Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học kỹ thuật Lê Quý Đôn!
   |   
 
Giới thiệu Bộ môn Hệ thống thông tin
 
Thông tin bộ môn
 
Thông tin
Định hướng nghiên cứu
Giáo viên
Xuất bản
Đề tài
Giảng dạy
 
An ninh các hệ thống không dây
AN TOÀN VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN
CÁC HỆ THỐNG PHÂN TÁN
Cơ bản về điện toán đám mây
CƠ SỞ DỮ LIỆU
Cơ sở dữ liệu
CƠ SỞ DỮ LIỆU
CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO
Công nghệ WEB
CÔNG NGHỆ WEB
ĐẢM BẢO VÀ AN TOÀN THÔNG TIN
Dịch vụ mạng
ĐỒ ÁN NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH
ĐỒ ÁN XỬ LÝ ẢNH
Đồ họa máy tính và xử lý ảnh
Kĩ thuật lập trình
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
Kỹ thuật lập trình - DTNH
LẬP TRÌNH CƠ BẢN
LẬP TRÌNH CƠ BẢN
LẬP TRÌNH WEB
Lôgic mờ và suy diễn xấp xỉ
NHẬP MÔN CSDL QUAN HỆ
NHẬP MÔN HTML VÀ THIẾT KẾ WEB
Phân tích đánh giá thuật toán
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN THEO TÍN CHỈ
Phân tích thiết kế hướng đối tượng
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Phân tích và thiết kế hệ thống - System analysis and design
QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT
THỊ GIÁC MÁY
THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Thực tập cơ sở dữ liệu
THỰC TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU
THỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
TIN HỌC 1 (LỚP VIỆT NGA)
TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY
TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY
XỬ LÝ ẢNH
XỬ LÝ ẢNH
Xử lý ảnh
XỬ LÝ ẢNH
 
Tin tức bộ môn
 
Tin tức chung
 
 
Các xuất bản Bộ môn Hệ thống thông tin
- Sách:
1. Chu Thị Hường, Lê Quang Hào,Tin học đại cương ,QĐND, 2015
2. Nguyễn Mậu Uyên, Hoa Tất Thắng, Nguyễn Hoài Anh,Tin học đại cương,Nhà xuất bản Quân đội, 2015
3. Đào Thanh Tĩnh, Hà Đại Dương, Nguyễn Mậu Uyên,Kỹ thuật lập trình,Học viện KTQS, 2012
4. ,Nhập môn xử lý ảnh,, 2012
5. An Tran Van,sach,R&B, 2011
6. Nguyễn Mậu Uyên, Hoa Tất Thắng, Nguyễn Hoài Anh,Giáo trình tin học,, 2011
7. Hà Đại Dương,Lập và quản trị dự án công nghệ thông tin,, 2011
8. Đào Thanh Tĩnh,Phân tích và thiết kế hệ thống,, 2004
9. Đào Thanh Tĩnh, Hà Đại Dương,Tin học đại cương,, 2003
10. Đào Thanh Tĩnh,Nhập môn Tin học,, 1992
- Các bài báo:
1. Van Nha Pham, Long Thanh Ngo, Van Hoc Vu, Speedup of Fuzzy Co-Clustering algorithm for image segmentation on Graphic Processing Unit, SoICT 15.

2.Thi Thu Huong DinhThi Huong ChuQuang Uy Nguyen,   Transfer learning in genetic programmingEvolutionary Computation (CEC), 2015 IEEE Congress on Year: 2015
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7257018&newsearch=true&queryText=Chu%20Thi%20HUong
3.   Thi Huong ChuQuang Uy NguyenA new implementation to speed up Genetic ProgrammingComputing & Communication Technologies - Research, Innovation, and Vision for the Future (RIVF), 2015 IEEE RIVF International Conference on year 2015
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7049871&newsearch=true&queryText=Chu%20Thi%20HUong
4. Thi Anh LeThi Huong ChuQuang Uy NguyenXuan Hoai NguyenMalware detection using genetic programmingComputational Intelligence for Security and Defense Applications (CISDA), 2014 Seventh IEEE Symposium on year 2014
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7035623&newsearch=true&queryText=Chu%20Thi%20HUong
5. Anh Pham Tuan, Huong Chu Thi, Quan Nguyen Hoang, Uy Nguyen Quang, Hoai Nguyen Xuan, Truong Nguyen Van,  Phishing Attacks detection using Gennetic Programming with features selection, Journal of Science and Technology, ISSN: 1859-2171
http://www.tnu.edu.vn/Pages/tnu-tapchikhoahocvacongnghe-tnustatic-123-tnusite-4~191.html
6.Nguyễn Hoài Anh, Vũ Công Long, Từ Minh Phương, Bùi Thu Lâm - DISCOVERY OF PATHWAY IN PROTEIN PROTEIN INTERACTION NETWORKS USING A GENETIC ALGORITHM - Data & Knowledge Engineering, 2015
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169023X15000130
7.Nguyễn Hoài Anh - A MULTI-OBJECTIVE METHOD FOR DISCOVERY OF PATHWAYS IN PROTEIN-PROTEIN INTERACTION NETWORKS - IEEE CISDA 2014

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=7035631&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D7035631
8.
Long Thanh Ngo, Dinh Sinh Mai, Witold Pedrycz, Semi-Supervised Interval Type-2 Fuzzy C-Means Clustering with Spatial Information for Multi-Spectral Satellite Image Classification and Change Detection, Elsevier Computers and Geosciences (SCI, IF2014=2.054), Vol.83, pp. 1-16, 2015. doi:10.1016/j.cageo.2015.06.011.


9.Van Nha Pham and Long Thanh Ngo, Interval Type-2 Fuzzy Co-Clustering Algorithm , IEEE Conf. on Fuzzy Systems, 2015.

10. Dinh Sinh Mai and Long Thanh Ngo, Semi-Supervised Fuzzy C-Means Clustering for Change Detection from Multispectral Satellite Image, IEEE Conf. on Fuzzy Systems, 2015.

11.Trong Hop Dang, Long Thanh Ngo and Witold PedryczInterval Type-2 Fuzzy C-Means Approach to Collaborative Clustering, IEEE Conf. on Fuzzy Systems, 2015.

12. Dzung Dinh Nguyen, Long Thanh Ngo,Long The Pham, Witold Pedrycz, Towards Hybrid Clustering Approach to Data Classification: Multiple Kernel based-Interval-valued Fuzzy C-Means Algorithms, Fuzzy Sets and Systems (SCI, IF2014=1.986), Vol.279,17-39, 2015. (doi: 10.1016/j.fss.2015.01.020).

Link: http://authors.elsevier.com/a/1ReOAbXEsncN0

13.Sinh Dinh Mai and Long Thanh Ngo, Interval Type-2 Fuzzy C-Means Clustering with Spatial Information for Land-Cover Classification, ACIIDS 15, part I, Springer LNAI 9011, pp.387-397 (doi: 10.1007/978-3-319-15702-3_38).

14. V.-G. Nguyen, S.-J. Lee, "Parallelizing a Matched Pair of Ray-Tracing Projector and Backprojector for Iterative Cone-Beam CT Reconstruction", IEEE Transactions on Nuclear Science, [SCI] vol. 61, no. 2., pp. 171-181, Feb. 2015.
http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2015.2388553
15. Nguyễn Mậu Uyên, Đào Thanh Tĩnh, Ngô Thành Long, Ứng dụng logic mờ trong khôi phục thông tin ảnh rgb-d, FAIR 2014

16.Mau Uyen Nguyen, Thanh Tinh Dao, Long Thanh Ngo,  A Fuzzy-based Approach for Approximating Depth Information in RGB-D Images, CISDA, 2014. (doi: 10.1109/CISDA.2014.7035636)

17.  V. H. Tang, A. Bouzerdoum, S. L. Phung, and F. H. C. Tivive, "Multi-view TWRI scene reconstruction using a joint Bayesian sparse approximation model," Proc. SPIE Defence, Security and Sensing: Compressive Sensing, Maryland, USA, May 2015 (ISI listed).

18. V.-G. Nguyen, S.-J. Lee, "Parallelizing Ray-Tracing Method for Matched Conical Projector and Backprojector in Compton Imaging", Proc. IEEE Nuc. Sci. Symp. Med. Im. Conf., 2014, Seattle, USA, to appear

19.A. Bouzerdoum, F. H. C. Tivive, and V. H. Tang, "Multi-polarization through-the-wall radar imaging using joint Bayesian compressed sensing", Proc. IEEE international conference on digital signal processingpp. 783-788, August, 2014, Hong Kong (ISI listed).
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6900771
20. Dzung Dinh Nguyen, Long Thanh Ngo, Junzo Watada, A Genetic Type-2 Fuzzy C-Means Clustering Approach to M-FISH Segmentation, International Journal on Intelligent and Fuzzy Systems (SCIE,IF2014=1.812), Vol. 27(6), pp. 3111-3122, 2014  (doi: 10.3233/IFS-141268)

21. F. H. C. Tivive, V. H. Tang, A. Bouzerdoum, "Multi-stage compressed sensing and wall clutter mitigation for through-the-Wall radar image formation", Proc. IEEE sensor array and multichannel signal processingpp. 489-492,  Coruna, Spain, June 2014.
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6882449
22.Ngoc Anh Tran, Thanh Tinh Dao, Phuong Thai Nguyen (2013), "Identifying Coordinated Compound Words for Vietnamese Word Segmentation", The Second International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing (VLSP2013), In conjunction with 10th IEEE-RIVF Conference on Computing and Communication Technologies, pp.21-27; and The Fifth International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR2013).

23.Mau Uyen Nguyen, Long Thanh Ngo, Thanh Tinh Dao, An interval Type-2 Fuzzy Subtractive Clustering approach to obstacle detection of robot vision using RGB-D camera, International Journal of Hybrid Intelligent Systems, Volume 11, Number 2 / 2014, pages: 97-107 (Doi: 10.3233/HIS-130186)

24. V. H. Tang, A. Bouzerdoum, S. L. Phung, F. H. C. Tivive, "Enhanced wall clutter mitigation for through-the-wall radar imaging using joint Bayesian sparse signal recovery," Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) pp. 7804-7808, Florence, Italy , May 2014.
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6855119
25.Nguyễn Hoài Anh, Bùi Thu Lâm, A GENETIC-BASED APPROACH FOR DISCOVERING PATHWAYS IN PROTEIN-PROTEIN INTERACTION NETWORKS
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=7054106&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D7054106
26.Dzung Dinh Nguyen, Long Thanh Ngo, Long The Pham,  Interval Type-2 Fuzzy C-means Clustering using Intuitionistic Fuzzy Sets, World Congress on Information and Communication Technologies WICT 2013, pp. 299-304 (doi: 10.1109/WICT.2013.7113152)

27.Van Tam Nguyen, Dzung Dinh Nguyen, Long Thanh Ngo, Intuitionistic Type-2 Fuzzy Set Approach to Image Thresholding, International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR), 2013 pp.207-212,(doi: 10.1109/SOCPAR.2013.7054128)

28.Long Thanh Ngo, Minh Ngoc Vu, Kaoru Hirota, Interpolative Reasoning Approach to Sparse General Type-2 Fuzzy Rules Based on the Reduced Grid Representation, International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR), 2013, pp. 72-78, (doi: 10.1109/SOCPAR.2013.7054104)

29. V.-G. Nguyen and S.-J. Lee, "Acquiring tomographic images from panoramic X-ray scanners", SPIE Medical Imaging 2014, San Diego, USA.
http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1851841#
30.V.-G. Nguyen, J. Jeong, S.-J. Lee, "GPU-Accelerated Iterative 3D CT Reconstruction Using Exact Ray-Tracing Method for Both Projection and Backprojection", Proc. IEEE Nuc. Sci. Symp. Med. Im. Conf., 2013, Seoul, Korea
http://dx.doi.org/10.1109/NSSMIC.2013.6829349
31. Uyen Nguyen Mau, Long Ngo Thanh, Tinh Dao Thanh, Improved type-2 fuzzy subtractive clustering approach to image segmentation, Journal of Science and Technology, 4/2013. (link)

32. V.G. Nguyen, S.J. Lee, "Incorporating Anatomical Side Information into PET Reconstruction Using Nonlocal Regularization”, IEEE Trans. Image Processing [SCI], 22(10), pp. 3961-3973, Oct. 2013.
http://dx.doi.org/10.1109/TIP.2013.2265881
33.V.G. Nguyen, S.J. Lee, "Graphics Processing Unit-Accelerated Iterative Tomographic Reconstruction with Strip-Integral System Model”, Optical Engineering [SCI], 51(9), pp. 093203:1-11, Sep. 2012.
spiedigitallibrary.org/data/Journals/OPTICE/24229/OE_51_9_093203.pdf
34.Dzung Dinh Nguyen, Long Thanh Ngo, Multiple Kernel Interval Type-2 Fuzzy C-Means Clustering, IEEE International Conference on Fuzzy Systems 2013, IEEE-FUZZ 2013. (DOI: 10.1109/FUZZ-IEEE.2013.6622432)

35.Long Thanh Ngo, Grid-based General Type-2 Fuzzy Logic Systems based on GPU Computing, IEEE International Conference on Fuzzy Systems 2013, IEEE-FUZZ 2013, pp.1-8.(DOI: 10.1109/FUZZ-IEEE.2013.6622429)

36.Dzung Dinh Nguyen, Long Thanh Ngo, Long The Pham, GMKIT2-FCM: A Genetic-based Improved Multiple Kernel Interval Type-2 Fuzzy C-Means Clustering, IEEE International Conference on Cybernetics, CYBCONF 2013, pp. 104-109.(DOI: 10.1109/CYBConf.2013.6617457)

37.V. H. Tang, A. Bouzerdoum, S. L. Phung, F. H. C. Tivive, "Enhanced through-the-wall radar imaging using Bayesian compressive sensing," Proc. SPIE Defence, Security and Sensing: Compressive Sensingpp. 87170I-1--87170I-12Maryland , USA, May 2013.
http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1693451
38.V. H. Tang, A. Bouzerdoum and S. L. Phung, "Two-stage through-the-wall radar image formation using compressive sensing", SPIE Journal of Electronic Imagingvol. 22, no. 2, pp. 021006-1--021006-10, 2013, doi: 10.1117/1.JEI.22.2.021006 (ISI journal)
http://dx.doi.org/10.1117/1.JEI.22.2.021006
39.Hà Đại Dương, Tống Minh Đức, Đào Thanh Tĩnh, Mô hình phát hiện đám lửa dựa trên cấu trúc không gian ảnh của đám lửa, Chuyên san CNTT&TT, HVKTQS,
http://fit.mta.eu.vn/files/FileMonHoc/Mo hinh cau trucs(20131101645).pdf
40.

 Tống Minh Đức, Hà Đại Dương, Nguyễn Nhật An, Mô hình phát hiện nhanh đám lửa trong không gian hẹp qua ảnh video, Tạp chí nghiên cứu Khoa học và công nghệ quân sự, 201341. Đào Thanh Tĩnh, Tống Minh Đức, Một số biện pháp phòng chống virus máy tính, Hội nghị khoa học lần thứ 13 – HVKTQS, 10/2001

42. Đào Thanh Tĩnh, Tống Minh Đức, Kỹ thuật tạo vaccine phòng chống virus máy tính, Tạp chí Bưu chính viễn thông, số 3/ 6-2000

43. Đào Thanh Tĩnh, Tống Minh Đức, Về một phương pháp phòng chống virus tin học, Tạp chí Khoa học và kỹ thuật, HVKTQS, số 90/ I-2000

44. Đào Thanh Tĩnh, Tống Minh Đức Một cải tiến thuật toán giấu tin trong ảnh nhị phân, Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, số 20/ 10-2008

45. Тонг Минь Дык, О.И. Кутузов, Т.М. Татарникова, Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 7014 «Имитационная модель на базе общей шины», Федеральное агентство по образованию. Отраслевой фонд алгоритмов и программ. – 2006.

46. Тонг Минь Дык, О.И. Кутузов, К оцениванию эффективности мультиплексного доступа в моноканал, Труды Всероссийской научной конференции 30.06 – 02. 07 Управление и информационные технологии УИТ - 2005 СПб 2005, с. 84-89

47. Тонг Минь Дык, О.И. Кутузов, Оценка влияния самоподобной нагрузки на характеристики очереди, Известия СПБЭТУ “ЛЭТИ” (Известия государственного электротехнического университета), выпуск 3/2006, с. 35-38.

48. Тонг Минь Дык, Т.М. Татарникова, Аналитическая модель коммутатора с общей шиной, Автоматизация, информатизация, инновация в транспортных системах. Сборник научно-технических статей. Выпуск 1, СПБ. :СПГУВК, 2006, с.44-50.

49. Тонг Минь Дык, О.И. Кутузов, Подход к расчету коммутатора с доступом портов к общей шине по прерываниям, Международная научная конференция МКИССиТ_2006. Информационные сети, системы и технологии. Материалы.: СПб 30.10 – 02.11 2006. с. 29 – 30

50.Тонг Минь Дык, О.И. Кутузов, Самоподобность входной нагрузки и ее влияние на характеристики системы обслуживания, Труды 5-ой Международной конференции «Приборостроение в экологии и безопасности человека» ПЭБЧ’07: СПБ 31.01 – 02.02 / 2007, с 127-133.

51.Long Thanh Ngo, Dinh Sinh Mai, Mau Uyen Nguyen, GPU-based Acceleration of Interval Type-2 Fuzzy C-Means Clustering for Satellite Imagery Land-Cover Classification, International Conference on Soft Computing and Pattern Recognition, SoCPar 2012,pp.235-240, IEEE Press (DOI:10.1109/ISDA.2012.6416674).

52.Mau Uyen Nguyen, Long Thanh Ngo, Dao Thanh Tinh, Improved Interval Type-2 Fuzzy Subtractive Clustering for Obstacle Detection of Robot Vision from Stream of Depth Camera, International Conference on Soft Computing and Patern Recognition, SoCPar 2012, pp.146-151, IEEE Press (DOI: 10.1109/ISDA.2012.6416658).

53.Trần Ngọc Anh, Đào Thanh Tĩnh (2006), "Về bài toán kiểm lỗi chính tả tiếng Việt trên máy tính", Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, HVKTQS, Số 116 (III-2006), tr.29-40.

54.Ngoc Anh Tran, Thanh Tinh Dao, Phuong Thai Nguyen (2012), "An effective context-based method for Vietnamese word segmentation", The First International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing (VLSP2012), In conjunction with 9th IEEE-RIVF Conference on Computing and Communication Technologies, pp.34-40

55.Trần Ngọc Anh, Đào Thanh Tĩnh, Nguyễn Phương Thái (2011), "Một phương pháp tách từ tiếng Việt hiệu quả bằng độ đo tích hợp khử nhập nhằng từ điển và thống kê", Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ V - Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT, FAIR2011, NXB KH&KT, Hà Nội 2011, tr.111-125.

56.Trần Ngọc Anh, Đào Thanh Tĩnh, Nguyễn Phương Thái (2011), "Một phương pháp hiệu quả khử nhập nhằng theo ngữ cảnh trong bài toán tách từ tiếng Việt", Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật, HVKTQS, Số 145, 12/2011, tr.50-62

57.Trần Ngọc Anh, Nguyễn Nhật An (2011), "Lựa chọn tập gán nhãn ranh giới từ cho mô hình Markov ẩn trong bài toán tách từ tiếng Việt", Tạp chí Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ Quân sự, Số 11/2011, tr.91-99

58.Trần Ngọc Anh, Đào Thanh Tĩnh (2011), "Kỹ thuật mã hoá âm tiết tiếng Việt và các mô hình n-gram ứng dụng kiểm lỗi cách dùng từ và cụm từ tiếng Việt", Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Tập V-1, Số 6(26), tr.280-289

59. [ Tutorial Talk] Type-2 Fuzzy Logic Systems based Triangulated Irregular Network, International Symposium on Management Engineering, Kytakyushu, Japan, 8/2012

60. Dzung Dinh Nguyen, Long Thanh Ngo, Long The Pham, Genetic Based Interval Type-2 Fuzzy C-Means Clustering, International Conference on Context-Aware Systems and Applications, Springer LNICST Vol.109, pp.239-248, 2012 (doi: 10.1007/978-3-642-36642-0_24)

61.Binh Huy Pham, Hai Trung Ha, Long Thanh Ngo, Learning Rule for TSK Fuzzy Logic Systems using Interval Type-2 Fuzzy Subtractive Clustering, The 9th International Conference on Simulated Evolution and Learning, Springer LNCS Vol. 7673, pp. 430-439, 2012 (doi: 10.1007/978-3-642-34859-4_43)

62. Long Thanh Ngo, General Type-2 Fuzzy Logic Systems based on Refinement Constraint Triangulated Irregular Network, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems (SCIE), Vol.25, No.3, pp. 771-784, 2013 (doi: 10.3233/IFS-120683).

63.

Lưu Hồng Dũng, Trần Trung Dũng, Tống Minh Đức, Nghiên cứu xây dựng hệ tích hợp mật mã khóa công khai - chữ ký số, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), số 149 (08-2012). 64.Ha Dai Duong, Dzung Dinh Nguyen, Long Thanh Ngo, Dao Thanh Tinh, An Improvement of Type-2 Fuzzy Clustering Algorithm for Visual Fire Detection, International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications, Vol.5, pp. 235–242, 2013.

65.Vũ Minh Ngọc, Ngô Thành Long. Phân loại vùng che phủ theo khoảng cho ảnh vệ tinh đa phổ sử dụng thuật toán phân cụm FCM, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật , So 148, pp. 49-57, 2012

66.Long Thanh Ngo, Dzung Dinh Nguyen, Long The Pham, and Cuong Manh Luong, Speedup of Interval Type 2 Fuzzy Logic Systems Based on GPU for Robot Navigation, Advances in Fuzzy Systems, vol. 2012, Article ID 698062, 11 pages, 2012. doi:10.1155/2012/698062

67.Long Thanh Ngo, Dzung Dinh Nguyen, Land Cover Classification Using Interval Type-2 Fuzzy Clustering for Multi-spectral Satellite Imagery, IEEE Conference on Systems, Man and Cybernetics, SMC12, pp.2371-2376, 2012 (DOI: 10.1109/ICSMC.2012.6378097).68.Dzung Dinh Nguyen, Long Thanh Ngo, Junzo WatadaA Genetic Type-2 Fuzzy C-Means Clustering Approach to M-Fish Segmentation, International Symposium on Management EngineeringJapan, 2012 (Excellent Paper Award).

69.M.N. Lee, S.-J. Lee, H. Seo, V.-G. Nguyen, " Rebinning-Based Deterministic Image Reconstruction Methods for Compton Camera", Journal of biomedical engineering research : the official journal of the Korean Society of Medical & Biological Engineering, 2011
http://scholar.ndsl.kr/schDetail.do?cn=JAKO201118565335041
70.M.N. Lee, S.-J. Lee, V.-G. Nguyen, S.M. Kim, J.S. Lee, "Three-Dimensional Image Reconstruction from Compton Scattered Data Using the Row-Action Maximum Likelihood Algorithm", Journal of biomedical engineering research : the official journal of the Korean Society of Medical & Biological Engineering, 2009.
http://scholar.ndsl.kr/schDetail.do?cn=JAKO200915536391404#
71.V.-G. Nguyen and S.-J. Lee, "Image reconstruction from limited-view projections by convex nonquadratic spline regularization”, Optical Engineering [SCI], 49(3), pp. 037001:1-8, Mar. 2010. [IF=0.815]
http://dx.doi.org/10.1117/1.3339871
72.V. –G. Nguyen, S. –J. Lee,“Nonlocal-means approaches to anatomy-based PET image reconstruction,” Proc. IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, Knoxville, USA, Nov. 2010
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5874410
73.S. –J. Lee, V. –G. Nguyen, and M. N. Lee “Rapid 3-D regularized EM reconstruction for Compton cameras using GPU,” Proc. SPIE Medical Imaging, San Diego, USA, Feb. 2010
http://dx.doi.org/10.1117/12.844179
74.V. -G. Nguyen, S.-J. Lee, and M. N. Lee“GPU accelerated statistical image reconstruction for compton cameras,” Proc. IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, Orlando, USA, Oct. 2009
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5401814
75.M. N. Lee, S. –J. Lee, V. -G. Nguyen, S. M. Kim, J. S. Lee“3-D Maximum likelihood reconstruction of Compton camera images using a row-action method,” SNM 55th Annual meeting, New Orleans, USA, June. 2008 (abstract)
http://jnumedmtg.snmjournals.org/cgi/content/meeting_abstract/49/MeetingAbstracts_1/400P-a
76.V. –G. Nguyen, S. –J. Lee,“Anatomy-based PET image reconstruction using nonlocal regularization,” Proc. SPIE Medical Imaging, San Diego, USA,Feb. 2012
http://dx.doi.org/10.1117/12.911690
77.S.-J. Lee, M. N. Lee, V.-G. Nguyen, S. M. Kim, J. S. Lee“Three-dimensional edge-preserving regularization for Compton camera reconstruction,”Proc. IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, Dresden, Germany, Oct. 2008
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=4774214
78.V.-G. Nguyen, S.-J. Lee, M. N. Lee "GPU accelerated 3-D Bayesian image reconstruction from Compton scattered data”, Physics in Medicine and Biology [SCI], 56, pp. 2817-2836, May 2011 [IF=3.057]
http://dx.doi.org/10.1088/0031-9155/56/9/012
79.Long Thanh Ngo, Operations of Grid General Type-2 Fuzzy Sets based on GPU Computing Platform, IEEE Conference on Systems, Man and Cybernetics, SMC12, pp. 2885-2890, 2012 (DOI: 10.1109/ICSMC.2012.6378231)

80.Ngô Thành Long, Phạm Thế Long, Phương pháp tạo ảnh ba chiều máy tính trong các ứng dụng mô phỏng, Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật, Số 92, pp. 13-22, 2002

81.Long Thanh Ngo, Long The Pham, Phuong Hoang Nguyen, Collision avoidance behavior of mobile robot based fuzzy directional relationship, Proceedings of Asia Fuzzy System Symposium AFSS04, pp. 248-258, 2004 (Best paper award).

82.Bùi Việt Hoàng Sơn, Ngô Thành Long, Đào Thanh Tĩnh, Phương pháp lập luận bằng chứng mờ loại hai khoảng, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật, 2012.

83.Hà Đại Dương, Lưu Hòa Hiệp, Ngô Thành Long, Đào Thanh Tĩnh, Phân đoạn ảnh dựa trên đặc trưng texture ứng dụng trên ảnh x-quang lồng ngực, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật , 2012.

84.Ngô Thành Long, Phạm Huy Bình, Phương pháp phân cụm mờ trừ loại hai khoảng, Kỷ yếu Hội nghị Tự động hóa toàn quốc VCCA 2011, pp.768-774, 2011. (Best paper award).

85.Long Thanh Ngo, Long The Pham, Phuong Hoang Nguyen, Designing Fuzzy Behaviors for Autonomous Robot Navigation System, Kỷ yếu Hội thảo Công nghệ thông tin và truyền thông ICTrda 2006, pp. 175-184, 2006.

86.Ngô Thành Long, Phạm Thế Long, Về một phương pháp xây dựng mô hình địa hình số dựa trên thuật toán Delaunay cải tiến, Kỷ yếu Hội thảo Một số vấn đề chọn lọc của CNTT, pp. 248-258, Đà Nẵng, 2005

87.Ngô Thành Long, Nguyễn Công Định, Nghiên cứu xây dựng sa bàn ảo hỗ trợ lập kế hoạch tác chiến, Kỷ yếu Hội thảo Một số vấn đề chọn lọc của CNTT, Đà Nẵng, pp.91-100, 2005.

88.Long Thanh Ngo, Long The Pham, Phuong Hoang Nguyen, Kaoru Hirota, Designing Type-2 Fuzzy Behaviors of Autonomous Robot Using Interval Type-2 Fuzzy Logic System, Proceedings of ICIS&ISIS 06, Tokyo, pp. 983-988 (link).

89.Long Thanh Ngo, Long The Pham, Phuong Hoang Nguyen, Kaoru Hirota, Extending fuzzy directional relationship and applying for mobile robot collision avoidance behavior, International Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, Vol. 10 No.4, pp. 444-450, 2006, (ISBN: 1343-0130).

90.Long Thanh Ngo, Long The Pham, Phuong Hoang Nguyen, Kaoru Hirota, An Approach in Designing Hierarchy of Fuzzy Behaviors for Mobile Robot Navigation, International Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, Vol. 11 No.3, pp. 268-275, 2007, (ISBN: 1343-0130).

91.Long Thanh Ngo, Long The Pham, Phuong Hoang Nguyen, An Approach Designing Autonomous Robot Navigation System Based on Behavior Coordination, ASEAN Journal of Science and Technology for Develepment, Vol 24 (4), pp. 353-368, 2007, ISBN: 0217-5460.

92.Nguyễn Mậu Uyên, Bùi Đình Hà, Ngô Thành Long, Về phương pháp phân ngưỡng thích nghi sử dụng tập mờ loại hai, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của CNTT & TT, pp. 231-244, 2010.

93. Ha Dai Duong, Dung Dinh Nguyen, Long Thanh Ngo, Tinh Thanh Dao, On approach to vision based fire detection based on type-2 fuzzy clustering, 2011 Conference on Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR), IEEE Press, ISBN: 978-1-4577-1195-4, pp. 51-56, 2011 (DOI:10.1109/SoCPaR.2011.6089094).

94.Nguyễn Đình Dũng, Ngô Thành Long, Phạm Thế Long, Một số cải tiến thuật toán phân cụm c-means mờ loại hai, Tạp chí Bưu chính viễn thông (Chuyên san các công trình nghiên cứu), Tập V-1, Số 6(26), ISBN:1859-3526, pp. 154-165, 2011.

95.Hà Trung Hải, Ngô Thành Long, Phương pháp tính toán cho hệ logic mờ TSK loại hai tổng quát dựa trên mặt phẳng cắt alpha, Kỷ yếu Hội thảo Tự động hóa toàn quốc VCCA 2011, pp. 780-785, 2011.

96.Long Thanh Ngo, Long The Pham, Approach to representation of type-2 fuzzy sets using computational methods of computer graphics, Computer Graphics, Book Chapter, InTech Press, pp.1-18, 2012. (ISBN 979-953-307-617-0)

97.Long Thanh Ngo, Binh Huy Pham, Approach to Image Segmentation Based on Interval Type-2 Fuzzy Subtractive Clustering, ACIIDS12, Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI Vol. 7197, Springer, pp.1-10, 2012 (DOI: 10.1007/978-3-642-28490-8_1).

98.Long Thanh Ngo, Binh Huy Pham, Type-2 Fuzzy Subtractive Clustering Algorithm, Advances in Intelligent and Soft Computing, Springer, Vol. 125/2012, pp.395-402, 2012 (DOI:10.1007/978-3-642-27329-2_54).

99.Long Thanh Ngo, Long The Pham, Phuong Hoang Nguyen, Kaoru Hirota, On approximate representation of type-2 fuzzy sets using triangulated irregular network, Foundations of Fuzzy Logic and Soft Computing, Lecture Notes in Computer Science, LNCS 4529, Springer, pp. 584-593, 2007 (DOI: 10.1007/978-3-540-72950-1_58).

100.Long Thanh Ngo, Long The Pham, Phuong Hoang Nguyen, Kaoru Hirota, Refinement geometric algorithms for type-2 fuzzy set operations, IEEE Conference on Fuzzy Systems, IEEE-FUZZ 2009, pp. 866-871, 2009 (DOI:10.1109/FUZZY.2009.5277211).

101.Long Thanh Ngo, Refinement CTIN for General Type-2 Fuzzy Logic Systems, IEEE Conference on Fuzzy Systems, IEEE-FUZZ 2011, pp. 1225-1232, 2011. (DOI:10.1109/FUZZY.2011.6007597)

102.Nguyễn Mậu Uyên, Ngô Thành Long, Đào Thanh Tĩnh, Thuật toán tính khoảng cách vị trí trên ảnh lập thể, Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật, Số 145, pp.13-26, 2011.

103.V.G. Nguyen, V.H. Tang, T.T. Dao, “ Internet-attacked techniques and network operation controlling”, ITMAT Workshop on Information Technology and Mathematics, pages 336-342, Le Quy Don Technical University, Ha Noi, October 10-14 , 2006.

104.V.G. Nguyen, V.H. Tang, T.T. Dao, ” Kernel packet filtering and incoming-outgoing stream controlling”, ITMAT Workshop on Information Technology and Mathematics, pages 328-336, Le Quy Don Technical University, Ha Noi, October 10-14 , 2006.

105.T.T. Dao, M.U. Nguyen, V.G. Nguyen and V.H. Tang, “A new method for analysis and detection Internet worms”, ITMAT Workshop on Information Technology and Mathematics, pages 320-328, Le Quy Don Technical University, Ha Noi, October 10-14 , 2006.

106.V. H. Tang, T. T. Dao, “A structure for early detection of cyber attacks”, University Workshop on sciences and techniques , Le Quy Don Technical University, Ha Noi, May 2008.

107.V.H. Tang, M.U. Nguyen, V.G. Nguyen, T.T. Dao, “A model for controlling Internet worms”, Journal of Millitary Science and Technology, 2006.

108.V. H. Tang, V. G. Nguyen, T. T. Dao, "The packet fitering and applications", Journal of Science and Technology, Le Qui Don Technical University, Hanoi, ISSN 1859-0209, Vol. 1, No. 122, 2008

109. Hà Đại Dương, Vũ Xuân Tuyển,Thuật toán tô màu theo vùng cải tiến,Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Số 138, 12 - 2010, tr 13-19

110.Ha Dai Duong, Dao Thanh Tinh, A Novel Computational Approach for Fire Detection , Proceeding of KSE 2010 - The Second International Conference on Knowledge and Systems Engineering, Hanoi, Vietname, 10/2010, pp 9-13 (DOI: 10.1109/KSE.2010.12)

111. Hà Đại Dương, Nguyễn Tuấn Huy, Vũ Thị Thanh Hoa, Đinh Quang Thái, Mẫu thông tin tự động - một giải pháp cho bài toán thu thập thông tin, Hội nghị Khoa học các nhà nghiên cứu trẻ, HVKTQS, Năm 2009, tr 41- 48

112.Ha Dai Duong, Nguyen Anh Tuan, Using Bayes method and Fuzzy C - Mean Algorithm for Fire Detection in Video, Proceeding of The 2009 International Conferences on Advanced Technologies for Communications, Hai Phong 12-14 October 2009 (DOI: 10.1109/ATC.2009.5349391)

113.Đào Thanh Tĩnh, Hà Đại Dương, Một mô hình phát hiện đám cháy qua ảnh video, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Số 127, IV-2009, tr 5-11

114. Đào Thanh Tĩnh, Hà Đại Dương, Phương pháp xác định kết quả bắn đạn thật dựa trên ảnh chụp, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Số 124, III-2008, tr 5-12

115. Hà Đại Dương, Đào Thanh Tĩnh, Mai Quang Huy,Sử dụng hình đặc trưng trên ảnh để xác định kết quả bắn trên máy bắn tập MBT03(2006)Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Số 118, I-2007, tr 13-20

116. Hà Đại Dương, Đào Thanh Tĩnh,Kỹ thuật phát hiện sự cháy trên ảnh Video và ứng dụng trong hệ thống camera cảnh giới, Hội thảo “Các giải pháp an toàn phòng chống cháy, nổ phục vụ phát triển kinh tế đất nước”, Hạ long , 4 - 2008; tr. 243-246,

117. Đào Thanh Tĩnh, Hà Đại Dương, Phương pháp hệ số tương quan ứng dụng vào kiểm tra chất lượng đường ngắm trong bắn tập, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Số 121, IV-2007, tr 52-57

118. Hà Đại Dương, Đào Thanh Tĩnh, Mai Quang Huy, Về một mô hình xác định kết quả tập ngắm bắn, Hội thảo khoa học Một số vấn đề thời sự trong công nghệ thông tin và ứng dụng toán học, Học viện KTQS 10-2006, tr 291-298

119.Nguyễn Mậu Uyên, Xây dựng mô hình toán học mô tả virus máy tính, ITMAT conference on Information Technology and Mathematics, pages 320-328, Le Quy Don Technical University, Ha Noi, October 10-14 , 2006

120.Nguyễn Mậu Uyên, Đào Thanh Tĩnh, Một cách tiếp cận virus theo cấu trúc Tiếp cận virus theo mô hình automat hữu hạn và ngôn ngữ hình thức phục vụ cho khả năng sinh, và nhận dạng tự động virus dựa trên mô hình mẫu đã phân tích, Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật, 2006.

121.Hoa Tất Thắng. Đặc thù riêng khi làm việc với hệ thống kiểm tra kiến thức trong hệ thống đào tạo từ xa. // Tạp chí “Các công trình nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh”. Kursk.: 3,2008.

122.Hoa Tất Thắng. Thành lập sơ đồ nghiên cứu các môn học xây dựng trong hệ thống đào tạo từ xa //Tạp chí “Công nghiệp và xây dựng dân dụng”. Moscow.: 6,2008.

123.Hoa Tất Thắng. Phương pháp đánh giá đúng câu trả lời trong hệ thống đào tạo từ xa //Tạp chí “Tin tức MGSU”. Moscow.: 1,2008.

124.Hoa Tất Thắng. So sánh các hệ thống giáo đào tạo từ xa //Tạp chí “Chất lượng. Thông tin. Giáo dục”. Moscow.: 2, 2009.

 
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn An ninh mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm máy tính
        
        
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Đại học kỹ thuật Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search