Tiến sỹ Toán ứng dụng

 Toán học tính toán (62.46.01.12) 
I. Khung chương trình


TT

Các khối  kiến thức

Đối với NCS chưa có bằng thạc sỹ

Đối với NCS đã có bằng thạc sỹ đúng ngành

1

Phần 1. Các học phần bổ sung

31 TC

0 TC

1.1

Triết học

4 TC

0 TC

1.2

Các học phần bổ sung ở trình độ thạc sỹ

27TC

0 TC

2

Phần 2. Các học phần ở trình độ tiến sĩ, chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan

16 TC

16 TC

2.1

Các học phần ở trình độ tiến sĩ

10 TC

10 TC

 

Học phần bắt buộc (2HP)

4 TC

4 TC

 

Học phần lựa chọn (Từ 2 đến 3 học phần )

6 /18TC

6 /18TC

2.2

Các chuyên đề tiến sĩ (3 CĐTS)

6/18 TC

6/18 TC

2.3

Tiếu luận tống quan 

15 ÷ 20 trang A4

15 ÷ 20 trang A4

3

Phần 3. Nghiên cứu khoa học, luận án tiến sĩ

 

 

3.1

Nghiên cứu khoa học

≥ 2 bài báo khoa học

≥ 2 bài báo khoa học

3.2

Luận án tiến sỹ

90 ÷ 110 trang A4

90 ÷ 110 trang A4

II. Các hướng nghiên đào tạo TS chính của Khoa
Thông minh tính toán và ứng dụng
III. Chương trình chi tiết


TT

Tên môn học

Số TC

I

Khối kiến thức ở trình độ tiến sĩ

10

3.1

Học phần bắt buộc

4

1

 

Giải tích số trong không gian hàm

2

2

 

Lý thuyết sơ đồ sai phân

2

3.2

Học phần lựa chọn

6

1

 

Các phương pháp toán tử đơn điệu

2

2

 

Đại số tuyến tính nâng cao

2

3

 

Giải tích hàm và phương trình tích phân

2

4

 

Chuỗi thời gian và dự báo

2

5

 

Lý thuyết tối ưu toàn cục

2

6

 

Lý thuyết ước lượng và kiểm định

2

7

 

Mô hình hồi quy tuyến tính

2

8

 

Giải tích nâng cao

2

9

 

Phương trình đạo hàm riêng

2

10

 

Quá trình ngẫu nhiên

2

11

 

Quy hoạch phi tuyến

2

II

Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ

6

1

 

Đánh giá số nghiệm của hệ BPT Diophang

2

2

 

Lý thuyết số metric trên đa tạp

2

3

 

Phương pháp tổng lượng giác

2

4

 

Phương pháp động học các giá trị trung bình

2

5

 

Mô hình hoá toán học trong các quá trình động

2

6

 

Tối ưu đa mục tiêu

2

7

 

Giải thuật xấp xỉ ngoài cho bài toán quy hoạch DC dạng chính tắc

2

8

 

Quy hoạch lồi

2

9

 

Tối ưu hoá và ứng dụng

2

10

 

Phân tích điểm chuyển đổi trạng thái của chuỗi thời gian

2

11

 

Mô hình hồi quy phi tuyến

2

12

 

Phân tích phổ và lọc

2

13

 

Mô hình nhiễu động biến thiên

2

14

 

Phương pháp thống kê trong miền tần số

2

15

 

Phương pháp Bootsrap

2

16

 

Phân tích thành phần độc lập

2

;