Chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân đại học ngành Truyền thông và mạng máy tính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH

(Áp dụng từ khóa 14, niên khóa 2015-2020)

Chương trình đào tạo Truyền thông và mạng máy tính đào tạo ra các chuyên viên Truyền thông và Mạng máy tính(TT&MMT) với trình độ đại học (kỹ sư công nghệ mạng và truyền thông) có khả năng phát triển và triển khai các hệ thống mạng, an ninh mạng và truyền thông mạng máy tính chuyên nghiệp; có khả năng hòa nhập với môi trường công tác; có trình độ tiếng anh đủ khả năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế; có nhận thức tốt về đạo đức nghệ nghiệp; và ý chí rèn luyện và học tập không ngừng.

- Chương trình đào tạo Truyền thông và Mạng máy tính được xây dựng trên cơ sở khung chương trình đào tạo Công nghệ thông tin (CNTT) bậc đại học của tổ chức ACM/ và IEEE Computer Society (Mỹ).

- Chương trình tuân thủ theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Có kiến thức cơ bản về toán học, xác suất thống kê và khoa học kỹ thuật.

- Có kiến thức cơ sở vững chắc về ngành TT&MMT cũng như lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin.

- Có khả năng áp dụng kiến thức đã học để phân tích và vạch ra các yêu cầu về thiết kế, tích hợp và phát triển các giải pháp mạng máy tính; Khả năng hỗ trợ việc lập các dự án về mạng và truyền thông máy tính một cách hiệu quả.

- Nắm vững các kiến thức về Công nghệ mạng (CNM) và An ninh mạng (ANM); Có khả năng thiết kế và quản trị các mạng máy tính: LAN, WAN,...; Có khả năng lập trình và phát triển các ứng dụng truyền thông và an ninh mạng.

- Có hiểu biết về đạo đức nghề nghiệp, luật pháp, và trách nhiệm cá nhân

- Có hiểu biết về ảnh hưởng của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội và trên phạm vi toàn cầu

- Có nhận thức đúng đắn về việc không ngừng học tập phát triển trình độ chuyên môn.

Kỹ năng cứng

- Khả năng áp dụng kiến thức về toán học cũng như khoa học kỹ thuật trong công việc, trong đó trọng tâm là phân tích và thiết kế các giải pháp mạng máy tính.

- Khả năng thiết kế, triển khai và đánh giá trong quá trình phát triển các ứng dụng mạng và truyền thông nhằm thỏa mãn các yêu cầu đề ra.

- Khả năng thiết kế các giải pháp mạng và an ninh mạng đáp ứng các ràng buộc và yêu cầu thực tế.

- Khả năng phân tích, hình thành và giải quyết các bài toán kỹ thuật.

- Khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại trong quá trình phát triển ứng dụng mạng.

- Khả năng hỗ trợ việc lập các dự án phát triển mạng một cách hiệu quả.

Kỹ năng mềm

- Khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

- Khả năng giao tiếp hiệu quả với các đối tượng khác nhau.

- Khả năng tự đào tạo nâng cao cao kiến thức.

Thái độ

- Tôn trọng và thực hiện một cách chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

- Có ý chí không ngừng học tập phát triển trình độ chuyên môn.

- Có ý thức trách nhiệm với bạn bè, gia đình và xã hội.

Chương trình đào tạo ngành Truyền thông và Mạng máy tính gồm 1 chuyên ngành:

          Công nghệ mạng (Network Technologies) (File)

Đào tạo cử nhân, kỹ sư ngành Truyền thông và mạng máy tính, chuyên ngành Công nghệ mạng có khả năng phân tích, thiết kế, triển khai, tích hợp, quản trị hệ thống mạng và phát triển ứng dụng mạng hiệu quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; ứng dụng thành quả mới nhất của công nghệ mạng và máy tính vào công việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp đảm nhiệm được chức trách, nhiệm vụ ban đầu là chuyên viên quản trị mạng, quản trị hệ thống, chuyên viên thiết kế và phân tích mạng, chuyên viên phát triển ứng dụng trên môi trường mạng; có đủ điều kiện để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng ở các bậc học cao hơn cao hơn; nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về công nghệ mạng và truyền thông ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của nhà nước và doanh nghiệp.

 

Sinh viên lựa chọn chuyên ngành và đăng ký học theo 2 hình thức (áp dụng vào 2 năm cuối cùng của chương trình): Cử nhân đại học (CN) và Kỹ sư (KS) tùy thuộc vào nhu cầu cũng như khả năng của sinh viên. Việc đăng ký được thực hiện vào cuối học kỳ 6. Sinh viên hệ Cử nhân đại học sẽ kết thúc ở Kỳ 8 với Khóa luận TN. Sinh viên hệ Kỹ sư học thêm 3 học phần chuyên ngành ở Kỳ 9, làm Đồ án TN và kết thúc ở Kỳ 10.

 

 

;