Cử nhân Cao đẳng Công nghệ thông tin (3 năm)

Đối tượng đào tạo
- Sinh viên đã tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương trúng tuyển kỹ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hằng năm.
Tổ chức đào tạo
- Thời gian đào tạo: 3 năm
- Việc tổ chức học tập, xét duyệt lên lớp, lưu ban, thôi học, công nhận tốt nghiệp kỹ sư được thực hiện theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng và các văn bản hiện hành của Học viện Kỹ thuật Quân sự.
THỜI GIAN, CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO.
Thời gian chung:


Năm học

Học kỳ

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Tổng số tuần HL

Nghỉ lễ, tết

Thời gian HL (tuần)

I

1

25/10

15/01

12

0.5

11.5

2

16/01

30/06

23.5

2.5

21

II

3

30/08

15/01

22

1

21

4

16/01

30/06

23.5

2.5

21

 

III

5

30/08

15/01

22

1

21

6

16/01

30/06

23.5

2.5

21

Tổng số

 

 

116.5

Cụ thể: Quỹ thời gian dành cho đào tạo là: 116.5 tuần, trong đó:
- Thời gian lên lớp toàn khoá  : 64.5 tuần
- Thi học kỳ                                         : 20 tuần
- Thời gian dự trữ                                : 10 tuần
- Thực tập                                            : 13 tuần
- Làm và báo cáoTN               : 5 tuần
2. Cấu trúc chương trình đào tạo
+ GDDC                                     : 38 Tín chỉ  (chung cho tất cả các ngành)
+ GVCN                                             : 48 Tín chỉ

TỔNG SỐ TC TOÀN KHOÁ: 96 Tín chỉ

Chi tiết chương trình đào tạo

;