Kỹ sư Công nghệ thông tin VB2 (2 năm)

Đối tượng đào tạo
- Sinh viên đã tốt nghiệp đại học hệ chính qui thuộc các ngành Kỹ thuật điện, điện tử, Toán, Toán Tin.
- Sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính qui thuộc các ngành: Toán, Toán-tin, Công nghệ Thông tin, Cơ-tin, Điện tử viễn thông.
Tổ chức đào tạo
- Thời gian đào tạo: 2 năm, chia làm 04 kỳ học.
- Việc tổ chức học tập, xét duyệt lên lớp, lưu ban, thôi học, công nhận tốt nghiệp kỹ sư được thực hiện theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng và các văn bản hiện hành của Học viện Kỹ thuật Quân sự.
THỜI GIAN, CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO.
Thời gian chung:


Năm học

Học kỳ

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Tổng số tuần HL

Nghỉ lễ, tết

Thời gian HL (tuần)

I

1

07/11

15/01

10

0.5

9.5

2

16/01

30/06

23.5

2.5

21

II

3

16/08

15/01

22

1

21

4

15/01

30/10

33.5

3.5

30

Tổng số

 

 

81.5

Cụ thể: Quỹ thời gian dành cho đào tạo là: 81.5 tuần, trong đó:
- Thời gian lên lớp toàn khoá  : 39.5 tuần
- Thi học kỳ                                         : 16 tuần
- Thời gian dự trữ                                : 6 tuần
- Thực tập                                            : 06 tuần
- Làm và bảo vệ ĐATN                      : 12 tuần
2. Cấu trúc chương trình đào tạo
+ GVCN                                             : 53 Tín chỉ
+ Thực tập tốt nghiệp              : 3 Tín chỉ
+ Đồ án tốt nghiệp                              : 6 Tín chỉ
TỔNG SỐ TC TOÀN KHOÁ: 62 Tín chỉ

Chi tiết chương trình đào tạo

;