12:00:00 AM
211 1212915 PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN SỐ Nguyễn Trọng Toàn 8/14/2013 12:00:00 AM
212 2012CNDPT CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN Trần Cao Trưởng 8/13/2013 12:00:00 AM File
213 2012ATVBMTTMMT AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN MẠNG MÁY TÍNH Nguyễn Hiếu Minh 8/13/2013 12:00:00 AM File
214 2012mnrnhp Mạng Nơron - Neural networks Ngô Hữu Phúc 8/13/2013 12:00:00 AM File
215 2012ttdpthth TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN Hoàng Tuấn Hảo 8/13/2013 12:00:00 AM File
216 2012xlthstct Xử lý tín hiệu số - Digital Signals Processing Trần Cao Trưởng 8/13/2013 12:00:00 AM File
217 2012qldapm Quản lí dự án phần mềm Nguyễn Thị Hiền 8/13/2013 12:00:00 AM File
218 2012dahhtrqd ĐỒ ÁN HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH Bùi Thu Lâm 8/12/2013 12:00:00 AM File
219 2012lthdtpvv LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Phạm Văn Việt 8/9/2013 12:00:00 AM File
220 2012trrvmpsf TOÁN RỜI RẠC Võ Minh Phổ 8/8/2013 12:00:00 AM File
221 2012daxlahdd ĐỒ ÁN XỬ LÝ ẢNH Hà Đại Dương 8/8/2013 12:00:00 AM File
222 2012nmxladtt XỬ LÝ ẢNH Đào Thanh Tĩnh 8/7/2013 12:00:00 AM File
223 2012ltjvnth LẬP TRÌNH JAVA Nguyễn Thị Hiền 8/7/2013 12:00:00 AM File
224 2012tttbmmt THỰC TẬP THIẾT BỊ MẠNG MÁY TÍNH Nguyễn Lương Bình 8/7/2013 12:00:00 AM File
225 2012ltcbnth LẬP TRÌNH CƠ BẢN Nguyễn Thị Hiền 8/7/2013 12:00:00 AM File
226 2012ptpmhdtpvv PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG + BTL Phạm Văn Việt 8/7/2013 12:00:00 AM File
227 2012tnnttnt Trí tuệ nhân tạo Trần Nguyên Ngọc 8/7/2013 12:00:00 AM File
228 2012ttktlttmd THỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH Tống Minh Đức 8/6/2013 12:00:00 AM File
229 2012ltcbQ LẬP TRÌNH CƠ BẢN Hồ Nhật Quang 8/1/2013 12:00:00 AM File
230 2012nmxla XỬ LÝ ẢNH Hà Đại Dương 8/1/2013 12:00:00 AM File
231 12500151 LẬP TRÌNH CƠ BẢN Phan Việt Anh 8/1/2013 12:00:00 AM File
232 2012ptpmhdt PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG + BTL Phạm Văn Việt 7/31/2013 12:00:00 AM
233 PTTTVB216C PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT Hà Đại Dương 6/25/2013 12:00:00 AM
234 PTTKTTVB16 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT Nguyễn Mậu Uyên 6/25/2013 12:00:00 AM File
235 K12VB2_PTDGTT PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT Ngô Thành Long 6/25/2013 12:00:00 AM
236 Tin hoc 10, 12421151 1 MẠNG MÁY TÍNH Cao Văn Lợi 6/25/2013 12:00:00 AM
237 1210215 4 GIẢI TÍCH II Nguyễn Thị Thanh Hà 6/19/2013 12:00:00 AM
238 1210215 9 GIẢI TÍCH II Nguyễn Thị Thanh Hà 6/19/2013 12:00:00 AM
239 122231511 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH Tống Minh Đức 6/18/2013 12:00:00 AM File
240 VB2 - TH16D - QKTD Xây dựng,quản trị và bảo trì hệ thống Trần Hồng Quang 6/17/2013 12:00:00 AM
241 1240388-K24 Lôgic mờ và suy diễn xấp xỉ Ngô Thành Long 6/15/2013 12:00:00 AM
242 HTTT8 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG Chu Thị Hường 6/15/2013 12:00:00 AM File
243 Tin hoc 9, 1243715 2 Mạng máy tính Cao Văn Lợi 6/13/2013 12:00:00 AM
244  12500151 4  LẬP TRÌNH CƠ BẢN Đỗ Thị Mai Hường 6/13/2013 12:00:00 AM File
245 DHMT_123 Đồ họa máy tính và xử lý ảnh Nguyễn Mậu Uyên 6/6/2013 12:00:00 AM
246 1250388 Xử lý ảnh Đào Thanh Tĩnh 5/30/2013 12:00:00 AM
247 1250388 Xử lý ảnh Đào Thanh Tĩnh 5/30/2013 12:00:00 AM
248 12223151 Kĩ thuật lập trình Ngô Thành Long 5/30/2013 12:00:00 AM
249 XLAK8 XỬ LÝ ẢNH Hà Đại Dương 5/20/2013 12:00:00 AM
250 K8XLA XỬ LÝ ẢNH Hà Đại Dương 5/20/2013 12:00:00 AM
251 TH 9B MÃ HÓA Lưu Hồng Dũng 5/16/2013 12:00:00 AM
252 MHTT MÃ HÓA Nguyễn Đức Thiện 4/25/2013 12:00:00 AM
253 KHMT24 CHƯƠNG TRÌNH DỊCH Hà Chí Trung 3/30/2013 12:00:00 AM
254 D-DT 11A GIẢI TÍCH Tô Văn Ban 1/28/2013 12:00:00 AM
255 CO 11A GIẢI TÍCH Nguyễn Đức Nụ 1/22/2013 12:00:00 AM
256 CNTT-16A XÁC SUẤT THỐNG KÊ Nguyễn Trọng Toàn 1/11/2013 12:00:00 AM
257 CNTT-16B XÁC SUẤT THỐNG KÊ Nguyễn Trọng Toàn 1/11/2013 12:00:00 AM
258 XD-CD11B GIẢI TÍCH Vũ Anh Mỹ 1/10/2013 12:00:00 AM
259 C_12322151 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN THEO TÍN CHỈ Nguyễn Hoài Anh 1/7/2013 12:00:00 AM File
260 CK-CDT11B GIẢI TÍCH Vũ Anh Mỹ 1/4/2013 12:00:00 AM
261 HDT Phân tích và thiết kế hệ thống - System analysis and design Chu Thị Hường 1/3/2013 12:00:00 AM
262 Gi?i tich I GIẢI TÍCH Nguyễn Xuân Viên 12/21/2012 12:00:00 AM
263 WEB Công nghệ WEB Chu Thị Hường 12/8/2012 12:00:00 AM
264 KTLT_NH001 Kỹ thuật lập trình - DTNH Hà Đại Dương 11/27/2012 12:00:00 AM
265 T_SEVB2K15 Phân tích và thiết kế hệ thống - System analysis and design Nguyễn Hoài Anh 11/14/2012 12:00:00 AM
266 MMT7 Network Security – An ninh mạng Nguyễn Hiếu Minh 11/13/2012 12:00:00 AM
267 XS TK b? sung XÁC SUẤT THỐNG KÊ Tô Văn Ban 10/22/2012 12:00:00 AM
268 MHTT MÃ HÓA Nguyễn Hiếu Minh 10/18/2012 12:00:00 AM
269 D-DT11B GIẢI TÍCH Bùi Hoàng Yến 9/28/2012 12:00:00 AM
270 XD-CD 11A GIẢI TÍCH Tô Văn Ban 9/21/2012 12:00:00 AM
271 L?p d? bi GIẢI TÍCH 2 Tô Văn Ban 9/19/2012 12:00:00 AM
272 XLAK14A XỬ LÝ ẢNH Hà Đại Dương 9/15/2012 12:00:00 AM
273 XLA-14B XỬ LÝ ẢNH Nguyễn Mậu Uyên 9/15/2012 12:00:00 AM
274 XLA-14C XỬ LÝ ẢNH Nguyễn Thanh Hải 9/10/2012 12:00:00 AM
275 11 Thực tập cơ sở dữ liệu Chu Thị Hường 8/1/2012 12:00:00 AM File
276 10 Cơ sở dữ liệu Chu Thị Hường 8/1/2012 12:00:00 AM
277 9 Phân tích và thiết kế hệ thống - System analysis and design Chu Thị Hường 8/1/2012 12:00:00 AM
278 HCI12.15B TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY Ngô Thành Long 7/31/2012 12:00:00 AM
279 HCI12-VB15 TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY Đặng Lê Đình Trang 6/29/2012 12:00:00 AM
280 CH CDT K23 Lý thuyết tối ưu - Introduction to Optimization ( SC) Nguyễn Trọng Toàn 6/18/2012 12:00:00 AM
281 1212915.1 Các phương pháp tính toán số Nguyễn Trọng Toàn 5/30/2012 12:00:00 AM
282 1212915.2 Các phương pháp tính toán số Nguyễn Trọng Toàn 5/30/2012 12:00:00 AM
283 01LT LẬP TRÌNH CƠ BẢN Nguyễn Mậu Uyên 5/25/2012 12:00:00 AM
284 DKNN47-1 GIẢI TÍCH 2 Vũ Anh Mỹ 5/15/2012 12:00:00 AM
285 xla01 XỬ LÝ ẢNH Nguyễn Mậu Uyên 5/1/2012 12:00:00 AM
286 XLA02 XỬ LÝ ẢNH Nguyễn Mậu Uyên 4/30/2012 12:00:00 AM File
287 03CI AN TOÀN VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN Nguyễn Mậu Uyên 4/30/2012 12:00:00 AM
288 LTCB05 LẬP TRÌNH CƠ BẢN Nguyễn Mậu Uyên 4/13/2012 12:00:00 AM
289 XLATH7A XỬ LÝ ẢNH Hà Đại Dương 4/10/2012 12:00:00 AM
290 VI-001-1 Lý thuyết tối ưu - Introduction to Optimization ( SC) Nguyễn Trọng Toàn 4/7/2012 12:00:00 AM
291 CH CNTT K23 Lý thuyết tối ưu - Introduction to Optimization ( SC) Nguyễn Trọng Toàn 3/10/2012 12:00:00 AM
292 S_12322152 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN THEO TÍN CHỈ Nguyễn Hoài Anh 1/7/2012 12:00:00 AM File
293 567 LẬP TRÌNH CƠ BẢN Cao Văn Lợi 10/31/2011 12:00:00 AM
294 DS7A PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG Nguyễn Hoài Anh 4/8/2011 12:00:00 AM
295 03CIHTT7 AN TOÀN VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN Nguyễn Mậu Uyên 2/2/2011 12:00:00 AM
296 12371151 1,2 THỰC TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU Chu Thị Hường 1/1/1753 12:00:00 AM File